Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 12 februari

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 12 februari

På kultur- och fritidsnämndens möte 12 februari beslutades bland annat om finansiering av sommarlovsaktiviteter, årsredovisning för 2019, målgrupper och åldersgränser inom den öppna fritidsverksamheten och om utökat lokalbehov i Skåre.

Sommarlovsaktiviteter 2020

Staten har beviljat sommarlovsstöd på 200 miljoner per sommar till landets kommuner sedan 2016. Stödet har kommunerna använt till att skapa kostnadsfria aktiviteter för barn 6–15 år. 2019 fick Karlstads kommun nästan 1,7 miljoner kronor som resulterade det statliga sommarlovsstödet i nästan 13 000 deltagartillfällen. Det är alltså barn som deltar i en aktivitet per tillfälle, eller per dag. Inget talar för att kommunerna ska få statliga pengar 2020. Därför har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag på hur vi kan fortsätta genomföra sommarlovsaktiviteter även utan statligt stöd

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att 650 000 kronor av kultur- och fritidsförvaltningens medel används till att genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga, främst inom konceptet dagkolloveckor. Pengarna tas från spontankultur, barn- och ungdomskulturprojekt, spontanidrott, kontot för utvecklingsprojekt och kultur- och fritidsnämndens kulturprojektmedel. Förvaltningen har även sökt om pengar från Samverkan barn-unga.

Dnr KFN-2020-22 Dpl 46

Målgrupper och åldersgränser inom öppen fritidsverksamhet

I mars 2019 gavs öppen fritidsverksamhet i uppdrag att se över vilka ålders- och målgrupper verksamheterna riktar sig till. Förvaltningen fick även i uppdrag att undersöka hur man kan utveckla den öppna fritidsverksamheten. Uppdraget kom eftersom det har framkommit att det varit otydligt vilka målgrupper som den öppna fritidsverksamheten har riktat sig till. Samhället förändras ständigt och därför behöver den öppna fritidsverksamheten undersöka hur man kan nå nya målgrupper och vilka de primära målgrupperna är.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att Plan för Karlstads öppna fritidsverksamhet godkänns och ersätter tidigare beslut ”Förslag på nya mål och riktlinjer för öppen fritidsverksamhet”

Dnr KFN-2019-104 Dpl 47

Utökat lokalbehov i Skåre inom fastigheten Ö:a torp 1:41 - möjlighet till omdisponering av bland annat bibliotek

Region Värmland har genom Regionfastigheter inkommit med en skrivelse där de önskar svar på om det finns möjlighet att omdisponera och därmed ta över bibliotekets lokal i Skåre så att regionen kan utöka den befintliga vårdcentralen.

Kultur- och fritidsförvaltningen presenterade två alternativ för nya lokaler för biblioteksverksamheten i Skåre som behöver utredas vidare utifrån lokalyta, kostnader och konsekvenser för besökare och personal.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att återremittera förslaget och begär att förvaltningen även utreder alternativet och konsekvenserna av att vara kvar i befintliga lokaler. 

Dnr KFN-2020-26 Dpl 62

Årsredovisning 2019

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2019. I årsberättelsen ingår en beskrivning av viktigare händelser, en övergripande redogörelse av ekonomisk utveckling och budgetavvikelse, samt en uppföljning av förvaltningens arbete med övergripande mål i strategisk plan. Dessutom redogörs kort för framtida utmaningar.

2019 års resultat blir -2.8 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en rad olika satsningar som finansieras med nämndens egna kapital  - det är alltså ett avsiktligt underskott mot årets budget. I år har satsningar för drygt 3,2 miljoner kronor genomförts med finansiering av det egna kapitalet. 

Exempel på varför resultat blir ett minus är att Sundstabadet redovisar ett underskott på 1,1 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på att en EU-standard för säkerhet och kvalitet infördes under 2018 vilket medfört ökade driftkostnader. Verksamheten is och grönt, som bland annat har hand om kommunens idrottsplatser, redovisar också ett underskott med 900 000 kronor. Underskottet beror i huvudsak på tillfälliga kostnader för att arrangera SM i friidrott på Tingvalla idrottsplats.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna årsredovisningen.

Dnr KFN-2020-4 Dpl 10


Kontaktpersoner:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 054-540 29 31
E-post: johanna.larsson@karlstad.se

Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör
Telefon: 054-540 24 52
E-post: mats.ahren@karlstad.se

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från nämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.