Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 21 september 2022

Dagens nämnd bestod av något färre ärenden än vanligt. Bland annat gavs bygglov för radhus och parhus i Alster. En bebyggelseutredning i Vång, Bäck och Böj antogs och förvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram detaljplan för en del av Ruds centrum.

Radhus och parhus på i Alster

På fastigheten Busterud 1:171 i Alster finns planer på att bygga två radhus och fyra stycken parhus med total 18 bostäder. Radhusen byggs i två plan med fem lägenheter i varje byggnad. Lägenheterna är i det närmaste identiska med 120 kvadratmeter boarea fördelat på två våningar. Bostäderna i parhusen byggs även de i två plan om 120 kvadratmeter fördelat på två våningar.

Beslut: Bygglov gavs

20. Bebyggelseutredning Vång, Bäck och Böj - antagande

Syftet med denna bebyggelseutredning är att skapa ett underlag för bedömning av framtida bebyggelseutveckling i området. Utredningen ska vara vägledande och ligga till grund för fortsatt hantering av förhandsbesked, bygglov och eventuell planläggning inom området. Med hänsyn till områdets karaktär av bebyggelse på landsbygden med tillhörande jordbruksmarker samt avsaknaden av service, kollektivtrafik samt infrastruktur bedöms endast mindre kompletteringar vara lämpliga. Förslaget utgår från att området fortsatt ska ha enskilda lösningar för vatten och avlopp.

Beslut: Bebyggelseutredningen godkändes

21. Detaljplan för bostäder i Rud

På fastigheten Lysen 2 som ligger vid Horsensgatan finns det idag en restaurang. Här önskar fastighetsägaren nu utöver restaurangen även bygga bostäder. För närvarande pågår planering för att komplettera Ruds centrumområde med ett stort antal nya bostäder utöver det centruminnehåll som finns redan idag. Det är därför lämpligt att även denna fastighet tas med i det pågående planarbetet. En komplettering med bostäder inom den aktuella fastigheten bedöms var möjlig.

Beslut: Uppdrag att ta fram en detaljplan enligt förslag gavs

22. Detaljplan för kvarteret Enigheten

En detaljplan har arbetats fram för att möjliggöra för påbyggnad på två av kvarteret Enighetens befintliga hus liksom för ny bebyggelse på kvarterets innergård. Kvarteret Enigheten ligger i Tingvallastaden mellan Herrgårdsgatan, Östra Torggatan och Kungsgatan.

Beslut: Detaljplanen godkändes

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.