Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 25 januari

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen i korthet den 25 januari

Kommunstyrelsen i korthet den 25 januari

Koncernbudgeten visar på positivt resultat, tio miljoner kronor avsätts till den sociala investeringsfonden och Region Värmland går in som delägare i Karlstad Airport. Det var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens januarimöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Politiskt initiativ Öka användningen av ”Känn-dig-själv-konceptet”

Efter ett förslag från Karlstads kommuns Mångfaldsforum vill kommunstyrelsen att Känn-dig-själv-konceptet ska spridas till fler. Metoden, vars syfte är att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, introducerades 2017 och spreds till alla högstadieskolor. Genom Känn-dig-själv får eleverna bland annat lära sig om kärlek och relationer, sex och samlevnad, rätten till sin kropp, om könsstympning och våld i nära relationer. Det finns ett behov av att nå ut till fler grupper, till exempel vuxna nyanlända, gymnasieelever och vårdnadshavare står det i initiativet.

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret, barn- och ungdomsförvaltningen och andra aktuella aktörer i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla metoden och öka spridningen av Känn-dig-själv, både internt och externt.

Tio miljoner kronor till sociala investeringsfonden

Kommunfullmäktige gav i samband med beslut om strategisk plan och budget 2021-2023 i december 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att se över riktlinjerna för den sociala investeringsfonden. I samband med 2020 års bokslut öronmärks tio miljoner kronor av kommunens resultat till den sociala investeringsfonden.

Beslut
I samband med 2020 års bokslut öronmärks tio miljoner kronor av kommunens resultat till den sociala investeringsfonden.

Politiskt initiativ Fler trygghetsskapande åtgärder

I och med det politiska initiativet ”Fler trygghetsskapande åtgärder” som klubbades i kommunstyrelsen i maj fick kommunledningskontoret i uppdrag att utöka Ungdomar för trygghet med ytterligare 1,5 tjänst för sommaren och hösten 2020. Insatsen skulle enligt beslutet utvärderas i januari 2021 och Trygghetscenters återrapport pekar på goda resultat, både kortsiktigt och långsiktigt. En förlängning av utökningen av Ungdomar för trygghet är redan beslutad inom ramen för ordinarie budgetarbete.

Beslut
Återredovisningen av Ungdomar för trygghets utökning med 1,5 tjänst godkänns.

Långsiktig planering av investeringar 2023-2027

Kommunfullmäktige har beslutat om en modell för långsiktig investeringsplanering. Syftet med modellen är att skapa framförhållning och möjlighet till politisk prioritering kring vilka projekt som ska utredas vidare.

I april lämnar nämnderna in sina behov de kommande åren. Teknik- och fastighetsnämnden föreslår sedan vilka objekt som ska utredas vidare. Kommunstyrelsen prioriterar slutligen projekten i januari varje år.

Beslut
Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att inleda planeringsfas för:

  • Förskola på Zakrisdal/Katrineberg
  • Ytterligare vattentorn för Karlstads och Skåre tätort
  • Kompletterande huvudvattenledning mellan Rud och Kronoparken

    Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda:
  • Karlstadsstråket
  • Samverkan kring E18.

Politiskt initiativ – Ett ännu tryggare Karlstad

Efter ett beslut i kommunstyrelsen fick kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med Räddningstjänsten revidera riktlinjerna för brottsförebyggande arbete och handlingsplanen mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Efter revisionen styrs arbetet strategiskt inom detta område av en ”Policy för brottsförebyggande arbete” och ”Riktlinjer för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism” vilket ger kommunen en god grund och en ram för det löpande och långsiktiga arbetet.

Beslut
Policy för brottsförebyggande arbete godkänns. Riktlinjer för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism godkänns. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Trygghetscenter ta fram en uppdaterad handlingsplan mot våldsbejakande extremism utifrån "Riktlinjer - förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism"

Uppdrag om organisationsöversyn

Kommunfullmäktige beslutade i december att en översyn av kommunens organisation behöver göras inför nästa mandatperiod. Översynen berör både förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen. Eventuella förändringar ska genomföras senast den 1 januari 2023.

Den senaste större organisationsförändringen i Karlstads kommun gjordes 2006. Sedan dess har mycket hänt, till exempel har kommunallagen och det regionala samarbetet förändrats. Karlstad fortsätter att växa samtidigt som den demografiska utmaningen innebär att antalet unga och äldre, som är i behov av välfärdstjänster, ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder.

Organisationsöversynen ska utgå från att helheten måste gå före delarna, så den politiska viljan får genomslag och att nämndernas ansvarsområden blir tydliga och har tillräckliga ekonomiska och personella resurser för både verksamhet och stabsarbete, samt att antalet förtroendemannauppdrag inte ska minska.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att starta översynen. Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen ska få löpande återrapporter och en beredning med representanter från alla politiska partier ska ingå i arbete. Förändringsarbetet ska ske i samverkan med medarbetarna och kommunens fackliga organisationer. Kommunledningskontoret samordnar och leder arbetet i samarbete med koncernens förvaltnings- och bolagsdirektörer.

Skapa HBTQ-diplomering för att öka kunskap

Efter ett förslag från Karlstads kommuns Mångfaldsforum vill kommunstyrelsen att kommunen, i samarbete med andra relevanta aktörer, undersöka möjligheten att ta fram en HBTQ-diplomering. Syftet med diplomeringen vore att sprida kunskap om HBTQ och skulle, likt den redan existerande certifieringen, vara ett bevis på att man genomgått en utbildning i ämnet. God kunskap om HBTQ förväntas påverka alla kommunala verksamheter, bland annat i sin hantering av uppdelningen av människor i olika sammanhang.

Beslut
Kommunledningskontoret får uppdrag att, i samverkan med andra relevanta aktörer, utreda möjligheten att anamma en metod för diplomering i HBTQ-kunskap. Uppdraget omfattar också att redogöra för hur man kvalitetssäkrar diplomeringen, vilka verksamheter som kan dra nytta av denna samt ge förslag på vilken aktör som kan genomföra den. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske senast september 2021.

Ansökan om marknadsstöd från Carlstad Crusaders

Carlstad Crusaders har inkommit med en ansökan om marknadsstöd på totalt 400 000 kronor. Föreningen har som motprestation erbjudit Karlstads kommun synlighet runt föreningens lag, vid hemmamatcher, streaming, skyltar med mera. I dagsläget finns ingen budget eller riktlinjer för marknadsföring och sponsring kopplat till föreningar. Ett uppdrag att ta fram sådana riktlinjer finns hos kommunledningskontoret och ska återrapporteras under våren.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att det i dagsläget inte är motiverat eller möjligt, innan riktlinjerna är framtagna, att sluta denna typ av avtal med Carlstad Crusaders.

Kulturens ansökan om medfinansiering avslås

Kulturens, ett studieförbund för kulturutövare, ansöker om 472 000 kronor för demokratiprojektet ”Inte glömma, inte minnas”, en föreställning om Flora Glahds tid i Auschwitz som vänder sig till elever i årskurs åtta i Värmland.

Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan bland annat mot bakgrund av att kommunen redan arbetar med att värna demokratin och motverka extremism.

Frivilliga Samhällsarbetare i Karlstad/Hammarös ansökan om föreningsbidrag 2020 avslås

Frivilliga Samhällsarbetare i Karlstad/Hammarö är en lokalförening under Riksförbundet som idag har omkring 100 medlemmar. Syftet med föreningen är att organisera frivilliga samhällsarbetare och erbjuda medlemmarna gemenskap, utbildning och erfarenhetsutbyte. Frivilliga Samhällsarbetare i Karlstad/Hammarö ansöker om ett föreningsbidrag på 10 000 kronor för 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan eftersom underlaget inte är komplett.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Koncernbudgeten visar på positivt resultat

För att ge en helhetsbild av ekonomin i de verksamheter som Karlstads kommun driver i olika former görs varje år en budget för hela koncernen. Budgeten ska godkännas av kommunfullmäktige.

Karlstads kommun beräknar att hela koncernen gör ett positivt resultat på 326,9 miljoner kronor i budgeten för 2021. Investeringarna beräknas till 1960,4 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att koncernbudgeten för Karlstads kommun godkänns.

Karlstads kommun och Region Värmland delar ansvaret för flygplatsen

Regionflygplatsen Karlstad Airport drivs idag av ett av kommunens helägda bolag. Region Värmland och Karlstads kommun har en tid haft en dialog om att dela ansvaret för flygplatsen och nu har ett förslag tagits fram som innebär att Region Värmland går in som delägare i bolaget och täcker hälften av flygplatsens underskott, dock högst med 20 miljoner kronor per år.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun och Karlstads Stadshus AB ingår avtal med Region Värmland för att dela ansvaret för Karlstad Airport. Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltog inte i beslutet.

Motion: Hyr ut kommunens tomma lokaler till föreningar

I en motion föreslår Peter Sörensen, (KPL) att kommunen ska ta fram ett särskilt hyresavtal som gör att föreningar kan hyra kommunens lokaler som står tomma till ett förmånligt pris. Motionären anser dessutom att byggnader som är utpekade av kommunens kulturmiljöprogram som särskilt värdefulla, ska prioriteras.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionens första del får bifall och att teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram ett hyresavtal för att hyra ut kommunens tomma lokaler till föreningar. Motionens andra del, avseende särskilt utpekade byggnader, får avslag. Istället är det upp till nämnden att avgöra vilka byggnader som ska ingå i hyresavtalet.

Motion: Bättre samarbete med polisen när vårdnadshavare dömts för sexköp

I en motion föreslår Christian Norlin (S) och Emma Andersson (S) att kommunen ska inleda ett samarbete med polisen kring orosanmälningar där vårdnadshavare dömts för sexköp. Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver att mottagningsenheten på familjeavdelningen redan idag har ett gott samarbete med polisen. Polisen gör redan idag orosanmälningar för barn när de griper en person som har köpt sexuella tjänster där man bedömer att barnet kan fara illa. De har också en god samverkan med KAST Värmland som erbjuder stöd till den som har köpt sexuella tjänster.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad eftersom kommunen redan idag har en bra samverkan med polisen när det gäller orosanmälningar då vårdnadshavare dömts för sexköp.

Motion – SD vill bygga skejtpark i Edsvalla

I en motion föreslår Kjell Örnberg (SD) att kommunen ska utreda huruvida man kan bygga en skejtpark i Edsvalla. Förslaget går i linje med tidigare beslut som fattats av kommunfullmäktige, att stärka utvecklingen i Vålberg- och Edsvallaområdet, samt medborgarnas vilja att skapa något ”unikt” för dessa områden att känna stolthet över.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas. En utredning i syfte att undersöka möjligheter och förutsättningar för parken, blir ett lämpligt första steg. Utredningen utökas så den omfattar hela Norsbygden.

Motion: Omvandla Örsholmens industriområde till stadsdelen Karlstad Sjöstad

I en motion föreslår Peter Sörensen (KPL) att kommunen ska se över möjligheten att omvandla Örsholmens industriområde till ett stadsutvecklingsområde, som en del av kommunens arbete med översiktsplanen som sträcker sig till år 2050. Karlstad Sjöstad skulle den moderna och hållbara stadsdelen med bostäder och handel heta.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att det redan pågår en utredning i processen med Översiktsplanen 2050.

Motion: Inför system för tillsyn av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Utred möjligheten att införa ett system för löpande tillsyn av kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det skriver Peter Sörensen (KPL) i en motion till kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Stadsbyggnadsförvaltningen bedriver redan ett arbete med ett kulturmiljöprogram som idag pekar ut 2370 byggnader och 100 miljöer i kommunen.

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Frågor besvaras av:
Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Alexander Torin, Moderaterna, 072-717 58 71
Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Anders Tallgren, Socialdemokraterna, 070-001 88 66
Frida Pettersson, Centerpartiet, 070-001 61 19
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

För mer information, kontakta:
Kristina Ohlsson, kristina.ohlsson@karlstad.se, 054-540 80 09

Ämnen

Regioner