Gå direkt till innehåll
Stadsbyggnadsnämndens beslut – Detaljplan för resecentrum antagen

Pressmeddelande -

Stadsbyggnadsnämndens beslut – Detaljplan för resecentrum antagen

Stadsbyggnadsnämnden antog idag, bland annat, detaljplanen för resecentrum och området runt omkring. Planen kommer nu att gå vidare för antagande i kommunfullmäktige. I förslaget finns bland annat en ny mittperrong, justeringar av spår och förbättrade passager över respektive under järnvägen. Den gamla stationsbyggnaden får stå kvar och utgöra navet i resecentrum.

Detaljplanen föreslår att alla kollektivtrafikslag samlas på en plats vilket underlättar byten. Samtidigt genomförs första etapperna av Karlstads nya snabbstråk för buss (Karlstadsstråket) vilket också är en viktig del att möta framtidens transportbehov.

Förslaget innehåller dessutom bland annat en bro i Västra Torggatans förlängning samt byggrätter på både den norra och södra sidan om järnvägsspåren. Platsen framför stationsbyggnaden utvecklas till en levande och välkomnande entré medan Hamngatan, Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan integreras i stationsområdet och används för funktioner som rör resandet. Samtidigt som gatorna nyttjas för resandefunktioner utgör de också en del av staden och den som kommer till Karlstad med hjälp av kollektivtrafiken möter en stad istället för en isolerad station. Vikentunnelns betydelse ökar om förslaget blir verklighet, då den breddas och ansluter till den nya mittenplattformen.

Stadsbyggnadsnämnden var inte helt enig i sitt beslut men antog planen med flera förändringar. Möjligheten att krympa busstrafikens hållplatslägen längs Hamngatan ska utredas. Syftet är att bussarna bara ska hämta och lämna passagerare likt stadsbusstrafiken. Lösningen i detaljplanen som gör Hamngatan till ett delat gaturum där olika trafikslag och gående möts ska med trafikljus och övergångsställen. Detta görs för en ökad trafiksäkerhet och enkel passage för såväl äldre som unga. I planen föreslås en begränsning av biltrafiken på Hamngatan under vissa tidsperioder, detta tas också bort.

Fler beslut från stadsbyggnadsnämnden:

Bygglov för förrådspark Lamberget

Vid Gjuterigatan på fastigheten Städet 13 har fastighetsägaren ansökt om att bygga en förrådspark i två våningar. Byggnaden ska innehålla 58 förråd på 100 kvadratmeter per förråd.

Beslut: Bygglov gavs

Bygglov för telemast och teknikbod utanför Molkom

Bygglov behandlades för en telemast på 72 meter och tillhörande teknikbod i Molkom på fastigheten Molkom 1:330. Området ligger norr om Backavägen som går mellan Ängsbacka kursgård och Molkom, här finns ingen detaljplan. Bygglovsansökan behandlades av nämnden i augusti och återremitterades då till förvaltningen för att utreda alternativ placering men någon sådan har inte hittats.

Beslut: Ärendet återremitteras för dialog med teknik- och fastighetsförvaltningen

Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av sjukhuset

Region Värmland söker ett tidsbegränsat bygglov för att göra en tillbyggnad till centralsjukhuset. Byggnaden kommer placeras på nuvarande parkeringsplats utanför huvudentrén, framför en av de befintliga huskropparna. Den tillfälliga byggnaden är ett steg i den stora ombyggnation av sjukhuset som planeras under kommande 20-årsperiod och en förutsättning för att kunna genomföra projektet. Tillbyggnaden kommer att få tre våningar och totalt 78 patientplatser. Det tidsbegränsade bygglovet gäller tio år.

Beslut: bygglov gavs

Planprogram för Katrineberg

Ett planprogram har tagits fram för området Katrineberg. Planprogrammets syfte är att vara en grund för kommande detaljplan. I planprogrammet finns en ny stadsdel med cirka 1500 bostäder i varierande former. Här finns också förslag på torg, parker, förskolor samt gatunät som ansluter till omgivande stadsdelar. Placeringen av området har flyttats sedan tidigare planarbete och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Beslut: planprogrammet godkändes

Byggvision Norsbygden 

Stadsbyggnadsnämnden gav år 2016 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens småorter. Syftet med byggvisionerna är att hitta attraktiva lägen att bygga bostäder på, både centralt i tätorterna och mer lantligt. Förutom att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse är tanken med byggvisionen också att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten. Byggvisionen i sin helhet kan läsas på följande länk: https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/nor---byggvision-for-norsbygden/

Beslut: byggvisionen godkändes

Detaljplan för idrottsanläggning i Rud

I denna detaljplan har möjligheten att bygga en rackethall, kontorslokaler och parkering på fastigheten Rud 2:1 prövats. Området ligger mellan E18, Nobelgymnasiet och Mossgatan.

Beslut: Detaljplanen antogs

Två nya cirkulationsplatser får namn

I samband med genomförandet av Vikenförbindelsen har två nya cirkulationsplatser byggts. Den norra cirkulationsplatsen ligger i korsningen mellan Kvarnbergsgatan, Klaraborgsgatan, Vikengatan och Jungmansgatan. Denna cirkulationsplats får namnet Kvarnbergsgatan. Den södra cirkulationsplatsen ligger i korsningen mellan Hööksgatan, Jungmansgatan och Sjömansgatan och får namnet Vikenrondellen.

Beslut: de föreslagna namnen godkändes

Övriga ärenden

  • Nämnden godkände ett svar på en remiss från Boverket gällande ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder.
  • En planutredning har genomförts för Önnerud. Syftet med utredningen är att skapa ett underlag för hur framtida bebyggelseutveckling ska ske. Nämnden godkände denna utredning.
  • Stadsbyggandsnämndens reglemente har reviderats. Nämnden godkände handlingen.


Kontakt:

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

Magnus Resare (M), andre vice ordförande, telefon 070-587 03 31

(Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon 0700-208451) 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.