Gå direkt till innehåll
Kort från barn- och ungdomsnämnden 23 november

Pressmeddelande -

Kort från barn- och ungdomsnämnden 23 november

På sammanträdet den 23 november beslutade barn- och ungdomsnämnden bland annat om förändringar i skolvalsprocessen samt en granskning av digitaliseringsarbetet i skolan.

Förändringar i skolvalsprocessen

Skolväsendets överklagandenämnd har konstaterat att Karlstads kommun har tillämpat skollagens bestämmelser kring skolplaceringar på ett felaktigt sätt. Därför görs förändringar kring urvalsprinciperna för att stärka vikten av att vårdnadshavare gör ett aktivt val.

Varje elev har lika som tidigare en garantiskola utifrån sin folkbokföringsadress, men för att garanteras en plats där måste elevens vårdnadshavare nu aktivt välja garantiskolan i skolvalet. Om vårdnadshavare inte gör något aktivt val av skola kan eleven i stället få en plats på en annan kommunal skola nära hemmet. För att kunna påverka skolplaceringen blir det viktigt att vårdnadshavare aktivt väljer vilken skola de vill att deras barn ska gå på.

Väljer vårdnadshavare en annan skola än garantiskolan är eleven inte garanterad en plats där utan kommer att placeras på en av de valda skolorna eller på en skola nära hemmet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

  1. Definition av skolenhet nära hemmet godkänns.
  2. Definition av garantiskola godkänns.
  3. Processen av skolplacering och urvalsprinciper godkänns.
  4. I andra stycket på sida 5 under rubriken ”Hantering när en elev placeras på en övrig kommunal skolan nära hemmet” stryks texten ”i den omfattning som är möjlig”.
  5. Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för hur förändrade regler kring skolval och skolbyte ska kommuniceras.
  6. Paragrafen justeras omedelbart.

Ansvarig handläggare:

Tommie Hedin, skolpliktssamordnare, 054 – 540 29 38

Revision – granskning av skolans digitalisering

Karlstads kommuns skolor har goda förutsättningar för fortsatt digitalisering. Utifrån den nationella digitaliseringsstrategin får kommunen grönt ljus efter en granskning som har gjorts under hösten på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer.

Skolans digitalisering handlar om att förbereda eleverna för ett mer uppkopplat liv. Förutom utbildning så ska skolan bland annat även ge dem god och likvärdig tillgång till digitala verktyg. Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle, och under pandemin ökade användningen av digitala möten.

Granskningen visar att verksamheternas digitalisering i det mesta följer den nationella strategin och andra uppdaterade styrdokument. I rapporten rekommenderas en fördjupad kartläggning av digital kompetens hos grundskolans personal. Syftet är att bättre kunna säkra att eleverna har tillgång till likvärdig utbildning, oavsett vilken skola de går på. Det konstateras att skolorna arbetar aktivt på många olika sätt för att höja personalens digitala kompetens, men att hälften av rektorerna inte gör någon egen regelbunden uppföljning och att det inte finns någon samlad bild av digital kompetens för alla Karlstads kommuns grundskolor.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

  1. Revisionsrapporten Skolans digitalisering godkänns.
  2. Förvaltningen ges i uppdrag att säkra en samlad bild på huvudmannanivå av grundskolans personals digitala kompetens utöver den som finns på respektive enhet.
  3. Förvaltningen återrapporterar till nämnden i mars 2023.

Ansvarig handläggare:
Elin Johansson, avdelningschef, 054 - 540 18 66

För mer information, kontakta:

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 39 82

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.