Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 21 september

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 21 september

Motion om att utreda förutsättningarna för att ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk "Äldrevänliga städer", delårsrapport med helårsprognos samt redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 21 september.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Motion – Utred förutsättningarna för att ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk ”Äldrevänliga städer”

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att kommunen ska utreda möjligheten att ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk ”Äldrevänliga städer”. Detta eftersom antalet äldre i befolkningen ökar, och pensionärsorganisationerna efterfrågar en tydligare koppling till detta i kommunens styrmodell och målformuleringar. Vård- och omsorgsnämnden ska nu svara på motionen.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Motionen bifalls.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

Dnr VON/2022:228 Dpl 20

Ansvarig handläggare: Anette Örnebring, utvecklingsledare, 054-540 54 77

Delårsrapport 2022

Nämnderna ska efter åtta månader presentera en delårsrapport med helårsprognos till kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden beräknar ett överskott på 18 miljoner kronor jämfört mot årsbudget för 2022.

Detta är en förbättring med två miljoner kronor jämfört med den prognos som gjordes efter april månad.

Beslut

Delårsrapporten godkändes.

Dnr VON/2022:321 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef, 054-540 10 49

Redovisning av ej verkställda beslut – april till juni 2022

Varje kvartal ska kommunen redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det finns beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. Uppgifterna om ej verkställda beslut redovisas också till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

Vid rapporteringen efter det andra kvartalet 2022 fanns det 44 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte blivit verkställda inom tre månader. 13 av besluten gäller kontaktperson. De övriga gäller bostad med särskild service (9), ledsagarservice (9), avlösarservice (7), daglig verksamhet (3) och korttidsvistelse (3).

Enligt Socialtjänstlagen, SoL, fanns det 13 beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. 9 av besluten gäller särskilt boende. De övriga gäller ledsagning (3) och kontaktperson (1).

Beslut

Redovisningen godkändes.

Dnr VON/2022:298 VON/2022:299 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Madeleine Ahlborg, tillsynschef, 054-540 58 61

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M), 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.