Gå direkt till innehåll
Kort från barn- och ungdomsnämnden 26 januari

Pressmeddelande -

Kort från barn- och ungdomsnämnden 26 januari

På sammanträdet den 26 januari beslutade barn- och ungdomsnämnden om bland annat upphandling av nytt systemstöd för barn- och elevadministration, tillsyn av fristående förskolor och internkontrollområden för 2022.

Politiskt initiativ - Karriärvägar för förskollärare och rektorer

Barn- och ungdomsförvaltningen har utifrån ett politiskt initiativ från majoriteten gjort en utredning kring förutsättningar för karriärvägar för förskollärare och rektorer.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

•Ta med underlaget om inrättande av karriärsteg för rektorer och förskollärare till arbetet med strategisk plan och budget.

•Uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningar att tillvarata den resurs för likvärdig utbildning som förstelärare som redan idag är anställd inom grundskolan kan utgöra.

•Återrapport senast oktober 2022

Ansvarig handläggare:

Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 39 82

Utredning kring särskilda verksamheter för förskolebarn

Inom Karlstads kommun finns idag två språkförskolor, avdelningarna Kristallen och Taltrasten, samt avdelningen Akka för barn med olika former av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och svårigheter inom språk och kommunikation. Utöver dessa finns den fristående allergiförskolan Rönnen.

De senaste åren har antalet inskrivna barn på språkförskolorna och Akka sjunkit. Förvaltningen har gjort en utredning kring orsakerna till minskningen och undersökt vårdnadshavares och medarbetares erfarenheter av särskilt stöd i både ordinarie förskolor, språkförskolor och Akka.

Utredningen innehåller bedömningar, slutsatser och förslag om hur utbildningen ska organiseras för att förskolan fortsättningsvis ska ge varje barn det särskilda stöd som det har rätt till.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Med bifogad utredning som stöd föreslår barn- och ungdomsförvaltningen följande:

1.Varje barn ska få det stöd som deras behov kräver. Detta stöd ges i första hand inom ramen för den ordinarie verksamheten. Ett uttag av eget kapital görs på samma summa som utgör merkostnaden för språkförskolorna idag. Medlen används för att förstärka stödteamets organisation med kompetens inom språk och därmed möjliggöra att alla barn kan ges särskilt stöd i ordinarie verksamhet.

2.Språkförskolorna behålls och tydliggörs som ett alternativ för vårdnadshavare som har barn i behov av stöd. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur språkförskolornas organisation och ansvar kan stärkas och tydliggöras. Återrapport till nämnden senast oktober 2022. Eventuell ny prövning av språkförskolorna görs tidigast 2024.

3.Avdelningen Akka finns kvar, men riktas på sikt till en annan målgrupp. Målgruppen, organisationen och ansökningsrutinerna ska tydliggöras under 2022 och fastställas genom beslut av barn- och ungdomsnämnden.

4.Huvudmannen följer upp särskilt stöd inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Strukturen för uppföljning och utvärdering av särskilt stöd ska beskrivas i huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete.

5.Den fristående huvudmannen för Allergiförskolan Rönnen får ett fortsatt stöd för att bedriva allergiförskola i Karlstad

Ansvarig handläggare:

Sarah Thorén, utbildningschef förskola, 054 – 540 32 21

Tillsyn av fristående förskolor hösten 2021

Karlstads kommun har under hösten gjort tillsyn av de fristående förskolorna August, Räven, Tranan, Trollet och Ulvarna. I tillsynen kontrolleras att de fristående huvudmännen följer de lagar och regler som gäller för att bedriva förskola.

Resultatet av tillsynen visar att huvudmännen över lag har goda förutsättningar och fullgör sina uppdrag även om det framkom vissa brister inom olika områden på olika förskolor.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Den ordinarie tillsynen, med tillhörande beslut, godkänns för respektive fristående förskola.

Ansvarig handläggare:

Agneta Finell, kvalitetsstrateg förskola, 054 – 540 34 20

Intern kontrollplan 2022

Barn- och ungdomsnämnden gör varje år en intern kontrollplan för det kommande kontrollåret. Kontrollplanen grundas på en riskanalys där nämndens ledamöter riskvärderat sex olika risker. De fyra riskerna med högst riskvärde hanteras i kontrollplanen och de andra två hanteras av respektive chef.

De fyra riskerna med högst riskvärde som hanteras inom barn- och ungdomsnämndens kontrollplan är:

•Risk för minskad effektivisering/ökad administration vid införande av digitala systemstöd.

•Risk för att handlingar inte diarieförs på enheter.

•Risk för att vårdnadshavare utan kunskaper i svenska inte kan ta del av information.

•Risk för att medarbetare och chefer utsätts för påtryckningar i myndighetsutövning.


De två riskerna med lägst riskvärde som hanteras av ansvarig chef inom den löpande verksamheten är:

•Risk för att sekretessbelagda handlingar inte hanteras korrekt.

•Risk för att jäv inte prövas/ dokumenteras.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Plan för intern kontroll 2022 godkänns.

Ansvarig handläggare:

Gabriella Strååt, verksamhetscontroller, 054 – 540 29 23

Motion om att öka likvärdigheten i grundskolan

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Dahlén Gauffin och Dekan Izat (S) att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att starta ett samarbete med Karlstads universitet för att öka likvärdigheten inom grundskolan och fortsätta det påbörjade arbetet med Samverkan för bästa skola.

Barn- och ungdomsnämnden har under tre år deltagit i Skolverkets ”Samverkan för bästa skola” som är ett utvecklingsarbete för att stärka kvaliteten på utbildningen. Arbetet avslutades i december 2021.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Motionen anses besvarad. Barn- och ungdomsförvaltningen bedriver ett pågående utvecklingsarbete för att implementera modeller från Samverkan bästa skola i det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att förbättra likvärdighet och ge riktat stöd där det behövs.

Förvaltningen har sedan många år ett välutvecklat samarbete med Karlstads universitet men samverkar i utvecklingsarbete även med andra lärosäten utifrån behov och kompetens inom olika verksamhetsfält.

Ansvarig handläggare:

Gabriella Strååt, verksamhetscontroller, 054 – 540 29 23

Upphandling av elevadministrativt system

Barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har sedan 1998 ett gemensamt system för administration av förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskola

I takt med att kraven på digitalisering och flexibilitet ökar finns det nu behov av ett nytt systemstöd som är effektivt, användarvänligt för medarbetare, vårdnadshavare och elever och som går att utveckla vidare i framtiden.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

1.Upphandling av barn- och elevadministrativt system genomförs tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

2.Barn- och ungdomsnämnden delegerar till upphandlingschef, upphandlingsavdelningen vid kommunledningskontoret att fastställa förfrågningsunderlag och meddela tilldelningsbeslut.

Ansvarig handläggare:

Elin Johansson, avdelningschef kommunikation och digitalisering, 054 - 540 18 66.

För mer information, kontakta:

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82

Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 39 82

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.