Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 21 september

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 21 september

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade bland annat om nytt pris för mark och överlåtelse av mark för fem nya intressenter på Bråtebäckens industriområde. Här kan du läsa mer om några av besluten som fattades vid dagens sammanträde.

Nytt markpris och friköp av tomtmark på Bråtebäckens industriområde

Den 22 juni 2022 beslutade nämnden att godkänna överlåtelse av en tomt på Bråtebäckens industriområde för 500 kronor per kvadratmeter. Priset innebar en höjning med 100 kronor per kvadrat sedan senaste prissättningen som gjordes 2016. Efter det har flera företag och föreningar visat intresse för att köpa tomtmark på industriområdet och ett generellt markpris för marköverlåtelser behöver därför beslutas av nämnden.

Inför beslutet om överlåtelsen i juni gjordes en bedömning av relevant pris som landade på 500 kronor per kvadratmeter tomtyta. Samma markpris bör gälla för övrig överlåtelse av tomtmark och friköp av tomträtter i området Bråtebäcken.

Fyra företag önskar friköpa mark och en förening önskar friköpa sin tomträtt på området.

Beslut: Nämnden godkänner att markpriset för överlåtelse av tomtmark på Bråtebäckens industriområde bestäms till 500 kronor per kvadratmeter tomtyta. Nämnden godkänner Att fastigheterna Bråtebäcken 1:13, 1:14, 1:9 och 1:164 samt tomträttsfastigheten Bråtebäcken 1:12 överlåts enligt ovanstående villkor.

Samrådsyttrande om detaljplan för Gamla Lungvik

Stadsbyggnadsförvaltningen har, på begäran av stadsbyggnadsnämnden, upprättat ett förslag till detaljplan för att utöka byggrätterna för befintliga fritidshus inom gällande detaljplaner i Lungvik. Detaljplanen har varit ute på samråd och skickats till teknik- och fastighetsförvaltningen för yttrande. Förvaltningen anser att underlaget saknar nödvändiga grundförutsättningar, som exempelvis avtalspart, dagvattenhantering och skyfallshantering, för att förvaltningen ska kunna ge konstruktiva synpunkter för fortsatt arbete med detaljplanen. Eftersom flera viktiga frågor för planens genomförande inte är lösta i samrådshandlingen anser teknik- och fastighetsförvaltningen att arbetet inte kommit tillräckligt långt för att förvaltningen ska kunna lämna ett fullgott yttrande.

Beslut: Nämnden godkänner förslaget till yttrandet och skickar det vidare till stadsbyggnadsförvaltningen.

Karlstads kommun skriver avsiktsförklaring med Kils kommun

Kils kommun vill köpa och utveckla ett privatägt område vid Stenåsen i Kil och skapa ny industrimark. Fastigheten, Östra Tolerud 1:59, ligger inom Karlstads kommungräns vilket innebär att Karlstad har planmonopol. På grund av det behöver en avsiktsförklaring tas fram mellan kommunerna, inför ett eventuellt avtal. Det finns också en möjlighet att kommungränsen kan justeras av lantmäteriet vid en fastighetsreglering. Enkelt förklarat betyder avsiktsförklaringen att Karlstads kommun inte har något emot att Kils kommun köper mark inom området och utvecklar det till ett industriområde. Alla eventuella kostnader som uppstår till följd av avsiktsförklaringen bekostas av Kils kommun.

Beslut: Nämnden godkänner förslaget på att ta fram en avsiktsförklaring mellan Karlstads kommun och Kils kommun avseende köp av mark inom Karlstads kommun och skickar det vidare till kommunstyrelsen.

Delårsrapport med helårsprognos efter åtta månader

Teknik- och fastighetsförvaltningens delårsrapport med helårsprognos efter åtta månader visar att förvaltningen räknar med att göra ett underskott på omkring 70 miljoner kronor för helåret. Den största orsaken till underskottet är det höga elpriset som förväntas vara stigande under hösten. Inflationen inom andra områden, till exempel för material och drivmedel, påverkar också kostnaderna. Hittills, under årets första åtta månader, visar förvaltningen ett underskott på 12 miljoner kronor mot budget.

Beslut: Nämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till delårsrapport med helårsprognos efter 8 månader 2022 och sänder den vidare till kommunstyrelsen.

Övriga ärenden

  • Motion om ansökan till WHOs nätverk Äldrevänliga städer
  • Remiss Energi- och klimatplan
  • Delrapport om att stärka biologisk mångfald
  • Extern inhyrning av kontorslokaler på Kolvgatan
  • Upphandling av entreprenör för VA-utbyggnad i Höja/Björby

Samtliga ärenden och protokoll

Här kan du ta del av samtliga ärenden och protokoll som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, 054-540 12 78

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, 054-540 65 72

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.