Gå direkt till innehåll
Vård-och omsorgsnämndens beslut i korthet 25 januari

Pressmeddelande -

Vård-och omsorgsnämndens beslut i korthet 25 januari

Budget 2023 och omstrukturering av korttidsplatser för att anpassa verksamheten till budgetramen för 2023 samt utveckla samverkan med Region Värmlands hälso- och sjukvård med inriktning Nära vård. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 25 januari.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Modellkommun för äldreomsorgens digitalisering – Intern slutrapport

Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun är en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Tillsammans med Sveriges kommuner och regioners (SKR:S) Kompetenscenter och de nio andra modellkommunerna är uppdraget att få fram mer välfärdsteknik för äldre samt att stötta andra kommuner genom att skapa, samla och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering. Detta arbete har pågått under tre år och har återrapporterats till vård- och omsorgsnämnden genom två delrapporter. En slutrapport för uppdraget som modellkommun för perioden 2020-2022 har nu tagits fram.

Beslut

Slutrapporten godkändes.

Dnr VON/2020:68 Dpl 30

Ansvarig handläggare: Marie Johansson, utvecklingschef, 054-540 55 56

Återrapportering av uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare

Enligt kommunfullmäktiges program för uppföljning, kontroll och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska uppföljning genomföras regelbundet av privata utförares verksamhet och följsamhet till avtal.

Avtalsuppföljningarna för 2022 har sammanställts och omfattar Vardaga, Norlandia, Attendo, Frösunda, Samhall samt Fröken Fridas assistans.

Den samlade bedömningen är att samtliga företag lever upp till de krav som ställs i avtalen. Vissa utvecklingsområden har även hittats och kommunicerats med berörd utförare, som kommer att vidta åtgärder.

Beslut

Återrapportering av uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare för år 2022 godkändes och skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

Dnr VON/2022:498 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Per Söderberg, beställarchef, 054-540 54 52.

Riktlinje för uppföljning, kontroll och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Kommunfullmäktige beslutade i september 2022 om ett reviderat program för uppföljning, kontroll och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. I programmet framgår att varje nämnd ska besluta om en riktlinje för arbetet med uppföljning, kontroll och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Beslut

Riktlinje för uppföljning, kontroll och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare godkändes.

Dnr VON/2022:495 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Per Söderberg, beställarchef, 054-540 54 52.

Uppföljning av internkontrollplan 2022

Varje år ska nämnden följa upp och redovisa arbetet med intern kontroll under året till kommunstyrelsen. Nu redovisas resultatet av genomförda kontroller för 2022. De uppföljande kontroller som har gjorts under året visar på att fastställda rutiner och processer överlag efterlevs i verksamheterna. Utvecklingsbehov har setts på vissa områden, och dessa har lett till åtgärder.

Beslut

Uppföljningen av plan för internkontroll 2022 godkändes och redovisas till kommunstyrelsen.

Dnr VON/2021:483 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Per Söderberg, beställarchef, 054-540 54 52.

Internkontrollplan 2023

Enligt kommunallagen har nämnden det direkta ansvaret för den interna kontrollen i sin verksamhet. Kommunens reglemente för intern kontroll ställer också krav på nämnden att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Som en del i detta arbete ska nämnden årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2023 godkändes.

Dnr VON/2022:446 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Per Söderberg, beställarchef, 054-540 54 52.

Budget för 2023

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på fördelning av internbudget för år 2023. Nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar kommande år med ökade volymer inom verksamheterna, samt kostnadsökningar till följd av inflationen samtidigt som statsbidragen minskar. För att klara anpassningen till budgetram avser förvaltningen förutom att omstrukturera och effektivisera att även nyttja eget kapital under året.

Beslut

Förvaltningens förslag till drift- och investeringsbudget 2023 godkändes.

Dnr VON/2022:483 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef, 054-540 10 49

Omstrukturering av korttidsplatser för att anpassa verksamheten till budgetramen för 2023 samt utveckla samverkan med Region Värmlands hälso- och sjukvård med inriktning Nära vård

Det är ett ekonomiskt ansträngt läge inför arbetet med internbudget 2023. Det krävs därför åtgärder för att anpassa verksamheten till den ekonomiska ramen som gäller för 2023. Med anledning av detta har vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram ett förslag på åtgärder.

Förvaltningens förslag är att 31 korttidsplatser på Resurscentrum omstruktureras för att anpassa verksamheten till internbudgeten för 2023. Omställningen ska genomföras succesivt och vara slutförd senast vid halvårsskiftet 2023. Detta blir cirka 20 miljoner i minskade kostnader. Förvaltningen föreslår också att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Region Värmland utreda hur samverkan kan utvecklas i enlighet med Nära vård för att uppnå en effektiv hemtagning. Effekten av de föreslagna åtgärderna ska delrapporteras till nämnden senast i december 2023 och slutrapporteras under år 2024.

För att klara övergången och för att fortsätta arbetet med utvecklingssatsningar kommer förvaltningen att behöva nyttja eget kapital under året.

Beslut

  1. 31 korttidsplatser på Resurscentrum omstruktureras för att anpassa verksamheten till internbudgetramen för 2023. Omställningen ska genomföras successivt och vara slutförd senast halvårsskiftet 2023.
  2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Region Värmlands hälso- och sjukvård utreda hur samverkan kan utvecklas i enlighet med Nära vård för att uppnå en effektiv hemtagning med ett Nära vårds-team för svårt medicinskt sjuka och personer som behöver omfattande vård i livets slut.
  3. Effekten av de föreslagna åtgärderna ska delrapporteras till nämnden senast december 2023 och slutrapporteras första halvan av 2024.
  4. Förändringsarbetet återrapporteras till nämnden i april och juni där särskilt fokus läggs på hur kvaliteten i arbetet säkerställs.

Dnr VON/2023:12 Dpl 30

Ansvarig handläggare: Marie Johansson, utvecklingschef, 054-540 55 56

Verksamhetsplan 2023

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan som beskriver inriktningen för förvaltningens arbete under 2023. Under 2023 kommer förvaltningen bland annat arbeta med ett kunskapsnav för utveckling, att vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö och utveckling med Nära vård.

Beslut

Verksamhetsplanen godkändes.

Dnr VON/2022:482 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Anette Örnebring, utvecklingsledare, 054-540 54 77

Politiskt initiativ – Pilotprojekt för tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten

I ett politiskt initiativ föreslår det grönröda styret att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man i projektform kan arbeta med en mer tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten. Detta som en del i arbetet för att förbättra anställdas arbetsmiljö och göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare.

Beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man i projektform kan arbeta med en mer tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten. Pengar avsätts från det egna kapitalet för att finansiera projektet med maximalt 10 miljoner kronor.

Dnr VON/2023:53 Dpl 30

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Stefan Jonsson (S), 054-540 12 81 eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.