Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 23 november

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 23 november

Uppdrag enligt beslutspunkt i budget 2023-2025 om att utreda hur attraktiviteten och arbetsmiljön kan ökas och stärkas för yrken inom vård och omsorg samt redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 23 november.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdrag enligt beslutspunkt i budget 2023–2025
- Utred hur attraktiviteten kan ökas och förutsättningarna stärkas för en hållbar arbetsmiljö för yrken inom vård- och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda hur kommunen kan öka attraktiviteten och stärka förutsättningarna för en hållbar arbetsmiljö för yrken inom vård- och omsorg, i syfte att möta kompetensutmaningen. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2022.

Vård- och omsorgsnämndens återrapportering visar att behovet av medarbetare inom vård- och omsorg kommer att öka samtidigt som statsbidragen förväntas minskas framöver. Detta skapar stora utmaningar för kompetensförsörjningen.

Insatser som förvaltningen gör idag är att arbeta med att på olika sätt visa upp omvårdnadsyrket som ett attraktivt yrke för både unga och personer i arbetsför ålder. En stor andel av de som förvaltningen rekryterar saknar relevant utbildning eller erfarenhet. För att se till att medarbetare har den rätta kompetensen för att utföra arbetet har det skapats ett kompetenscenter som tillser detta.

När det gäller arbetsmiljö arbetar förvaltningen med ett flertal insatser som värdegrundsarbete, ledarskapsinsatser, delaktighet och inflytande, schemaläggning och introduktion.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Återrapporteringen av hur attraktiviteten kan ökas och förutsättningarna stärkas för en hållbar arbetsmiljö för yrken inom vård- och omsorg godkänns. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån återrapportens intentioner och avser att återkomma i samband med kommande budgetprocess för 2024–2026.

Dnr VON/2022:375 Dpl 16

Ansvarig handläggare: Susanne Gustafsson, HR-chef, 054-540 55 53

Remiss avseende förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Karlstads kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård med tillhörande konsekvensutredning.

Den 1 januari 2023 kommer en ny lag som reglerar ansvaret vid bedömning av egenvård samt att flertalet andra bestämmelser som finns nämnda i föreskrifter även tagits upp i annan lagstiftning. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för bedömning av egenvård.

Vård- och omsorgsnämnden anser att de föreslagna förändringarna är positiva. Vård- och omsorgsnämnden håller med om konsekvensutredningens uppfattning att flera och ofta överlappande författningar kan skapa problem och hinder för en samordnad och personcentrerad vård och omsorg. Nämnden framhåller dock att föreskrifterna behöver finnas kvar till dess att Socialstyrelsens kunskapsstöd gällande egenvård är framtaget.

Beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar godkändes.

Dnr VON/2022:402 Dpl 32

Ansvarig handläggare: Madeleine Ahlborg, tillsynschef, 054-540 58 61

Redovisning av ej verkställda beslut – juli till september 2022

Varje kvartal ska kommunen redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det finns beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. Uppgifterna om ej verkställda beslut redovisas också till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

Vid rapporteringen efter det tredje kvartalet 2022 fanns det 42 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte blivit verkställda inom tre månader. 12 av besluten gäller kontaktperson. De övriga gäller ledsagarservice (11), bostad med särskild service (8), avlösarservice (7), daglig verksamhet (2) och korttidsvistelse (2).

Enligt Socialtjänstlagen, SoL, fanns det 29 beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. 26 av besluten gäller särskilt boende. De övriga gäller ledsagning (3).

Beslut

Redovisningen godkändes.

Dnr VON/2022:354 VON/2022:355 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Madeleine Ahlborg, tillsynschef, 054-540 58 61

Återrapportering av granskning av palliativ vård

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i de värmländska kommunerna och Region Värmland har företaget Helseplan genomfört en granskning gällande palliativ vård. Syftet har varit att granska om Region Värmland och kommunerna har arbets-och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring för att kunna tillgodose patienters behov av palliativ vård och omsorg i livets slutskede. Granskningsrapporten skickades till vård- och omsorgsnämnden som svarade till kommunrevisionen i april 2022. I samband med det fick vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att vidta ett antal föreslagna åtgärder och återrapportera till vård- och omsorgsnämnden senast i november 2022.

Förvaltningen har genomfört ett antal rekommenderade åtgärder. Bland annat har det utförts utbildningstillfällen, utbildning av palliativa ombud, information kring avtal och överenskommelser samt att mätbara mål följs via kvalitetsregister.

Beslut

Återrapporteringen godkändes.

Dnr VON/2021:232 Dpl 32

Ansvarig handläggare: Peter Nylander, verksamhetschef hälso- och sjukvård, 054-540 57 95.

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M), 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.