Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 28 augusti

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen i korthet den 28 augusti

Förslag till utökat naturreservat godkänns. Kommunens HBTQ-arbete fortsätter. Renhållningen följs upp – ny avfallsplan ska tas fram. Och svenskt lantbruk ska stöttas efter sommartorkan.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Uppföljningen av renhållningen i Karlstads kommun

Det finns en plan i Karlstads kommun som styr renhållning och avfall. Avfallsplanen för 2014-2018 handlar bland annat om att använda avfall som en resurs, förebygga avfall och nedskräpning och att minska farligt avfall. I avfallsplanen ingår också att en utvärdering ska göras om målen i planen har uppnåtts. Utvärderingen ska också ligga till grund för en ny uppdaterad avfallsplan för 2019-2023.

Utvärderingen visar att 9 åtgärder anses genomförda, 11 är påbörjade/pågår och 2 har inte utförts. Ett av de mål som kommunen uppfyllt är att samarbetet har utökats med aktörer som jobbar med återbruk och har insamling av textiler på våra återvinningscentraler.

Beslut:
Utvärderingen av avfallsplanen för 2014-2018 godkänns. En ny uppdaterad avfallsplan för 2019-2023 ska tas fram med start hösten 2018.

Stötta lokala lantbruk efter sommartorkan

I ett politiskt initiativ vill majoriteten se över inköp och planering för att stötta lokala lantbruk efter sommarens torka. Jordbrukarna står inför stora utmaningar. En konsekvens av torkan är att fodret inte räcker till och då måste lantbrukarna minska sina djurbesättningar. Förslaget innebär att kommunen ska hjälpa till genom att tidigarelägga sina inköp av svenskt kött.

Beslut:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över inköp och planering för att tidigarelägga inköpen av svenskt kött.

Förslag till utökat naturreservat

Länsstyrelsen planerar att utvidga naturreservatet Sörmon. Den mark som är aktuell för utvidgningen ägs av Karlstads kommun och omfattar cirka 200 hektar. Delar av utvidgningen, cirka 70 hektar, är kompensation för den del av naturreservatet som upphävdes i samband med ombyggnationen av E18. Syftet med utökningen är att skydda områdets naturvärden samt att erbjuda allmänheten möjlighet till rika naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv. Länsstyrelsen vill ha kommunens synpunkter på planerna att utöka naturreservatet och på förslaget som de har tagit fram.

Kommunen tycker att, eftersom det pågår annan verksamhet på de utpekade områdena i dag, ska fortsatt hänsyn tas så att inte förutsättningarna för verksamheterna försämras.

Beslut:
Yttrandet som tagits fram, på Länsstyrelsens skrivelse, godkänns.

Utveckling av kommunens HBTQ-arbete

Ett politiskt initiativ togs tidigare i år för att göra Karlstad till en mer HBTQ-vänlig kommun. Målet var bland annat kunskapsspridning och synliggörande inom området HBTQ. Ett förslag på vilka verksamheter som kunde höja sin kompetens inom HBTQ-frågor skulle tas fram. Ett antal platser i Karlstad skulle också målas i pridefärgerna.

Beslut:
Återrapporteringen godkänns.

Bidrag beviljas till Nyföretagarcentrum Karlstad

Målet med Nyföretagarcentrum Karlstads verksamhet är att bidra till en positiv utveckling inom nyföretagande och att fler företag och entreprenörer etablerar sig i kommunen.

Nyföretagarcentrum Karlstad har ansökt om ett bidrag på 300 000 kronor för 2018 samt en avrapportering av verksamheten för 2017.

Beslut:
Nyföretagarcentrum Karlstads verksamhetsrapport för år 2017 godkänns och de beviljas ett verksamhetsstöd för 2018 på 300 000 kronor.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Främja kvinnors företagande

Socialdemokraterna föreslår i en motion att kommunen ska arbeta efter den nationella strategin ”Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015 – 2020”. Strategin innebär i korthet att kvinnor och män, oavsett ålder och etnisk bakgrund, ska ha samma förutsättningar vid företagande.

Kommunen satsar redan i dag på åtgärder som främjar kvinnors företagande, framförallt genom att skriva överenskommelser med de aktörer som kommunen ger finansiellt stöd. I överenskommelserna ställs krav på aktörerna utifrån bland annat kön, etnisk bakgrund, religion och sexuell läggning.

Beslut:
Motionen avslås med hänvisning till det pågående arbetet.

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet, 070-001 82 71
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Andreas Pettersson, Centerpartiet, 070-001 08 36
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

För mer information, kontakta:
Caroline Sörensen, caroline.sorensen@karlstad.se, 054-540 36 98.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.