Karlstad är först i Sverige med en specialist inom pedagogisk psykologi i skolan

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2020 11:00 CET

Sedan i våras har centrala elevhälsan i Karlstad en anställd specialistpsykolog inom pedagogisk psykologi. Det är en unik anställning som innebär att Karlstads kommun är först i Sverige med en sådan tjänst inom skolan. 

Lykke är ett av nästan 1000 barn som deltog i Karlstads cykelkampanj

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2020 07:32 CET

När barnen själva skulle samla poäng genom att gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsade med bil fick många bilar bli stående. Nästan 1000 barn deltog i Karlstads kommuns cykelkampanj och en tredjedel sa att kampanjen gjorde att barnen nu åkte mindre bil till skolan. Lykke, 8 år, fick hela familjen att cykla mer.

Pressinbjudan: Vi utbildar föreningar i brandskydd och säkerhet

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2020 09:00 CEST

​Karlstads kommun och räddningstjänsten i Karlstad utbildar kommunens alla föreningar i brand och säkerhet. Välkommen den 28 oktober att höra mer om vår utbildning och hur vi tänker kring säkerhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 21 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2020 08:00 CEST

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 21 oktober behandlades bland annat en återrapportering av det politiska initiativet att utvärdera gymnasieexamen och godkända betyg.

Kort från barn- och ungdomsnämnden i oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2020 18:17 CEST

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 21 oktober.

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet den 21 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2020 14:47 CEST

Motion om att utreda införande av förbud mot ansiktstäckande plagg samt beslut om att åter öppna kommunens dagverksamheter och växelvård för äldre. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 21 oktober. Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Kultur- och fritidsnämndens beslut i korthet 21 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2020 14:30 CEST

Det har inkommit ett e-förslag om att åtgärda motionsspåren i Karlstad kommun med flis och spån så att de blir mjukare.

​ Beslut i korthet stadsbyggnadsnämnden den 21 oktober 2020

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2020 14:16 CEST

Under dagens stadsbyggnadsnämnd antogs tre detaljplaner som tillsammans ger cirka 300 nya bostäder varav ca 50-70 i form enbostadshus eller mindre flerbostadshus. En av detaljplanerna som antogs gör det möjligt att bygga en idrottshall. En ändring av tidigare bygglov gjordes och ett tillfälligt bygglov gavs för en sporthall.

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 21 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2020 14:13 CEST

Upphandling påbörjas för byggnationen av Sundsta torg, ombyggnation av Engholmsbron och rivning av godsmagasinet intill järnvägen. Och ett samverkansavtal är klart för byggnationen av en ny gångbro över järnvägen. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag. 

Masshushållningsplan på utställning

Karlstads kommun har tagit fram en masshushållningsplan som innehåller ställningstaganden för en hållbar materialförsörjning och är tänkt att bli ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen tar även ställning till olika områden som kan vara tänkbara för täktverksamhet. Planen har varit på samråd och ska nu på utställning.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner utställningshandlingen för masshushållningsplan.

Avtal om byggnation av bron Trädgårdslänken

Kommunen planerar för en ny gångbro över järnvägen i samband med att resecentrum börjar ta form. Bron är tänkt att gå från Västra torggatan och över mot Stadsträdgården. Förutom ytterligare en passage hjälper bron till att knyta ihop Viken och Inre hamn med Karlstads centrum. Trafikverket och kommunen skriver nu under ett samverkansavtal för finansiering, projektering, produktion och ägarskap av ny bro över spårområdet Karlstad C som har arbetats fram tillsammans med Trafikverket.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner samverkansavtalet och ger teknik- och fastighetsdirektören i uppgift att skriva under.

Byggnation av Sundsta torg

Sundsta är ett attraktivt område i Karlstad med möjligheter till rekreation, boende och stadsliv. Här är det tänkt att byggas upp till 250 nya bostäder i ett antal olika flerbostadshus. På en plats som tidigare mest bestått av en vägkorsning vill kommunen utforma platsen som ett torg omringat av handel och bostäder.Torgytan är tänkt att ligga där Ringervägen ansluter till Rudsvägen. Centralt på torget ska det byggas en fontän som blir mittpunkten. På fontänens södra och östra sida kommer bilar och bussar kunna köra. Upphandlingen av byggnationen påbörjas nu och förhoppningen är att torget kan stå klart under 2021.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Förslag till bildande av naturreservat

För att långsiktigt skydda ett område längs älven Ölman med mycket höga naturvärden planerar kommunen att bilda ett naturreservat. Ölman ligger i östra delen av Karlstad norr om Väse. Områdets största naturvärden ligger i de omgivande strandskogarna, främst i lövskogarna utmed Ölmans huvudfåra. Flera delar av lövskogen är naturskogsliknande med tät skog av varierande grovlek med många högstubbar och gott om död ved. Många delar har klassats som nyckelbiotoper. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till bildandet av naturreservat och en och en skötselplan för området. Förslaget var på remiss 18 juni till 31 augusti.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till naturreservatet Ölmans lövskogsraviner och skickar vidare till kommunstyrelsen.

Ombyggnation av Engholmsbron

Engholmsbron som förbinder Hammaröleden, väg 236, med Lamberget byggdes 1947 och behöver renoveras. Vattendomen som krävs för att påbörja byggnationen av en ny bro har vunnit laga kraft och nu påbörjas upphandlingen. Förhoppningen är att påbörja rivning och byggnation under 2021 och att den nya bron kan stå klar hösten 2022.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Rivning av godsmagasinet vid järnvägen

Godsmagasinet intill järnvägen vid Trädgårdsgatan ska rivas för att ge plats åt resecentrum. Magasinet måste rivas innan Trafikverket kan börja bygga om spårområdet och renovera Vikentunneln till Vikenpassagen. Förvaltningen ska nu upphandla rivningsarbetet.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Mer pengar till Skåre idrottshall

Kommunfullmäktige har beslutat att satsa 35 miljoner kronor på en ny idrottshall i Skåre, med hänvisning till att den ska vara ungefär lika som Hultsbergshallen. Efter ett flertal utredningar om var den ska placeras, geoteknik, översvämningsproblematik och planförhållanden står det klart att det krävs ytterligare 10 miljoner för att kunna bygga en idrottshall på grusplanen intill Ilanda.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden beviljar ytterligare 10 miljoner till byggnationen av en idrottshall i Skåre.

Övriga beslut och yttranden

Här följer en lista över fler ärenden som nämnden hanterade och tog beslut kring.

  • Nämnden godkände ett remissvar på stadsbyggnadsförvaltningens förslag till reviderad parkeringsnorm.
  • Nämnden godkände ett exploateringsavtal med Kasernhöjdens Fastighets AB för att de ska kunna bygga enligt den nya detaljplanen för området. Innan detaljplanen antas behöver exploateringsavtalet godkännas.
  • Nämnden godkände ett exploateringsavtal med OBOS mark AB som har ett markområde öster om Alsters villaområde där de vill bygga ett nytt bostadsområde.
  • Nämnden godkände tre samrådsyttranden till detaljplaner för Välsviken bygghandel, kvarteret Skepparen i Viken och Letten på Rud.
  • Nämnden godkände två friköp av arrendetomter som kommunen har på Rävön. Enligt ett tidigare beslut får arrendetomterna på Rävön friköpas och detta är de sista tomterna som fortfarande är arrenden.
  • Nämnden godkände en reducerad avloppsavgift för Valmet eftersom de haft en vattenläcka som de nu lagat.
  • Nämnden godkände den långsiktiga investeringsplanen och skickar vidare till kommunstyrelsen som avgör vilka projekt som ska utredas för framtiden.

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

För mer information kontakta:

Anders Tallgren (S), vice ordförande teknik- och fastighetsnämnden, 054- 540 10 45

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, 054-540 65 72

Upphandling påbörjas för byggnationen av Sundsta torg, ombyggnation av Engholmsbron och rivning av godsmagasinet intill järnvägen. Och ett samverkansavtal är klart för byggnationen av en ny gångbro över järnvägen. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Läs vidare »

Nära 10 miljoner fördelas till föreningar och organisationer 2021

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2020 13:40 CEST

Arbetsmarknads- och socialnämnden ger ekonomiskt stöd till föreningar med särskild social inriktning och är ett komplement till nämndens verksamhet. Nämnden har också avtal – idéburet offentligt partnerskap – med idéburna organisationer.

Om Karlstads kommun

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor över 90 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar cirka 7 000 medarbetare för visionen om att skapa god livskvalitet för 100 000 Karlstadsbor.

Koncern