Följ Karlstads kommun

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet den 11 november

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2020 16:30 CET

Taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde, lokalöversyn av samtliga av kommunens vård- och trygghetsboenden samt politiska initiativ gällande bland annat trivselvärdar till trygghetsboenden och modellboende för digitalisering. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 11 november.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Taxor och avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Vård- och omsorgsförvaltningen ser med några års mellanrum över avgiftssättningen gällande vård- och kostavgifter. Avgifterna finansierar nämndens verksamhet och styr kundernas beteende. Kundernas inkomst varierar och kommunens avgifter för vård anpassas till kundens inkomstnivå.

Förvaltningens förslag innehåller en höjning av kostavgifterna, en förändring av hälso- och sjukvårdstaxan från besöksavgift till fast månadskostnad samt justeringar av vissa avgifter inom äldreomsorgen. Förvaltningen föreslår att de förändrade avgifterna kommer att gälla från och med april 2021. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till taxor och avgifter godkänns, och ska börja gälla från och med 1 april 2021.

Dnr VON/2020:373 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Tapani Savallampi, ekonomistrateg, 054-540 55 57

Lokalöversyn

Med anledning av att trygghetsboendet Kronogården avvecklats har en lokalöversyn inletts av vård- och trygghetsboenden inom förvaltningen. Syftet är att kartlägga lämpligheten i fastigheterna och hur befintliga boenden kan tillgodose framtidens behov. Möjligheterna för ett nytt och modernt äldreboende med ett stort antal platser som tillgodoser behovet av både vårdboende och trygghetsboende bör även ses över.

Beslut

1. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att se över samtliga lokaler vid alla vård- och trygghetsboenden för att i ett större perspektiv utreda om det är lokaler som generellt håller för framtiden.

2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att tillskapa ett nytt modernt äldreboende där behovet av både trygghetsboende och vårdboende tillgodoses.

3. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att tillskapa en modern och säker uppkoppling i samtliga lägenheter vid kommunens vård- och omsorgsverksamhet för att kunna arbeta med digitalisering i ett bredare perspektiv.

4. Utredningsuppdragen ska återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden under hösten 2021.

Dnr VON/2020:432

Ansvarig handläggare: Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare, 054-540 60 50

Redovisning av ej verkställda beslut – juli till september 2020

Varje kvartal ska kommunen redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det finns beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. Uppgifterna om ej verkställda beslut redovisas också till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

Vid rapporteringen efter det tredje kvartalet 2020 fanns det 25 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte blivit verkställda inom tre månader. 8 av besluten gäller bostad med särskild service. De övriga gäller ledsagarservice (5), daglig verksamhet (5), avlösarservice (3), Korttidsvistelse (2) och kontaktperson (2).

Enligt Socialtjänstlagen, SoL, fanns det 76 beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. 44 av besluten gäller korttidsboende/växelvård. De övriga gäller särskilt boende (28) och kontaktperson (4).

Beslut

Redovisningen godkändes.

Dnr VON/2020:397 Dpl 34, VON/2020:398 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Christina Millner, tillsynschef, 054-540 55 09

Politiskt initiativ – Eco-driving

Inom hemtjänsten finns det i dagsläget 63 bilar som körs i hela kommunen under alla timmar på dygnet. Cyklar används i innerstan och där det är möjligt. I ett politiskt initiativ föreslår det blågröna styret att vård- och omsorgsförvaltningen ska upphandla ett utbildningskoncept till hemtjänstpersonal för eco-driving, stärkt trafiksäkerhet och halkkörning.

Beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att upphandla ett koncept för utbildning i eco-driving, stärkt trafiksäkerhet och halkkörning för hemtjänstpersonal. Kostnaderna på sammanlagt cirka en miljon kronor inarbetas i internbudgeten för 2021.

S och V deltog inte i beslutet.

Dnr VON/2020:475 Dpl 30

Ansvarig: Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81

Politiskt initiativ – Modellboende för digitalisering

I ett politiskt initiativ föreslår det blågröna styret att vård- och omsorgsförvaltningen ska starta arbete med att digitalisera Stjärnhuset i syfte att skapa ett modellboende för välfärdsteknik. Stjärnhuset har nyligen renoverats och välfärdsbredband har installerats i hela fastigheten. Därmed finns förutsättningarna att skapa ett modellboende med ny teknik.

Beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att starta arbetet med att digitalisera Stjärnhuset i syfte att skapa ett modellboende för välfärdsteknik. Kostnaderna på sammanlagt en miljon kronor inarbetas i internbudgeten för 2021.

S och V deltog inte i beslutet.

Dnr VON/2020:476 Dpl 30

Ansvarig: Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81

Politiskt initiativ – Trivselvärdar

I ett politiskt initiativ föreslår det blågröna styret att vård- och omsorgsförvaltningen ska skapa nya tjänster som trivselvärdar på trygghetsboenden och Resurscentrum. Detta som en åtgärd för att bekämpa den ofrivilliga ensamheten samt att skapa möjligheter för att på ett lättillgängligt sätt kunna ta del av välfärdsteknik. Trivselvärdarna kan även ta emot besökare och organisera aktiviteter.

Beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att ordna sex stycken tjänster som trivselvärdar på förvaltningens trygghetsboenden och Resurscentrum. Kostnaden på cirka 3,4 miljoner kronor inarbetas i internbudgeten för 2021.

S och V deltog inte i beslutet.

Dnr VON/2020:477 Dpl 30

Ansvarig: Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81

Politiskt initiativ – Kvalitetsarbete - Satsning på värdegrund och en förstärkt tillsynsverksamhet

I ett politiskt initiativ föreslår det blågröna styret att vård- och omsorgsförvaltningen ska genomföra en värdegrundssatsning för samtlig personal. Värdegrunden behöver hållas levande och genomsyra hela verksamheten, och att det krävs att chefer och medarbetare kan diskutera svårigheter som uppstår och hitta lösningar med hjälp av värdegrunden. Detta kan göras genom workshops och upplevelsebaserade övningar.

Nämnden har även en egen tillsynsenhet som granskar verksamheten systematiskt. Denna behöver förstärkas ytterligare.

Beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra en värdegrundssatsning för samtlig personal med start under hösten 2021, samt tillsätta ytterligare en tjänst på tillsynsenheten. Kostnaderna på sammanlagt 3,3 miljoner kronor inarbetas i internbudgeten för 2021.

S och V deltog inte i beslutet.

Dnr VON/2020:478 Dpl 01

Ansvarig: Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81

Politiskt initiativ – Inför ung omsorg på samtliga boenden i Karlstads kommun

Vård- och omsorgsnämnden har sedan tidigare beslutat att införa Ung Omsorg vid sex av förvaltningens boenden för äldre. Detta för att skapa guldkant för de äldre och samtidigt skapa en arena för möten över generationsgränser. Syftet är även att väcka intresse för vårdyrken bland unga.

I ett politiskt initiativ föreslår nu det blågröna styret att vård- och omsorgsförvaltningen ska utöka verksamheten gällande Ung Omsorg så att den omfattar samtliga trygghets- och vårdboenden, både de som drivs i kommunal och privat regi.

Beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att upphandla verksamhet med ett liknande koncept som redan idag drivs via ”Ung omsorg” så att detta kan erbjudas på samtliga boenden inom äldreomsorgen oavsett driftform. Den ökade kostnaden för verksamheten med cirka 2,4 miljoner kronor ska inarbetas i internbudgeten för 2021.

S och V deltog inte i beslutet.

Dnr VON/2020:479 Dpl 30

Ansvarig: Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81

Övrig information angående covid-19

Nämnden diskuterade det aktuella läget gällande covid-19 med anledning av den ökade smittspridningen i Karlstad. Besöksförbudet hävdes den 1 oktober och sedan dess har boendena haft besöksrestriktioner. Nämnden uppmanar nu anhöriga att vara restriktiva med besök och när besök görs följa de restriktioner som finns genom att till exempel använda den skyddsutrustning som tillhandahålls. Uppmaningen gäller även när besök görs hos personer som har hemtjänst. Hemtjänstmedarbetarna har tydliga rutiner och tillgång till skyddsutrustning. Vi vädjar till alla att visa hänsyn om våra äldre. 

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.