Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 18 september

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 18 september

Genomförande av tävlingarna Höstsimiaden och Ungdoms Grand Prix (UGP) i Sundstabadet

Den stödberättigade föreningen Karlstads simsällskap (KSS) vill arrangera två tävlingar i badanläggningen Sundstabadet. I anläggningen finns en gräns på 104 deltagare och 40 medföljande vid föreningsverksamhet (träning och tävling). En tävling som genomförs och har ett större antal aktiva kräver ett beslut i kultur- och fritidsnämnden. Detta för att anläggningen då behöver begränsas/stängas för övriga gäster vilket påverkar tillgänglighet och verksamhetens ekonomi. De två tänkta tävlingarna Höstsimiaden och Ungdoms Grand Prix (UGP) bedöms överskrida maxantalet deltagare och medföljande enligt ovanstående förutsättningar. Föreningen kan under tävlingstillfällena bedriva en verksamhet med maximalt 350 personer i anläggningen samtidigt för att därmed skapa utrymme för allmänheten och ACTIC:s kunder.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att Karlstads simsällskap får arrangera tävlingarna Höstsimiaden och Ungdoms Grand Prix (UGP) i Sundstabadet under perioden november 2019 till januari 2020.

Dnr KFN-2019-323 Dpl 45

Delårsbokslut med helårsprognos 2019

Bedömningen utifrån delårsbokslutet är att nämnden redovisar ett underskott med 5 miljoner kronor för helåret 2019. Nämndens ledamöter godkände rapporten. 

Eftersom nämnden använder det egna kapitalet till särskilda satsningar innebär det att det blir motsvarande underskott i årets resultat. I budget 2019 finns 6,5 miljoner kronor avsatt, av dessa beräknas 3,5 miljoner kronor förbrukas under 2019. Badverksamhetens underskott beräknas till ungefär 1,6 miljoner kronor för helåret. Effekten av prishöjningar under 2019 kommer att utvärderas och eventuellt kan ytterligare prisjusteringar komma för att långsiktigt nå en budget i balans. Sundstabadet har sedan 2013 endast höjt inträdet för relaxen men bedömningen är att priserna förmodligen kommer att behöva justeras oftare.

Åtgärder för en långsiktig anpassning till budgetramarna

Ett brett arbete med att se över nämndens ekonomi både på kort och lång sikt pågår. Arbetet sker i samverkan mellan förvaltningen och nämnden. Såväl intäkter som kostnader ses över och förslagen omfattar prisökningar för nämndens taxor och avgifter, besparingar i form av effektiviseringar och en översyn av vad nämndens verksamheter ska omfatta. Den generella budgetuppräkningen kommer framöver att understiga prisutvecklingen för löner och övriga kostnader. Förvaltningens bedömning är att årliga besparingar på omkring 2,5 miljoner kronor behövs för att klara de låga budgetuppräkningarna

Dnr KFN-2019-305 Dpl 10


Kontaktpersoner:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden
054-540 29 31
johanna.larsson@karlstad.se

Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör
054-540 24 52
mats.ahren@karlstad.se

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, cirka en vecka efter mötet.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.