Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 17 oktober

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 17 oktober

På kultur- och fritidsnämndens möte den 17 oktober beslutades bland annat om ett genomförande av Ung Kultur Möts (UKM) under 2019, stöd till Wermland Operas fasadshow och om vidare steg i utredningen om ridsportsverksamhet.

UKM riksfestival 2019

UKM skapas med, för och av unga och verkar för att ung kultur ska få ta plats och att ungas röster ska höras. UKM arbetar med festivaler där unga människor i åldern 13—20 år på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt inför en publik. Det unga arrangörskapet är också en stor del av UKMs syfte. Region Värmland kommer att vara huvudman med ytterst ekonomiskt ansvar, men har lämnat över den regionala samordningen till Studiefrämjandet. Karlstad kommun ansvarar för den lokala arbetsgruppen. Region Värmland kommer att skriva en överenskommelse som tydligt beskriver parternas ansvar och uppgifter.

Region Värmland beviljas ett stöd på 300 000 kronor för att i samarbete med Karlstads kommun arrangera riksfestivalen UKM (Ung kultur möts). Stödet från Karlstads kommun blir i form av att kommunen står för kostnaderna för sitt ansvarsområde, upp till maximalt 300 000 kronor. Region Värmland ska också lämna in en slutrapport till kultur- och fritidsnämnden efter genomfört projekt.

Dnr KFN-2018-114 Dpl 46

Wermland Operas fasadshow på Karlstad Teater

Wermland Opera söker 250 000 kronor från Karlstads kommun för att under en vecka i december 2018 genomföra en fasadshow på Karlstads Teater. 2016 och 2017 gjorde Operan liknande satsningar som föll väl ut. 2016 beräknades runt 20 000 karlstadsbor ha upplevt fasadshowen. 2017 gavs 17 föreställningar och publiksiffran blev sammanlagt 35 000. Fasadshowen blev båda åren Wermland Operans julklapp till, i första hand, Karlstadsborna. Inför 2018 års show vill Operan ytterligare utveckla showen med mer variation, högre tempo och om möjligt mer tid för egna inspelningar. Den interaktiva delen, som var mycket populär under 2017, kommer att planeras under hösten 2018. Efter årets fasadshow kommer en utvärdering att göras och framtiden, i första hand de tre kommande åren, att diskuteras.

Wermland Opera beviljas stöd med 250 000 kronor för att under en vecka i december 2018 genomföra en fasadshow på Karlstads Teater. När utvärderingen av åren 2016-2018 är gjord skickas den till kultur- och fritidsförvaltningen,

Dnr KFN-2018-317 Dpl 42

Fördjupad utredning om ridsportverksamheten i Karlstads kommun

Den fördjupade ridsportsutredningen ser det som väsentligt att finna långsiktiga lösningar på det kommunala stödet till Karlstads ridklubbar med ridskola. Både av rättviseskäl och för att uppnå en jämställd och jämlik idrott, men också för att ge föreningarna ett bättre utrymme att kunna fokusera på verksamheten och verksamhetens framtida utveckling. Kultur- och fritidsförvaltningen vill därför undersöka möjligheten, att istället för ett ökat kontant stöd, ta över drift och underhåll av ridklubbarnas anläggningar. Planen som kultur- och fritidsförvaltningen presenterade på nämnden i september ser ut som följer:

  • Individuella möten med Sörmons Ridklubb, Karlstad Ridklubb och Bellevue PK/4H för att fråga om det finns ett föreningsintresse av att Karlstads kommun tar över drift och underhåll av deras ridanläggning.
  • Är förening positiv genomförs en teknisk besiktning av anläggningen av en extern konsultfirma, upphandlad av teknik- och fastighetsförvaltningen. De presenterar en rapport över investeringar och åtgärder för drift och underhåll, akut, 2-5 år och 6-10 år framåt.
  • Teknik- och fastighetsförvaltningen kostnadsberäknar utifrån utredningen och presenterar en aktuell hyra samt nödvändiga investeringar för de närmaste 10 åren för kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Även föreningens ekonomi de senaste 5 åren ska granskas av en extern konsultfirma.
  • När hyran och eventuella andra kostnader för övertagandet är sammanställda presenteras dessa för kultur- och fritidsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden tillsammans med ett förslag till finansiering av övertagandet.
  • Kultur- och fritidsnämnden beslutar om de ska erbjuda de aktuella föreningarna att ta över ägandet av deras ridanläggningar eller ej.
  • Om nämnden föreslår ett övertagande tillfrågas föreningen om de är intresserade. Om båda parter vill tar kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen fram ett avtal innehållande underhållsplaner och gränsdragningslistor som reglerar ansvaret för samtliga delar av anläggningen och dess framtida drift och utveckling.
  • De ekonomiska konsekvenserna av nämndens beslut i ärendet och innehållet i avtalet tas med in i budgetarbetet 2020–2022. Även hur ett framtida stöd till ridklubbarna ska utformas vid ett negativt svar från nämnden eller föreningen ska beskrivas i ärendet.


Kultur- och fritidsnämnden godkände förvaltningens plan för det fortsatta arbetet med att finna en långsiktig lösning på det kommunala stödet till ridklubbar med ridskola i Karlstad.

Dnr KFN-2017-336 Dpl 62

E-förslag

Bygga ny sporthall samt renovera badhuset i Vålberg

Kultur- och fritidsnämnden avslår e-förlaget med motiveringen att det i dagsläget inte finns ekonomiska förutsättningar att bygga en ny sporthall i Vålberg. När det gäller badhuset så finns det en underhållsplan som kommunen följer.

Dnr KFN-2018-230 Dpl 62

Anlägg ett utegym i anslutning till spårcentralen/motionsspåren i Tuggelite
Kultur- och fritidsförvaltningen planerar redan för ett utegym i samband med utbyte av ljuskällor till LED-belysning i elljusspåret, och därför måste förslaget avslås.

Dnr KFN-2018-260 Dpl 45

Elljus på 800 meters-spåret i Skattkärr

Kultur och fritidsnämnden avslår e-förslaget eftersom det i dagsläget saknas ekonomiska resurser för elljus på 800-metersspåret i Skattkärr.
Dnr KFN-2018-271 Dpl 45

Extra stöd 2018 till Karlstads Ridklubb

Karlstads Ridklubb ansöker om 600 000 kronor i extra stöd från kultur- och fritidsnämnden för att klara av sina verksamhetskostnader 2018. Föreningen informerade nämnden redan under våren om årets prognosticerade negativa ekonomiska resultat. Nu är läget mer akut och orsakerna till att föreningen hamnat i ekonomiskt trångmål är att många utgiftsposter ökat i större grad än vad föreningen lyckats få intäkter. Höga elkostnader på grund av en kall vinter och ökade foderkostnader, som steg ytterligare på grund av en varm och torr sommar, och förändrad lönepolicy är några exempel. Karlstads Ridklubb har genomfört åtgärder för att öka intäkterna, bland annat genom att höja ridskoleavgifter på ungefär tio procent, öka hyra för privatuppstallade hästar, anställningsstopp och diverse olika medlemsinsatser så som försäljning och mer ideellt arbete. Karlstads Ridklubb tagit fram en ny resultat- och likviditetsprognos som visar på ett förväntat underskott på 690 000 kronor för 2018. Om föreningen inte får stöd så måste verksamheten avvecklas. Det är viktigt att ha ridsportsutredningen, som presenterats och godkänts i kultur- och fritidsnämnden, i åtanke där kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att räkna på ett eventuellt övertagande av ridanläggningar. Karlstads Ridklubbs anläggning är en av dem som ingår i denna beräkning men om det inte finns en verksamhet på anläggningen är det inte mycket nytta med att överta den.


Karlstads Ridklubb beviljades 600 000 kronor i extra stöd 2018 som finansieras med kultur- och fritidsnämndens egna kapital.

Dnr KFN-2018-377 Dpl 46


Kontaktpersoner:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 054-540 29 31
E-post: johanna.larsson@karlstad.se

Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör
Telefon: 054-540 24 52
E-post: mats.ahren@karlstad.se

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.