Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 17 oktober

Nyhet -

Kommunstyrelsen i korthet den 17 oktober

Idag har kommunstyrelsen beslutat att tillföra 11 miljoner kronor till en rad åtgärder som kan minska elförbrukningen. Dessutom godkändes en ny handlingsplan som ska stärka Karlstads krisberedskap och Karlstads kommun ska ansöka om värdskap för Mänskliga Rättighetsdagarna 2025.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Åtgärder som ska minska elanvändningen

Runt om i Europa stiger elpriserna, vilket slår hårt mot både individer och samhället. Inför vintern är det avgörande att vi alla bidrar till att minska elanvändningen för att undvika en bristsituation och pressa ner priserna.

Alla förvaltningar och bolag inom kommunen har genomfört en bred inventering för att se hur vi kan minska vår elförbrukning, med anledning av det rådande läget. Det handlar till exempel om utökad energirådgivning, att minska ner på belysning och ventilation och andra saker som drivs med el. Karlstads kommun satsar drygt 11 miljoner kronor på olika åtgärder som ska minska elförbrukning.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra 11,2 miljoner kronor i tilläggsanslag till teknik- och fastighetsnämnden och miljönämnden.

Medfinansiering av förstärkt kollektivtrafik i Viken

I samband med att den nya Vikenpassagen ska byggas kommer Vikentunneln att vara avstängd under cirka tre år, med preliminär start under första kvartalet 2023. Det betyder att gång- och cykeltrafik hänvisas till passagerna öster och väster om centrum.

För att öka tillgängligheten vill Karlstads kommun och Region Värmland utöka kollektivtrafiken i Viken med fler bussturer under den här perioden.

Boende i Viken och Tingvallastaden kommer att ha möjlighet att kostnadsfritt ansöka om resekort. De är giltiga vid påstigning vid angivna hållplatser på linje 10, 11 och S (Karlstadsstråket), som kommer att trafikera Viken den här perioden.

Kostnaden beräknas till 585 000 kronor per år räknat med 2022 års indexvärde vilket fördelas lika mellan Karlstads kommun och Region Värmland.

Beslut

Medfinansieringsavtalet för förstärkt kollektivtrafik i Viken godkänns. Karlstads kommuns del av kostnaden hanteras inom ramen för resecentrumprojektet.

Handlingsplan - krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd mm

Kommunstyrelsen och säkerhetsavdelningen vid Räddningstjänsten i Karlstadsregionen har tillsammans fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utveckla en handlingsplan som ska stärka kommunens beredskap.

Det handlar om åtgärder som ska genomföras under 2023 och 2024 inom en rad områden; krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete och samordning kring informations- och IT-säkerhet.

Syftet med handlingsplanen är att den ska bidra till att koncernen Karlstads kommun höjer sin förmåga och är robust i samband med samhällsstörningar, en extraordinär händelse eller i samband med höjd beredskap. Koncernen ska under svåra förhållanden, oavsett orsak, klara av att upprätthålla dess samhällsviktiga verksamheter och kunna värna medborgarnas liv och hälsa. Samtliga åtgärder bidrar till målet i strategisk plan om att Karlstad ska vara en trygg och säker kommun.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen. Kommunledningskontoret får i uppdrag att vidareutveckla handlingsplanen, vad gäller kostnadsbedömningar, styrning, organisering, ledning och nämndernas nuvarande ansvar utifrån befintliga budgetramar.

Kostnaden för försörjningsstöd minskar

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått i uppdrag att vid tre tillfällen per år redovisa utvecklingen av försörjningsstöd, arbetsmarknad och sysselsättning. Oktobers tematiska rapport visar bland annat att försörjningsstödet minskat jämfört med åren 2020 och 2021.

Totalt under perioden januari till augusti 2022 har 1 826 hushåll fått bistånd utbetalt jämfört med 2 070 hushåll under samma period förra året.

Enligt Socialstyrelsens siffror har antalet biståndsmottagare minskat från 4,3 till 3,8 procent av befolkningen i Karlstad.

Ett orosmoln är den ökade inflationen med ökade kostnader som kan påverka varsel och konkurser och få konsekvenser på nämndens arbete med bland annat försörjningsstöd.

Beslut

Rapporten över utvecklingen av försörjningsstöd, arbetsmarknad och sysselsättning godkänns.

Värdskap Mänskliga Rättighetsdagarna

Karlstads kommun vill tillsammans med Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland ansöka om värdskap för Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna 2025. Som ett första steg i ansökningsprocessen behöver en avsiktsförklaring kring bidrag av ekonomiska medel och engagemang förankras politiskt i kommunen.

Den huvudsakliga aktiviteten är en två till tre dagars konferens som arrangeras i november eller december varje år. Konferensen är en arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter. Den består av cirka 150–200 programpunkter i form av seminarier, workshoppar, föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag och utställartorg.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen och kommundirektören får i uppdrag att ansöka om värdskap för MR-dagarna 2025 senast den 24 oktober 2022. Kommundirektören får även i uppdrag att föra dialog med Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland kring finansiell fördelning av lokala och regionala bidrag för MR-dagarna 2025.

Politiskt initiativ – återrapportering HBTQI-diplomering

Kommunledningskontoret fick hösten 2021 i uppdrag av politiken att inleda ett arbete med HBTQI-diplomering. Karlstads kommun ska vara en arbetsplats fri från diskriminering som inkluderar medarbetare med olika förutsättningar och syftet med diplomeringen är att öka kunskapen inom området hos våra medarbetare.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett material till en HBTQI-diplomering. Materialet består av en film som tar upp vad HBTQI står för. Den redogör för olika sexuella läggningar, könsidentiteter och könsuttryck som förklarar heteronormen och cisnormen. I tillägg till filmen finns en övning och ett diskussionsunderlag.

Arbetet med att färdigställa materialet pågår och just nu testas det i ett antal arbetsgrupper för att få den sista återkopplingen. Under hösten 2022 ska materialet läggas ut på kommunens intranät Solsidan och finnas tillgänglig för kommunens personal.

Beslut

Återrapporteringen godkänns.

Beslut inför kommunfullmäktige 

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut. 

Delårsrapport - Positivt resultat för koncernen Karlstads kommun 2022

Kommunledningskontoret sammanställer varje år en delårsrapport med kommunens och hela koncernens resultat efter åtta månader samt en prognos för hela året.

Delårsrapporten visar på ett positivt resultat för kommunen efter åtta månader på 348 miljoner kronor. Prognosen för året pekar mot ett positivt resultat på 424 miljoner kronor. Det är drygt 200 miljoner kronor högre än budgeterat.

En förbättrad skatteunderlagsprognos och högre intäkter från eldistributionen påverkar prognosen positivt.

Elproduktionens intäkter prognostiseras till 205 miljoner kronor, vilket är 135 miljoner kronor mer än budgeterat. Förklaringen till elproduktionens stora överskott är de höga elpriserna. Stor osäkerhet råder dock kring prisnivåer och intäktstak.

Nämnderna väntas sammantaget gå med ett underskott på 56 miljoner kronor jämfört med budget. Prisökningar främst inom el och livsmedel har påverkat nämndernas prognoser.

Kommunen har hittills gjort investeringar för 944 miljoner kronor och investeringsprognosen för hela året uppgår till 1,6 miljarder kronor.

Några av de större investeringarna under året har varit ny- och ombyggnader av Sanna sportfält/Tingvalla is, Stockfallets skola, Färjestadsskolan och Tåg i tid-projektet.

För kommunkoncernen som helhet visas ett positivt resultat efter åtta månader på 498 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 639 miljoner kronor, vilket är 169 miljoner kronor högre än budget.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att delårsbokslutet och helårsprognosen för koncernen Karlstads kommun godkänns.


Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.


Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39

Alexander Torin, Moderaterna, 072-717 58 71

Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61

Anders Tallgren, Socialdemokraterna, 070-001 88 66

Frida Pettersson, Centerpartiet, 070-001 61 19

Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00

Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02

Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

Ljubica Jasic Modin, Sverigedemokraterna, 072-381 89 42

Parvane Assadbegli, Vänsterpartiet, 070-001 06 02


För mer information, kontakta:

Jenny Eriksson, jenny.eriksson@karlstad.se, 054-540 67 53

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.