Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 17 maj

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 17 maj

Planer för nya vårdboenden, tillbyggnad av befintlig förskola och markanvisningstävling för området Fanfaren var några av ärendena som togs upp på teknik- och fastighetsnämnden 17 maj.

Höjd avgift för parkeringsanmärkning på allmän gatumark

Parkeringsavgifterna i Karlstad har ökat och för att ha ett balanserat förhållande mellan parkeringsavgifter och kostnad för parkeringsanmärkning behöver avgiften för parkeringsanmärkning, det vill säga felparkeringsavgiften, höjas. Blir prisskillnaderna för stora mellan dessa kan det inbjuda till fordonsägare hellre får en parkeringsanmärkning än att betala parkeringsavgift. I förhållande till andra kommuner har Karlstad en låg avgift för parkeringsanmärkning.

Teknik- och fastighetsförvaltningen vill höja avgiften för parkeringsanmärkning för den som inte betalat parkeringsavgift, överskridit parkeringstid samt parkerat vid parkeringsförbud.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag om att höja avgiften för parkeringsanmärkning för ej erlagd avgift samt vid överskriden parkeringstid från 400 kronor till 500 kronor. Nämnden godkände även förslaget om att höja avgiften för parkeringsanmärkning vid parkeringsförbud från 600 kronor till 700 kronor.

Avgiftsfri parkering för rörelsehindrade tas bort

Teknik- och fastighetsförvaltningen har sett över nuvarande avgiftsbefrielse
för innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade på gatumark.
Karlstad parkering AB har redan sett över motsvarande avgiftsbefrielse på kvartersmark och beslutat att avgift bör införas på samma villkor som övriga parkeringar i de områden där parkeringsplatser för rörelsehindrade förekommer. Grundsyftet är att det ska vara lika för alla.

Avgiftsbefrielsen grundar sig i att det förr var svårt och otillgängligt att betala sin avgift vid en parkeringsautomat, för exempelvis personer med rullstol. Om avgift införs på platser för rörelsehindrade skulle det innebära att personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får möjlighet att parkera längre än tre timmar i alla zoner utom röd zon, vilket är tidsreglerat idag.

Beslut: Nämnden godkände förslaget om att avgiftsbefrielsen för innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska tas bort på vanliga avgiftsbelagda parkeringsplatser inom gatumark. Nämnden godkände även förslaget om att parkeringsplatser för rörelsehindrade ska regleras med parkeringsavgift. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Småhustomter som inte blivit sålda får upplåtas eller överlåtas till exploatör

Småhustomter som inte har blivit sålda till privatpersoner i kommunens småhustomtkö under en femårsperiod föreslås kunna överlåtas eller upplåtas till exploatörer. Förvaltningen ser positivt på att exploatörer kan få möjligheten att bygga i de fall intresset inte finns hos privatpersoner.

I Vålberg och Edsvalla finns det småhustomter till salu som har legat ute i många år. De senaste åren har företag hört av sig och varit intresserade av att köpa marken för att bygga bostäder för försäljning eller uthyrning. Eftersom efterfrågan från privatpersoner har varit låg på småhustomter i Vålberg och Edsvalla föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen att de kan erbjudas till företag som vill bygga bostäder på orterna.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag om att småhustomter som har varit tillgängliga för småhustomtkön mer än 5 år kan anvisas till exploatör med förenklat förfarande. Markområdet i Vålberg och Edsvalla som redovisas i det här ärendet får överlåtas.

Begäran om detaljplan för nytt vårdboende

För att möta behovet av fler vårdplatser behöver arbetsmarknad- och socialförvaltningen ett nytt vårdboende med plats för åtta lägenheter och utrymmen för gemensamhets- och personalytor. Föreslagen plats, intill Ullebergsgården, stämmer överens med planprogrammet för Zakrisdal- Ulleberg där ytan pekas ut som lämplig för ett vårdboende. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår därför att teknik- och fastighetsnämnden begär detaljplan för del av fastigheten Gräsdalen 1:2 för användningen vårdboende.

Beslut: Nämnden begär hos stadsbyggnadsnämnden planläggning för del av fastigheten Karlstad Gräsdalen 1:2 för användningen vårdboende.

Begäran om planändring för att kunna bygga ut förskola på Kroppkärr

Det nya bostadsområdet på östra delen av södra Kroppkärr växer just fram och behovet av förskoleplatser kommer öka i området. Kroppkärrs förskola som ligger där nu har plats för 36 barn och är relativt ny. Förskolan behöver byggas till för ytterligare 72 barn vilket innebär en förskola för totalt cirka 108 barn efter tillbyggnaden. För att möjliggöra utbyggnationen i två plan krävs en ändring av gällande detaljplan.

Beslut: Nämnden begär hos stadsbyggnadsnämnden att detaljplanen vid Gräsklipparen 1 inom östra Kroppkärr 1:21 ändras så det är möjligt att bygga ut förskolan.

Investeringsmedel söks för nybyggnad och utökning av lokaler för vårdboendet Gunnern på Rud

Antalet invånare i Karlstads kommun växer snabbt och prognoser visar att antalet äldre personer kommer öka markant de närmaste tio åren. Lokalerna som vårdboendet Gunnern på Rud är inhyrda i idag uppfyller inte dagens standard och tillgänglighetskrav och har renoveringsbehov. Förslaget är därför att lämna de befintliga lokalerna och i stället bygga ett nytt boende på Stockfallet som ersättning för de 48 lägenheterna samt utöka boendet med ytterligare 24 lägenheter samt ett produktionskök.

Det finns även önskemål från verksamheten om reservkraft och nödvatten i de nya lokalerna. Byggnaden skulle i så fall kunna användas som vårdplats och kriskök i händelse av kris.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden begär 335 miljoner kronor exklusive reservkraft alternativt 338 miljoner kronor inklusive reservkraft för investering i nytt vårdboende på Stockfallet. Begäran skickas till kommunfullmäktige.

Markanvisningstävling för Fanfaren 9 och del av Fanfaren 1

Fanfaren är centralt beläget kvarter i anslutning till E18 och innehåller verksamheter för handel, centrumverksamhet och kontor. Inom
en del av kvarteret finns mark som ännu inte bebyggts. Förvaltningen föreslår därför att en markanvisningstävling genomförs för att få in förslag till bebyggelse och verksamt, samt en aktör som kan vara delaktig det fortsatta detaljplanearbetet.

Skalan på den planerade byggnationen och platsens förutsättningar innebär att projektet, i viss mån, kan bli ett landmärke i staden. Vid utvärderingen av bidragen kommer därför arkitektoniska kvaliteter vara av betydelse. För att nå kommunens klimatmål behöver nybyggnation också ske med fokus på miljömässig hållbarhet och projektförslaget kommer därför att bedömas utifrån miljömässig hållbarhet.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag och teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag av nämnden att genomföra markanvisningstävlingen. Tilldelningen beslutas av avdelningschef på markavdelningen.

Investerings- och underhållsplan för 2024

Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut tilldelas teknik- och fastighetsnämnden en investeringsbudget som delas in i grundram och särskilda tillägg. Investerings- och underhållsplanen syftar till att planera ut grundramen. Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat ett förslag till investerings- och underhållsplan för år 2024. Den totala grundramen uppgår till cirka 242 miljoner kronor.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag.

Övriga beslut

Ett urval av övriga beslut från majnämnden:

  • Internhyror för 2024 godkändes.
  • Nämnden avslog ett e-förslag om avgiftsfri parkering med p-skiva.
  • Budgetuppföljning och helårsprognos efter 4 månader godkändes.

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.   

För mer information kontakta:

Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, 054-540 12 85

Per-Anders Bergman, förvaltningsdirektör, 054-540 65 72

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.