Följ Karlstads kommun

Kort från Barn- och ungdomsnämnden i november

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2020 17:09 CET

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 11 november.

Förslag till detaljplan för Västra Jakobsberg inom Sommarro

Planområdet utgörs av Karlstads före detta flygplats och intilliggande områden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en stadsutveckling med blandad bebyggelse med 3000–3500 bostäder, service, centrumverksamhet, skola, förskolor, torg, parker, natur och rekreationsområden.

Inom området planeras för en grundskola (F-6) och fyra förskolor med totalt cirka 30 avdelningar. Grundskolan har placerats i Jakobsbergsskogens kant och förskolorna har placerats jämnt över stadsdelen och i direkt anslutning till omgivande naturmark. Skolan och förskolornas placering och storlek kommer att ge förutsättningar för goda utemiljöer och god trafiksäkerhet.

Elever från planområdet anvisas inför högstadiet till Mariebergskolan, som redan har nått sin maxkapacitet. Enligt nuvarande prognoser och det ökade behovet som denna detaljplan medför finns sammantaget ett mycket stort behov av fler elevplatser i högstadiet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Förslaget till detaljplan för Västra Jakobsberg inom Sommaro bifalls med tillägget att Boverkets rekommendationer för friyta för förskolor och skolor ska beaktas.

Ansvarig handläggare:

Johanna Falk Ewen, lokalstrateg, 054-540 3 245

Läsårstider 2021/2022

Enligt skollagen ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver detta får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni.

Dagarna för höst- och vårterminens början och slut ska beslutas av huvudmannen.

Förslag till beslut.

1. Läsårstider för läsåret 2021/22:
höstterminen 2021-08-16 - 2021-12-21
vårterminen 2022-01-10 - 2022-06-10

2. Eleverna har följande lovdagar under 2020/2021:
höstlov vecka 44 2021
sportlov vecka 9 2022
påsklov vecka 16 2022
lovdag 27 maj 2022

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Läsårstider för 2021/2022 fastställs enligt förslag.

Ansvarig handläggare:

Sofia Asplund, HR-chef, 054 - 540 29 01

Svar till Skolinspektionen efter riktad tillsyn på Norrstrandsskolan

Skolinspektionen genomförde i februari 2020 en riktad tillsyn av Norrstrandsskolans enheter Terra Ignis och Ventus Aqua. Där konstaterades att Karlstads kommun inte uppfyller författningskraven när det gäller elevers behov av särskilt stöd samt att skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero. 

Skolledning och elevhälsa har fokuserat på en rad olika insatser och lagt en grund för ett långsiktigt arbete för att komma tillrätta med dessa brister. I svaret till Skolinspektionen beskrivs de åtgärder som genomförts samt vilken effekt de gett.  

Skolan har fått stöd genom bland annat en förstärkt rektorsorganisation samt i arbetet med en ny organisation för elevhälsa och arbetslag med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete på organisation-, grupp- och individnivå. En organisationspsykolog samt en specialpedagog från centrala elevhälsan har funnits med som stöd i det arbetet. Skolan har också prioriterats när det gäller trygghetsskapande insatser från säkerhetssamordnare och Karlstads kommuns centrala trygghetsteam. 

Den samlade bedömningen är att Norrstrandsskolans arbete med att åtgärda de påpekade bristerna i flera avseenden varit framgångsrikt men behöver fortgå över tid

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Svaret till Skolinspektionen godkänns.

Ansvarig handläggare:

Johan Sjövall, utbildningschef grundskola, 054 – 540 29 08 

För mer information kontakta:

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82 

Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdom, 054-540 39 82