Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 26 januari

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 26 januari

Budget och verksamhetsplan för 2022 samt uppföljning av internkontrollplan 2021. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 26 januari.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppföljning av internkontroll 2021 godkändes

Varje år ska nämnden följa upp och redovisa till kommunstyrelsen arbetet med intern kontroll under året. Nu redovisas resultatet av genomförda kontroller för 2021. Resultatet visar på att fastställda rutiner och processer överlag efterlevs i verksamheterna. På vissa områden har utvecklingsbehov uppmärksammats, och dessa har lett till åtgärder.

Beslut

Uppföljning av intern kontroll 2021 godkändes och redovisas till kommunstyrelsen.

Dnr VON/2021:482 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Madeleine Ahlborg, tillsynschef, 054-540 58 61

Plan för uppföljning av internkontroll 2022 godkändes

Varje år ska vård- och omsorgsnämnden anta en plan för vad nämnden särskilt ska följa upp under året. Intern kontroll handlar om att se till att förvaltningen är effektiv och att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister. Syftet är att säkerställa att verksamheten kan nå beslutade mål och uppdrag på ett säkert och effektivt sätt.

Beslut

Plan för uppföljning av intern kontroll 2022 godkändes.

Dnr VON/2021:483 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Madeleine Ahlborg, tillsynschef, 054-540 58 61

Budget för 2022 godkändes

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av drifts- och investeringsbudget för 2022. Ramtilldelning för år 2022 innehåller resursförstärkning på närmare 54 miljoner kronor. Av resursförstärkningen avser 25 miljoner kronor kompensation för ökad demografi och resterande 29 miljoner kronor avser två procent i generell uppräkning.

Förvaltningens budgetförslag ryms inom den ram som kommunfullmäktige har anslagit tack vare ett årligt statsbidrag som tillkommer utöver i form av en årlig äldreomsorgssatsning på 37 miljoner kronor.

Beslut

Förvaltningens förslag till drift- och investeringsbudget godkändes.

Dnr VON/2022:6 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef. 054-540 10 49

Upphandlingsdokument för hemhandling – inköp och distribution av dagligvaror, apoteksvaror och nutritionsprodukter godkändes

Sedan 2005 har nämnden anlitat en extern utförare för hemhandling och distribution av dagligvaror till kunder i ordinärt boende och vårdboende i kommunen. I uppdraget ingår även apoteksärenden och transport av nutritionsprodukter till kunder i ordinärt boende. Senaste upphandlingen gjordes år 2015 och då förnyades avtal med Samhall AB. Avtalet löper ut i maj 2022 och därför behövs det nu göras en ny upphandling.

Beslut

Upphandlingsdokumenten godkändes. Anbud lämnas på helheten och avtal skrivs med en leverantör.

Dnr VON/2020:349 Dpl 14

Ansvarig handläggare: Karin Frejsjö, upphandlingsledare, 054-540 55 62

Verksamhetsplan för 2022 godkändes

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan som beskriver inriktningen för förvaltningens arbete under 2022. Under 2022 fortsätter arbetet mot en Modern organisation som har personcentrerade arbetssätt, som erbjuder ett hållbart arbetsliv och som använder välfärdteknik och digitala tjänster.

Beslut

Verksamhetsplan för 2022 godkändes med ett tillägg om att arbetet med mäns våld mot kvinnor, hedersvåld och våld i nära relationer skrivs in i verksamhetsplanen.

Dnr VON/2021:442 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Anette Örnebring, utvecklingsledare, 054-540 54 77

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M), 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.