Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet den 13 april

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet den 13 april

Strategisk plan och budgetramar 2022 - 2024, patientsäkerhetsberättelse 2020 samt motion om att utreda de årliga kostnaderna för hantering av privata vårdgivare. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 13 april.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Strategisk plan och budgetramar 2022 - 2024

Nämnderna ska yttra sig till kommunstyrelsen över förslag till strategisk plan och budgetramar 2022–2024.

Beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande över Strategisk plan och budgetramar 2022–2024 godkändes. Vård- och omsorgsnämnden äskar ramtillskott för ökade LSS-kostnader på 10 miljoner kronor per år 2022–2024.

Dnr VON/2021:2 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef, 054-540 10 49

Långsiktig investeringsplanering 2024 – 2028

Kommunfullmäktige har beslutat om en modell för utvecklad investeringsplanering. Syftet med modellen är att skapa en framförhållning och möjlighet till politisk prioritering kring vilka investeringsprojekt som ska utredas vidare.

Vård- och omsorgsnämndens lokalbehov kan grovt kategoriseras till tre olika typer av boenden; vårdboende för äldreomsorg, boende med särskilt service inom LSS och olika administrativa/verksamhetslokaler. De sistnämnda lokalerna är i huvudsak alltid externt inhyrda lokaler och föranleder inga investeringar.

Beslut

Förslaget till långsiktig investeringsplanering 2024–2028 godkändes.

Dnr VON/2021:120 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef, 054-540 10 49

Motion – Utred de årliga kostnaderna för hanteringen av privata vårdgivare

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att de årliga kostnaderna för hanteringen av privata vårdgivare i kommunen de senaste fem åren ska utredas. Vård- och omsorgsnämnden ska nu svara på motionen.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Motionen bifalls. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen, utreda Karlstads kommuns kostnader för vård i privat regi de senaste fem åren. Utredningen ska belysa kostnader för hantering och köp av verksamhet samt kostnaden för om verksamheten istället hade bedrivits i kommunal regi.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

Dnr VON/2021:37 Dpl 30

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef, 054-540 10 49

Motion - Diarieför vård- och omsorgsförvaltningens tillsynsrapporter samt publicera dem på kommunens webbplats

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Karlstadpartiet Livskvalitet att vård- och omsorgsförvaltningens samtliga tillsynsrapporter ska diarieföras och publiceras på kommunens webbplats. Vård- och omsorgsnämnden ska nu svara på motionen.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Motionen avslås. Bedömningen är att tillsynsrapporterna är arbetsmaterial och underlag för kvalitetsarbetet för verksamheterna.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

Dnr VON/2021:39 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Christina Millner, senior konsult, 054-540 55 09

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för 2020 i enlighet med patientsäkerhetslagen kap 3 § 10. I patientsäkerhetsberättelsen framgår det hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Beslut

Patientsäkerhetsberättelsen godkändes.

Dnr VON/2021:119 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Christina Millner, senior konsult, 054-540 55 09

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Taggar

Regioner