Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 22 mars

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen i korthet den 22 mars

Fortsatt ökning av försörjningsstödet och Tingvallagymnasiets flytt till KCCC var några av ärendena på kommunstyrelsens marsmöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Försörjningsstödet fortsätter öka i spåren av pandemin

Kommunfullmäktige har gett arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att rapportera utvecklingen kring försörjningsstöd varje månad till kommunstyrelsen. Nämnden är oroliga för utvecklingen av försörjningsstödet som ökade under 2020 och genererade ett underskott på 13,7 miljoner kronor. Orsaken: En ökad arbetslöshet på grund av coronapandemin men också arbetsförmedlingens omställning i uppdrag och resurstilldelning samt Försäkringskassans hårdare bedömningar. Prognosen för 2021 är ett underskott på 14 miljoner kronor.

Andelen Karlstadsbor med bistånd ökade från 1 497 personer år 2019 till 1 583 personer år 2020. Arbetslösheten steg under hela 2020. I december var 16 % av totala antalet öppna arbetslösa eller sökande i program ungdomar mellan 18-24 år.

Beslut
Uppföljningen av försörjningsstödets utveckling godkänns. Kommunledningskontoret anser att det är viktigt att nämnden bryter den negativa trenden med försörjningsstöd. Flera projekt pågår med syfte att bryta utanförskap och stärka människor att komma ut i jobb eller studier.

Delar av Tingvallagymnasiet flyttar till KCCC

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har på flera sätt påverkats av coronapandemin. Undervisningen på gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan har sedan mitten av mars 2020 helt eller delvis bedrivits på distans. Många elever är i stort behov av extra stöd på grund av svårigheter att klara distansstudierna. Många elever har också mått psykiskt sämre och känt en ökad oro under pandemin.

Från och med februari 2021 har eleverna succesivt återvänt tillbaka till skolan. I samband med det har Tingvallagymnasiets lokaler upplevts för trånga och en risk ur smittsynpunkt. Därför har klassrum, lärarrum och mindre grupprum flyttats till Karlstad Congress Culture Centre, KCCC där undervisning kommer att bedriva till och med maj. Det innebär en ökad lokalkostnad för nämnden.

Beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas 2 835 000 kronor för ökade lokalkostnader kopplat till coronapandemin.

Principöverenskommelse om nya lokaler på Orrholmen för Wermland Opera

Wermland Opera är i behov av nya lokaler eftersom nuvarande lokaler i spinneriet behöver användas i och med Centralsjukhusets utbyggnad. Lokalerna är också undermåliga arbetsmiljömässigt och kommer, om man ska vara kvar där, att kräva omfattande renoveringskostnader. Karlstads kommun och Region Värmland ser positivt på planerna på en flytt till gamla Coop-tomten. De tänkta nya lokalerna skapar goda möjligheter att säkerställa och utveckla operans verksamhet. Flytten innebär dock en ökad hyreskostnad. Karlstads kommun och Region Värmland har tagit fram en principöverenskommelse som bland annat innebär att de kommer att stå för den ökade hyreskostnaden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att principöverenskommelsen som tagits fram emellan Region Värmland, Karlstads kommun och Wermland Opera om en flytt från spinneriet till Orrholmen godkänns.

Pandemin har påskyndat digitalt kompetenslyft

Under 2020 har kommunkoncernen förändrat sitt arbetssätt till att använda mer digitala lösningar i och med coronapandemin. Det har inneburit ett digitalt kompetenslyft för koncernen! Att ställa om till digitala lösningar är också viktigt för att stå rustade inför framtidens samhällsutmaningar.

I december 2020 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för digitala arbetssätt i koncernen. Till det fick de ett extra anslag på 15 miljoner kronor. Nu är uppdraget slutfört och insatserna är genomförda. Bland annat så har pengarna använts till att:

  • säkerställa att medarbetare kan delta i distansmöten via sin dator genom att cirka 2 000 headset köpts in och fördelats till medarbetare som behövt det,
  • köpa in och fördela 140 paket med bildskärm med dockningsstation, tangentbord och mus för utlåning till hemarbete,
  • utrusta flera av koncernens konferensrum med fast teknik som gör att ljud och bild förmedlas på ett bra sätt,
  • köpa in och fördela flyttbar utrustning för ljud och bild som kan lånas av medarbetare när de ska ha digitala möten i lokaler som saknar fast utrustning för detta, samt också utrusta skolor med utrustning för distansundervisning.

Beslut
Återrapporteringen av hur pengarna har använts i Karlstads kommun digitala lyft godkänns.

Drivhuset får årligen 350 000 kronor i verksamhetsbidrag under tre år

Drivhuset, som huserar på Innovation Park, erbjuder alla studenter möjligheten att stärka sina entreprenöriella förmågor genom att delta i vägledningsmöten, utbildningar, starta-eget-inspiration eller andra aktiviteter. De är en viktig länk mellan universitet och näringsliv, bland annat tack vare samverkan på olika arenor.

För att nå fler studenter har Drivhuset en lokal inne på Karlstads universitet. Lokalen är dels till för att öka tillgängligheten hos Drivhuset, dels för att skapa en mötesplats för studenter att samtala kring idéer och entreprenörskap. Målsättningen är att aktiviteterna ska leda till att fler studenter startar företag.

Drivhuset söker verksamhetsbidrag hos Karlstads kommun på 350 000 kronor årligen fram till 2023.

Beslut
Drivhuset beviljas verksamhetsstöd på 350 000 kronor per år under perioden 2021-2023.

IUC/Stål och Verkstad får 500 000 i verksamhetsbidrag

Företagsklustret IUC/Stål och Verkstad ansöker om verksamhetsbidrag för år 2021 på 500 000 kronor. Organisationen, som har 170 medlemmar, ägs och styrs av värmländsk industri. Uppdraget är att stödja och coacha små och medelstora industriföretag med bland annat utveckling och förbättring inom kompetensförsörjning, marknadsföring, effektivisering, digitalisering och finansiering. Verksamheten har bidragit med företagsnära projekt och aktiviteter som genererar tillväxt hos företag.

Beslut
IUC Stål och Verkstad medfinansieras med 500 000 kronor för år 2021.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Kontaktcenter hade drygt 140 000 ärenden under 2020

Kontaktcenter är Karlstadsbornas väg in till kommunen. Kommunvägledarna på Kontaktcenter hjälper Karlstadsborna med frågor, synpunkter, felanmälningar, e-förslag och önskemål kring kommunens verksamhet. Kontakten sker genom telefon, besök, brev, webbformulär, e-post, e-tjänster, Facebook och appen Mitt Karlstad.

Antalet ärenden som kom in till Kontaktcenter under 2020, cirka 140 000 stycken, är en minskning från föregående år. Framför allt är det besöken som har minskat kraftigt på grund av pandemin medan användningen av kommunens e-tjänster istället har ökat.

De vanligaste frågorna som kom till Kontaktcenter rörde bistånd, integration-försörjning-arbete, plan och bygg samt barnomsorg. Kundnöjdhetsmätningarna som har gjorts ger Kontaktcenter ett fortsatt högt betyg och ett resultat som är något bättre än året innan.

Under 2020 har det publicerats 54 e-förslag. Av dem fick 11 stycken mer än 50 röster och har behandlats av ansvarig nämnd.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen godkänns.

Grönstrukturplan för Karlstads tätort

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en grönstrukturplan för Karlstads tätort. Planen har godkänts av stadsbyggnadsnämnden och ska nu lämnas över till kommunfullmäktige för godkännande. En grönstrukturplan visar hur grönstrukturen ser ut inom Karlstads tätort. Planen innehåller mål och strategier för att bibehålla och utveckla Karlstads gröna värden när staden växer. Planen är avsedd som ett kunskapsunderlag vid fysisk planering och beslut om utformning av grönområden inom tätorten.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att rapporten godkänns.

Motion: Lika villkor för fullmäktiges ledamöter vid digitala möten

I en motion till kommunfullmäktige förslår Peter Sörensen, KPL, att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att se över möjligheten att skapa lika villkor för alla fullmäktiges ledamöter att delta i digitala fullmäktigemöten. Han menar att det är ojämlikt idag och föreslår att det ska finnas 61 tekniskt fullutrustade arbetsstationer för ledamöterna. Det första digitala kommunfullmäktigemötet hölls i december 2020 och ledamöterna deltar i mötet på distans via video.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Även om förutsättningarna inte är lika för alla så är bedömningen att de åtgärder som gjorts, tillsammans med möjligheten att låna lokal och tillgång till IT-support, är tillräcklig för att ge alla ledamöter bra förutsättningar för att delta i digitala möten.

Motion: Synliggör alla uppdrag som förtroendevalda har

I en motion till fullmäktige föreslår Peter Sörensen (KPL) att kommunledningskontoret får i uppdrag att se över möjligheten att komplettera förteckningen över de förtroendevaldas politiska uppdrag inom kommunen med andra förtroendeposter av betydelse. Motionären menar att inflytande i olika grad i organisationer, föreningar och andra grupperingar kan påverka politikens innehåll, därför vill han se en förteckning över allas uppdrag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Kommunledningskontoret skriver att en sådan personuppgiftsbehandling inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Motion: Ta fram ett nytt stadsmiljöprogram för att skapa inkluderande och trygga offentliga rum

I en motion föreslår Vänsterpartiet att det ska tas fram ett nytt förslag på stadsmiljöprogram. Det nya programmet bör enligt motionärerna omfatta fler områden än det nuvarande samt utgå från en metod som skapar inkluderande och trygga offentliga rum.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås och att det nu gällande stadsmiljöprogrammet ska utvärderas och följas upp innan ett nytt program tas fram.

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Frågor besvaras av:
Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Alexander Torin, Moderaterna, 072-717 58 71
Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Anders Tallgren, Socialdemokraterna, 070-001 88 66
Frida Pettersson, Centerpartiet, 070-001 61 19
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

För mer information, kontakta:
Kristina Ohlsson, kristina.ohlsson@karlstad.se, 054-540 80 09

Ämnen

Taggar

Regioner