Gå direkt till innehåll
Kort från barn- och ungdomsnämnden 13 april

Pressmeddelande -

Kort från barn- och ungdomsnämnden 13 april

På sammanträdet den 13 april beslutade barn- och ungdomsnämnden bland annat om strategisk plan och budgetram för kommande tre år samt långsiktig investeringsplanering för åren 2025–2032.

Strategisk plan och budgetram 2023–2025

Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram en plan och budget för kommande tre år. Den har sin utgångspunkt i kommunens övergripande mål och ska bidra till att dessa uppfylls. Den strategiska planen innehåller också långsiktiga omvärldsförändringar samt ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar samt investeringsbudget för åren 2023–2025.

31,6 mkr kommer att behövas för att bibehålla personaltätheten, lokalhyresökningar, löneökningar och övriga prisökningar. 10 mkr kommer att behövas för att fortsatt minska barngrupperna och förbättra personaltätheten i förskolan, i riktning mot Skolverkets uppsatta riktmärke.

För att säkerställa elevers rätt och tillgång till studiehandledning över tid äskar barn- och ungdomsnämnden 4 mkr. Nämnden ser också ett behov av utökad budgetram på 2,1 miljoner för att säkerställa grundsärskolans elevers rätt till utbildning och tillgång till skolskjuts.

Barn- och ungdomsnämnden begär också ökat anslag för att fortsatt kunna satsa på att stärka trygghet på högstadieskolor, ett utökat studiestöd på högstadiet, stöd för undervisning i natur och klimat, fortsatt satsning på projektet Näktergalen samt likvärdiga digitala förutsättningar för medarbetare.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Strategisk plan och budget 2023–2025 för barn- och ungdomsnämnden godkänns.

Ansvarig handläggare:

Christina Widén, ekonomichef barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 02

Långsiktig investeringsplanering 2025–2032

Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram en långsiktig investeringsplan (2025–2032) för var i Karlstad det finns eller kan finnas behov av att bygga nya förskolor, skolor och centralkök. Den är baserad på Karlstads framtida bostadsexploatering och befolkningsprognos.

Mellan åren 2022 till 2030 visar befolkningsprognosen på en ökning med cirka 350 barn i förskolan och cirka 440 elever i grundskolan. I en förstudie barn- och ungdomsförvaltningen gjort tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen för översyn av Vallargärdet/Molkom framkom det att förskolans paviljong och skolbyggnader har ett stort underhållningsbehov. Planering för lokalerna behöver göras utifrån ett underhållningsarbete på kort sikt och en utökad kapacitet på lång sikt - då man behöver se över hur lokalerna kan användas mer effektivt.

I en förstudie som gjorts för området Zakrisdal/Katrineberg visas ett behov av cirka 500–600 nya förskoleplatser, vilket är en dryg fördubbling mot dagens platser. En kostnadsberäkning gjorts och ett äskande kommer att göras för en förskola med utrymme för 144 barn i strategisk plan 2023–2025.

En förstudie har också gjorts för att se över hela kommunens högstadiekapacitet och hur behovet av fler elevplatser ser ut i framtiden. Förstudien visade på ett behov av en ny central högstadieskola. Ett arbete pågår med att utreda var den centrala högstadieskolan ska placeras.

Områden där barn- och ungdomsförvaltningen vill genomföra en förstudie tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen för att utreda behovet av förskolor och/eller skolor är Våxnäs, Alster och Välsviken.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Långsiktig investeringsplanering 2025–2032 för barn- och ungdomsnämnden godkänns.

Ansvarig handläggare:

Christina Widén, ekonomichef barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 02

För mer information, kontakta:

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 39 82

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.