Gå direkt till innehåll
Kort från barn- och ungdomsnämnden 24 februari

Pressmeddelande -

Kort från barn- och ungdomsnämnden 24 februari

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 24 februari.

Demokratisk delaktighet i grundskolan – återrapport

I augusti 2020 fick barn- och ungdomsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att redovisa hur man arbetar med demokratisk delaktighet i enlighet med kommunens strategiska plan. Uppdraget kommer från en motion i kommunfullmäktige 2019. 

Barn- och ungdomsförvaltningen anser att skolan har en viktig roll inom arbetet med demokratisk delaktighet. Skolan kan bidra till att öka kunskapen om det demokratiska samhället och kan ge förutsättningar för delaktighet i kommunens beslutsprocesser. I skolan har också barn och elever möjlighet att påverka sin egen situation och utveckling på skolan. 

I rapporten presenteras det omfattande arbete som sker på kommunens grundskolor uppdelat på tre olika områden, inflytande, påverkansmöjligheter och förståelse för den demokratiska processen. Förvaltningen bedömer att det finns behov av att ta ett samlat grepp och stödja skolorna ytterligare, främst inom systematik och central samordning. 

Barn- och ungdomsnämndens beslut: 

 1. Återrapport om arbete med demokratisk delaktighet i grundskolan godkänns. 
 2. Barn- och ungdomsförvaltningen ska ge samordnat stöd till kommunens högstadieskolor i deras uppdrag att öka kunskapen om det demokratiska samhället samt stöd i deras kontakter med politiska partier. Arbetet ska ske i nära samarbete med ungdomsfullmäktige och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ansvarig handläggare: 

Lena Huldén, utredare, 054-540 87 02

Motion - samarbeta med polisen för att med hjälp av narkotikahundar motverka droger i kommunens skolor

Kjell Örnberg (SD) och Ljubica Jasic Modin (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås att Karlstads kommun aktivt ska eftersträva ett samarbete med polisen för att med hjälp av narkotikahundar kunna ingripa mot drogrelaterad brottslighet på kommunens skolor. I motionen föreslås även att kommunen ska göra det möjligt för polisen att använda skolans lokaler för träning av narkotikahundar.

Under vintern 2020 har förvaltningen redan utrett delar av det som föreslås i motionen. Bland annat har det gjorts ett tillägg i högstadieskolornas ordningsregler kring att polisen kan använda narkotikahundar i skolans lokaler. Informationen behöver även läggas till i rutinen för misstänkt eller bekräftat missbruk samt i regler för användande av elevskåp. Förvaltningen är positiv till förslaget att låta polisen använda skolans lokaler för övning.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Motionen bifalles.
 2. Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att revidera 1) Rutin vid misstänkt eller bekräftat missbruk samt 2) Regler för användandet av elevskåp.
 3. Paragrafen justeras omedelbart

Ansvarig handläggare:

Lena Huldén, utredare, 054-540 87 02

Bokslut 2020

Varje år genomförs ett bokslut för barn- och ungdomsnämnden där bland annat redovisning och uppföljning av verksamhetens mål, viktigare händelser och ekonomisk uppföljning tas upp.

Viktigare händelser

Bland de viktigaste händelserna under 2020 kan nämnas:

 • Trots pågående pandemi och periodvis höga sjuktal hölls alls verksamhet öppen – mycket tack vare en central vikariebank. Det har gjorts omfattande åtgärder inom förskolor och skolor kring exempelvis användning av lokaler, schemaläggning, möblering, ventilation, gruppindelning och att undvika att blanda elever från olika skolor. Det gjordes förberedelser för distansundervisning genom extra inköp av digital utrustning och utbildningar för personalen.
 • Nämnden beslutade om urvalskriterier för skolplacering och det infördes en central skolvalsprocess. Det garanterar en likvärdig hantering och rättssäkra beslut om skolplacering.
 • Nämnden beslutade om riktlinjer för utformning av förskolor och skolor för att säkerställa en effektiv användning av investeringsmedel.

Ekonomisk uppföljning

Barn- och ungdomsnämndens bokslut visar ett resultat på +23 miljoner kronor.

Överskottet beror bland annat på regeringens beslut om att finansiera sjuklönekostnader under pandemin, att utbildningsinsatser för personal uteblivit och att nämnden haft färre elever i verksamheten än planerat.

Karlstads kommuns befolkning växer och trycket på kommunens förskolor och skolor ökar i takt med att barn och elevantalet ökar. Antalet barn i förskolan har ökat med cirka 150 barn mellan 2018 och 2020 medan antalet grundskoleelever har ökat med cirka 500 elever.

Måluppfyllelse

Nämnden bidrar till 16 av de övergripande målen och har kompletterat de övergripande målen med 11 nämndmål. Utvecklingen av måluppfyllelsen är positiv och alla mål utom ett är delvis eller helt uppfyllda.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Årsredovisningen för barn- och ungdomsnämnden godkänns.

Ansvarig handläggare:

Christina Widén, ekonomichef, 054 – 540 29 02

Uppföljning av intern kontrollplan 2020

I barn- och ungdomsnämndens interna kontrollplan för 2020 identifierades åtta kontrollområden inom central elevhälsa, kvalitet och utveckling, administration och ekonomi. Kontrollområdet ”Hur huvudmannen följer upp resultat och hur uppföljningar dokumenteras av fritidshemmens utbildning” överförs till intern kontrollplan 2021.

Resultatet visar att det förekommer avvikelse inom ett område, att det finns vissa brister eller förbättringsområden inom fem områden och att det inom två områden inte förekommer några brister. Respektive verksamhetschef ansvarar för att åtgärda bristerna.

I redovisningen presenteras också resultatet av de åtgärder som genomförts utifrån resultatet av den interna kontrollen för 2019.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Redovisning av 2019 års åtgärder godkänns
 2. Redovisningen av kontrollområdet, ”Huvudmannen följer inte upp resultat och dokumenterar inte uppföljningarna av fritidshemmens utbildning”, förs över till intern kontrollplan 2021.
 3. Uppföljningen av intern kontrollplan 2020 godkänns
 4. Föreslagna åtgärder genomförs enligt planen

Ansvarig handläggare:

Anna-Lena Norlander Groth, 054-540 29 03

Barn- och ungdomsnämndens samlade redovisning av kvalitet och resultat 2020

I det systematiska kvalitetsarbetet ska huvudmannen följa upp förutsättningar, arbetsprocesser, resultat och kvalitet samt analysera och bedöma vilka övergripande utvecklingsbehov som finns inom nämndens olika ansvarsområden. Huvudmannen ska också se till att det finns förutsättningar att bedriva ett gott kvalitetsarbete.

Både på huvudmannanivå och på enhetsnivå är det viktigt att analysera hur förutsättningarna och arbetsprocesserna påverkar verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Rektor driver och leder kvalitetsarbetet på varje förskole- och skolenhet.

Redovisningen bygger på uppgifter som samlats in från dialoger, samtal, nationell och lokal statistik, rapporter, betyg, kunskapsbedömningar samt anmälningar via kommunens egna rutiner och system. Redovisningen används för att kunna fatta beslut om vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla och utveckla en hög kvalitet i verksamheterna.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Redovisningen godkänns.

Ansvarig handläggare:

Maria Kjällström, skoldirektör, 054-540 39 82

För mer information kontakta:

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82 
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdom, 054-540 39 82

Ämnen

Taggar

Regioner