Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 24 februari

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 24 februari


Kultur- och fritidsnämndens beslutade bland annat om rapport om stöd till spontanidrott, årsrapport barn- och ungdomskulturprojekt, öppethållande och målgrupper inom område Kronoparken samt finansiering av söndagsöppet på Stadsbiblioteket, öppettider på närbiblioteken och öppen fritidsverksamhet.

Rapport om stöd till spontanidrott

Syftet med stöd till spontanidrott är att öka möjligheten för alla kommunens invånare att utöva spontanidrott på egen hand. Målet med stödet är en kommun med goda förutsättningar för spontanidrott för alla invånare på lika villkor. Årsrapporten innehåller en sammanfattning av de spontanidrottsprojekt som beviljats under 2020 samt en analys av utfallet.

Under året beviljades stöd till bland annat fotbollsmål, utrustning till spontantennisplaner, material till bollplank och basketkorgar. Total budget för 2020 var 150 000 kronor, av det gick 50 000 kronor till sommarlovsaktiviteter. Olika beviljade projekt fick 43 284 kronor och diverse övriga kostnader som drift, elkostnader, reparationer och utegym kostade 5903 kronor.

Beslut: Kultur-och fritidsförvaltningens årsrapport för stöd till spontanidrott 2020 godkändes.

Dnr KFN/2020:77Dpl 46

Årsrapport barn-och ungdomskulturprojekt 2020

Årsrapporten innehåller de barn- och ungdomskulturprojekt som beviljades stöd och avslutades under 2020. Budgeten för stöd till barn-och ungdomskulturprojekt 2020 var 1 020 000 kronor. 100 000 kronor avsattes för sommarlovet eftersom det statliga stödet kommunerna fått sen 2016 upphörde 2020.

Ett brett spektrum av uttrycksformer finns representerat bland de projekt som har fått stöd under året. Flest projekt finns inom dans, teater och litteratur men film, konst och musik har också varit representerade i projekten. 13 fristående projekt har tillsammans med kultur-och fritidsförvaltningens 5 egna kulturprojekt nått drygt 11 000 deltagartillfällen i gruppen barn och unga 0–20 år. Deltagarnas könsfördelning har under året varit bra och den siffran hamnar inom ramen för vad som är jämställt. Fördelningen på olika åldrar är fortfarande ganska skev till fördel för de yngre grupperna, men förklaras av att stora publikmagneter för äldre ungdomar inte gått att genomföra alls eller i väldigt nedtonad skala under 2020 på grund av pandemin.

Beslut: Kultur-och fritidsförvaltningens årsrapport barn-och ungdomskulturprojekt 2020 godkändes.

Dnr KFN/2021:22 Dpl 46

Öppethållande och målgrupper inom område Kronoparken

Område Kronoparken består av parklek, fritidsgård, bibliotek, Fritidsbanken och Fröding arena. Den nya verksamhetslokalen Kronoteket stod färdig i december 2020 och inflyttningen av bibliotek, vinterparklek och fritidsgård kunde ta sin början. Flytten frigjorde de tidigare bibliotekslokalerna, i vilka Fritidsbanken nu flyttat in. Fokus för verksamheten i Kronoteket är barn och unga och den bygger på frivillighet, delaktighet och personlig utveckling med besökaren i centrum. De nya lokalerna innebär en ökad samverkan mellan verksamhetsgrenarna men också helt nya möjligheter till extern samverkan. Verksamhetens målgrupp, öppettider och verksamhetsutbudutvecklasför att bättre möta behoven som finns i stadsdelen med målsättningen att vara ett nav för kultur-och fritidsverksamheten i stadsdelen som gör skillnad för Kronoparksborna.

Beslut: Rapporten om öppethållande och målgrupper inom område Kronoparken godkändes.

Dnr KFN/2020:219 Dpl 42

Extra ärende - Finansiering av söndagsöppet på Stadsbiblioteket, öppettider på närbiblioteken och öppen fritidsverksamhet

I december tog nämnden beslut om förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för åren 2021–2023. Tre av besparingsförslagen togs upp igen; möjlighet att ha söndagsöppet på Stadsbiblioteket, oförändrade öppettider på närbiblioteken samt en allmän besparing inom öppen fritidsverksamhets parklekar.

Beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutade att för år 2021 använda 750 000 kronor av kultur- och fritidsnämndens egna kapital för att finansiera de tre förslagen.

Dnr KFN/2020:79 Dpl 10


Kontaktpersoner:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden 
Telefon: 054-540 29 31
E-post: johanna.larsson@karlstad.se

Kristin Idskog, kultur- och fritidsdirektör
Telefon: 054-540 48 09
Epost: kristin.idskog@karlstad.se

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från nämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Taggar

Regioner