Gå direkt till innehåll
Unik lövskog skyddas för all framtid

Pressmeddelande -

Unik lövskog skyddas för all framtid

För att långsiktigt skydda lövskogar med mycket höga naturvärden längs vattendraget Ölman bildar kommunen ett nytt naturreservat. Det beslutade kommunfullmäktige under gårdagen. Ölmans lövskogsraviner blir det femte, och största, kommunala naturreservatet. Arbete pågår med ytterligare tre kommunala naturreservat.

Ölman ligger i östra delen av Karlstads kommun norr om Väse. Naturreservatet omfattar totalt nästan 150 hektar skog utmed vattendraget Ölman samt dess tillflöden Nygårdsbäcken och Västgötbäcken. Områdets största naturvärden ligger i de omgivande strandskogarna, främst i lövskogarna utmed Ölmans huvudfåra.

- Vi vill värna om den biologiska mångfalden och här har vi ett område med höga naturvärden och relativt ovanlig gråalskog. Genom att bilda ett reservat här kan vi bevara ekosystemet och skydda området för all framtid, säger Henrik Lander (C) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Flera delar av lövskogen är naturskogsliknande med tät skog av varierande grovlek med många högstubbar och gott om död ved. Många delar har klassats som nyckelbiotoper. Reservatsbildningen har möjliggjorts av ett 30-tal privata markägare som har skrivit avtal med kommunen.

- Tack vare att vi kunde komma överens med alla markägare lyckas vi bilda ett något unikt reservat med stora arealer lövskog utmed en lång sträcka av Ölman. De första avtalen med markägare skrevs i slutet på 90-talet så det känns verkligen roligt att vara i hamn med reservatet nu, säger Catharina Knutsson kommunekolog.

Här ska den mindre hackspetten trivas

I ravinerna utmed vattendraget har skogen varit svår att bruka. Här har naturen fått utvecklas fritt så att det blivit skog med gott om gamla lövträd och död ved, något som blivit en bristvara i det svenska skogslandskapet i stort och som flera arter är beroende av. Bland annat den mindre hackspetten.

- Vi har en av landets tätaste förekomster av mindre hackspett. De är beroende av stora områden av lövskog och död ved, så vi hoppas verkligen att den fortsatt kommer att trivas och förökas i det nya reservatet säger Catharina Knutsson kommunekolog.

Den mindre hackspetten är en av kommunens elva olika ansvarsarter, en art som är relativt ovanlig i landet men förekommer i Karlstad. Kommunen har olika projekt igång för att öka kunskapen om och förbättra för sina ansvarsarter.

Rastplats och fler reservat på gång

Till stor del är reservatet svårframkomligt för människor och kommer vara så även fortsättningsvis. Men det finns sedan tidigare en vandringsled genom ravinerna fram till Nygårdskällan. Informationstavlor om reservatet kommer att sättas upp på några platser och vid Lövstadfors kommer en kortare stig och en rastplats göras i ordning.

Kommunen jobbar även med fler naturreservat för att värna den biologiska mångfalden och skydda värdefull natur för människors friluftsliv. De som är på gång är Bergviks udde, Bålberget i Älvenäs och Björketorp väster om Molkom.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden 054 540 12 78

Catharina Knutsson, kommunekolog 054-540 67 89

(Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 070- 001 06 62)


Ämnen

Regioner

Relaterat material