Gå direkt till innehåll
Kort från barn- och ungdomsnämnden - internbudget

Pressmeddelande -

Kort från barn- och ungdomsnämnden - internbudget

På det extrainsatta sammanträdet den 17 december beslutade barn- och ungdomsnämnden om internbudget för 2021.

Internbudget 2021

Barn- och ungdomsnämndens verksamhet växer och omfattar allt fler barn- och elever vilket ökar kostnaderna för personal och lokaler, samt pris- och löneökningar. Dessutom har ett antal statsbidrag upphört och nämnden har äskat medel för att även vidare kunna ge de verksamheterna goda förutsättningar.

Barn- och ungdomsnämnden får enligt beslut från kommunfullmäktige ett ökat nettoanslag på 52 miljoner kronor. Det innebär att nämndens budgetram för 2021 uppgår till cirka 1,8 miljarder kronor. I internbudgeten redovisas fördelning av resursförstärkningar, uttag av eget kapital samt fördelning av statsbidrag från Skolverket.

Barn- och ungdomsnämnden har de senaste åren haft relativt bra ekonomiska resultat och har ett bra uppbyggt eget kapital. Totalt föreslås ett uttag av eget kapital på cirka 13 miljoner kronor. Uttaget ska säkerställa att uppräkningen av barn- och elevpengen motsvarar kostnadsökningen i verksamheten, förbättra personaltätheten i förskolan och fortsätta fritidshemssatsningen som inte längre täcks av statsbidrag.

Investeringar

Barn- och ungdomsnämnden har för 2021 en investeringsbudget på totalt 30,8 miljoner kronor. 10 miljoner ska täcka underhållsbehovet av inventarier i nämndens lokaler. Resterande 20,8 miljoner kronor är investeringsmedel för renovering och nybyggnation av Hagaborgs förskola, Vitsippans förskola, Karolinens förskola, Fredricelundsskolan och Färjestadsskolan.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

  1. Förslag till fördelning av internbudgeten för 2021 godkänns.
  2. Förslag till uttag och fördelning av eget kapital 2021 godkänns.
  3. Förslag till fördelning av statsbidrag för en likvärdig skola från Skolverket 2021 godkänns.
  4. Förslag till fördelning av det tillfälliga statsbidraget från Skolverket 2021 godkänns utifrån de förutsättningar som beskrivits i ärendet.
  5. 3 miljoner kronor sätts av till förbättrad samordning av studiestöd under högstadietiden. Satsningen finansieras genom nämndens egna kapital.
  6. 1 miljon kronor sätts av till utveckling av system och former som ökar möjligheten för elever som inte nått upp till kunskapskraven att gå klart grundskolan. Satsningen finansieras genom nämndens egna kapital.
  7. 1 miljon kronor sätts av till digitala läromedel. Satsningen finansieras genom nämndens egna kapital.
  8. 4 miljoner kronor sätts av till elevhälsan för att främja elevers hälsa och välmående. Satsningen finansieras genom nämndens egna kapital.
  9. 1 miljon kronor sätts av till multiarenor för att öka elevers möjlighet till utomhusaktiviteter. Multiarenorna ska upprättas vid Rudskolan och vid ytterligare en skola där behov och anläggningsyta finns, exempelvis vid Norrstrandsskolan. Satsningen finansieras genom nämndens investeringsbudget.

Ansvarig handläggare:

Christina Widén, ekonomichef, 054-540 29 02

För mer information kontakta:

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82 
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdom, 054-540 39 82

Ämnen

Taggar

Regioner