Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 8 april

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 8 april

Projektspecifikation för LSS-boende Härtsöga, strategisk plan och budgetramar 2021-2023 samt långsiktig investeringsplanering. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 8 april.

Projektspecifikation för LSS-boende Härtsöga

Vård- och omsorgsnämnden har anmält ett behov av ett specialboende för kunder inom LSS i tidigare års långsiktiga investeringsplanering. Ärendet är nu berett inom teknik- och fastighetsförvaltningen och en projektspecifikation har tagits fram. I Härtsöga kan vi få en större anpassad bostad med sex platser som gör det möjligt att samutnyttja personal.

Teknik- och fastighetsnämnden kommer att äska medel för investeringen i år.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att äska medel för driften i samband med yttrandet över ramarna 2021-2023.

Beslut

Projektspecifikationen för LSS-boende Härtsöga godkänns.

Dnr VON/2020:106 Dpl 31

Ansvarig handläggare: Tapani Savallampi, ekonomichef, 054-540 55 57.

Strategisk plan och budgetramar 2021-2023

Nämnderna ska till kommunstyrelsen yttra sig över kommunstyrelsens förslag till strategisk plan och budgetramar 2021–2023.

Beslut

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande över strategisk plan och budgetramar 2021–2023 godkänns med tillägg av följande nämndmål i yttrandet på sidan 7 under rubriken En miljösmart kommun: ”Verksamheten minskar sin användning av engångsartiklar i plast och ökar användandet av miljövänligare produkter”.

2. Vård- och omsorgsnämnden äskar ett ramtillskott år 2021 på 20 mnkr för ökade LSS-kostnader samt 10 mnkr för ökad bemanning inom hälso- och sjukvård samt utveckling av ett kunskapscenter.

3. Vård- och omsorgsnämnden äskar 10 mnkr för ökade LSS-kostnader vardera av åren 2022 och 2023.

4. Vård- och omsorgsnämndens ram justeras från och med år 2021 med 6,6 mnkr för övertagande av hälso- och sjukvård från arbetsmarknads- och socialnämnden.

Dnr VON/2019:450 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Tapani Savallampi, ekonomichef, 054-540 55 57.

Långsiktig investeringsplanering

Kommunfullmäktige har beslutat om en modell för utvecklad investeringsplanering. Syftet med modellen är att skapa en framförhållning och möjlighet till politisk prioritering kring vilka investeringsprojekt som ska utredas vidare.

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över lokalbehovet som grovt kan kategoriseras till tre olika typer: vårdboende för äldreomsorg, boende med särskild service inom LSS och olika administrativa/verksamhetslokaler. De sistnämnda lokalerna är i det närmaste alltid inhyrda och föranleder inga investeringar. 

Beslut

Förslaget till långsiktig investeringsplanering 2023–2027 godkänns.

Dnr VON/2020:100

Ansvarig handläggare: Tapani Savallampi, ekonomichef, 054-540 55 57.

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för 2019 i enlighet med patientsäkerhetslagen kap 3 § 10. I patientsäkerhetsberättelsen framgår det hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 

Beslut

Patientsäkerhetsberättelsen godkänns.

Dnr VON/2020:99

Ansvarig handläggare: Christina Milner, tillsynschef, 054-540 55 09

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M), 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

På karlstad.se finns handlingar till samtliga ärenden. Där publiceras också det fullständiga protokollet när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.