Gå direkt till innehåll
Kort från barn- och ungdomsnämnden 22 mars

Pressmeddelande -

Kort från barn- och ungdomsnämnden 22 mars

På sammanträdet den 22 mars beslutade barn- och ungdomsnämnden bland annat om upptagningsområden för garantiskolor samt åtgärder efter riktad tillsyn av den fristående förskolan Cosmos Montessoriförskola.

Nya gränser för upptagningsområden: Garantiskolor 2024/2025

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Alla barn som är folkbokförda inom ett område hör till en kommunal grundskola i det området, en så kallad garantiskola. Enligt skollagen har alla vårdnadshavare rätt att välja skola för sitt barn. Om inget aktivt skolval görs placeras eleven på en skola nära hemmet, vilket kan vara garantiskolan.

Gränserna mellan garantiskolorna görs utifrån närhetsprincipen, säkra skolvägar och effektiva skolskjutslinjer. Nämnden fattar årligen beslut om vilka upptagningsområden för respektive garantiskola som ska gälla för nästa skolval.

Karlstad fortsätter att växa och totalt sett finns gott om platser för alla elever i de kommunala skolorna. Nuvarande faktiska elevantal tillsammans med prognosen visar dock att det saknas elevplatser inför hösten 2024 på högstadieskolorna Norrstrandsskolan, Rudsskolan och Ilandaskolan. Mariebergsskolan, som också brukar vara populär i skolvalet, byggs just nu ut och kan ta emot fler elever från hösten 2023. I barn- och ungdomsnämndens investeringsplan finns också planer på en helt ny central högstadieskola.

Två nya skolor för elever i årskurs F-6 byggs på Stockfallet (inflyttning vårterminen 2024) och på Orrholmen (inflyttning hösten 2024). På flera skolor är det idag trångt och fler elever väntas behöva plats de kommande åren, vilket bland annat beror på att nya bostäder byggs i många stadsdelar.

För att möta behoven inför läsåret 2024/2025 förändras gränserna för garantiskolornas upptagningsområden. Syftet är att få en jämnare fördelning av elevplatser mellan nya och äldre skolor samt ett bättre lokalnyttjande.

  • Nytt upptagningsområde för Orrholmsskolan blir Tingvallastaden, Tyggårdsviken och Kanikenäsbanken väster om pråmkanalen samt kvarteret Almen.
  • Nytt upptagningsområde Stockfallets skola blir bostadsområden söder om Fogdemyrsgatan från Visterudsgatan till och med Bergerudsgatan.
  • Nytt upptagningsområde för Mariebergsskolan blir Tingvallastaden, Tyggårdsviken och Kanikenäsbanken väster om Pråmkanalen.

Förvaltningens förslag är att övriga garantiskolors upptagningsområden förbli oförändrade inför höstterminen 2024.

I samband med nya gränsdragningar ska barn- och ungdomsförvaltningen i samarbete med trafikingenjör undersöka om det behövs några särskilda åtgärder för att säkra elevernas skolvägar.

Barn- och ungdomsnämndens beslut

Garantiskolor för läsåret 2024/2025 godkänns.

Riktad tillsyn av Cosmos Montessoriförskola

Under hösten 2022 fick barn- och ungdomsförvaltningen uppgifter om problem och upplevda missförhållanden på den fristående förskolan Cosmos Montessoriförskola i Karlstad. Uppgifterna kom från sex olika vårdnadshavare som inte längre har sina barn kvar på den aktuella förskolan.

Klagomålen, missnöjet och åsikterna var omfattande och kraftfulla. De beskrev erfarenheter och upplevelser som hade gemensamma drag och med anledning av detta startade barn- och ungdomsförvaltningen en riktad tillsyn.

En riktad tillsyn genomförs vid uppgifter om upplevda problem eller missförhållanden som lämnats till eller upptäckts av kommunen och genomförs inom ett eller några områden utifrån de uppgifter som inkommit.

De områden som granskades var:

  • Barnens rätt till förskola
  • Styrningen och ledningen av klagomålshanteringen
  • Kommunikation och förutsättningar för samverkan

Utifrån tillsynen tilldelas huvudmannen flera förlägganden inom de tre granskade områdena.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

  1. Huvudmannen för Cosmos Montessoriförskola föreläggs att vidta åtgärder i det främjande och förebyggande kvalitetsarbetet.
  2. Huvudmannen ska redogöra skriftligen till barn- och ungdomsnämnden hur dessa åtgärder bidrar till att avhjälpa och motverka påtalade brister senast den 22 maj 2023.

För mer information, kontakta:

Lina Larhult, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 070-020 83 86

Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 39 82

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.