Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 22 februari

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen i korthet den 22 februari

Johan Kullander blir ny skoldirektör på gymnasiet från 1 juni, fältenhetens förstärkning visar på goda resultat och en höjning av taxorna inom vård och omsorg föreslås. Det var några av ärendena på kommunstyrelsen februarimöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Johan Kullander ny skoldirektör på gymnasiet

Johan Kullander har utsetts till ny skoldirektör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Han efterträder Birgitta Larsson som går i pension. Johan är idag områdeschef på Pensionsmyndigheten och har tidigare arbetat som skolledare på Karlstads kommun. Han tillträder sin nya tjänst den 1 juni.

Beslut
Johan Kullander anställs från den 1 juni 2021 som skoldirektör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Hans förordnande sträcker sig sex år framåt.

Helena Berg fortsätter som miljödirektör

Helena Bergs förordnande som miljödirektör förlängs till 2024. Hon har arbetat som miljödirektör i Karlstads kommun sedan 1 mars 2012. Enligt kommunens ledar- och medarbetarpolicy ska en förlängning av chefsförordnanden ske i en period av 3-6 år, det vanligaste är tre år.

Beslut
Helena Bergs förordnande som miljödirektör förlängs från 1 mars 2021 till och med 28 februari 2024.

Fortsatt samarbete mellan Karlstads kommun och Karlstads universitet

Sedan 2017 har Karlstads kommun och Karlstads universitet intensifierat sitt gemensamma arbete med att Karlstad ska bli en bra universitetsstad. I samarbetet har gemensamma handlingsplaner upprättats och flertalet aktiviteter genomförts.

Under hösten 2020 har en ny handlingsplan arbetats fram som förväntas utöka samverkan ytterligare. I den nya handlingsplanen, som sträcker sig fram till 2022, presenteras åtta nya aktiviteter som väntas stimulera både långsiktig och kortsiktig aktivitet.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Karlstads kommuns och Karlstads universitetets gemensamma handlingsplan för 2021-2022.

Kommunstyrelsens årsredovisning för 2020 godkänns

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 3,2 miljoner kronor för år 2020. Årets resultat påverkas mycket av coronapandemin. Större negativa avvikelser från budget syns bland annat kring bredbandsutbyggnad och den inställda 100-graderkarlstadgalan. Större överskott redovisas bland annat för färdtjänst och anslaget till det digitala lyftet.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot investeringsbudget på 30,1 miljoner kronor. Ungefär 25 miljoner kronor av överskottet består av sparade pengar från tidigare år som inte har nyttjats. Resterande del beror på att vissa planerade insatser har flyttats fram eller ändrats.

Beslut
Kommunstyrelsens årsredovisning för 2020 godkänns.

Centrum Karlstad får verksamhetsbidrag för 2021 och extrapengar under pandemin

Centrum Karlstad har ansökt om verksamhetsbidrag på 2,5 miljoner kronor för att kunna bedriva utveckling av Karlstads stadskärna under 2021.

Under år 2020 utökades verksamhetsbidraget till Centrum Karlstad med extra pengar som kommunen delade ut för att underlätta för det lokala näringslivet i och med coronapandemin. Det handlade om 500 000 kronor för att genomföra olika aktiviteter under sommaren och hösten samt 120 000 kronor under julmånaden.

Beslut
Centrum Karlstad beviljas en miljon kronor i verksamhetsbidrag för 2021. De får även en miljon kronor extra för att använda för samverkansinsatser i syfte att motverka pandemins effekter för näringsidkare i centrala Karlstad.

Projektet Sting bioeconomy beviljas en miljon kronor

I maj 2018 beslutade kommunstyrelsen att medfinansiera projektet Sting bioeconomy etablering för åren 2018-2023, med villkor om en årlig rapportering och ansökan från år 2020-2023. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för etablering av tillväxtföretag inom specialiseringen Skoglig bioekonomi i Värmland. Målet är att etablera en skogsindustriell inkubator med nationell och internationell profil i Värmland inom fem år.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 2020 för projekt Sting bioeconomy etablering och en medfinansiering på en miljon kronor för år 2021 beviljas.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Reviderad budget för 2021

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderad budget för 2021. I förslaget presenteras bland annat hur nämnderna ska hantera sina över- eller underskott från föregående år samt en uppdaterad resultatbudget där man tagit hänsyn till nya ekonomiska prognoser.

Kommunen visar på ett positivt resultat på 302 miljoner kronor för 2020, vilket är 177 miljoner kronor högre än budgeterat och 3 miljoner kronor högre jämfört med den prognos som presenterades vid delårsbokslutet. Resultatet har i stor utsträckning påverkats av coronapandemin i form av lägre skatteintäkter men flera statsbidrag som har betalats ut för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Nämnderna visar ett överskott mot budget på 79 miljoner kronor, vilket är en förbättring med nära 30 miljoner kronor jämfört med prognosen vid delårsbokslutet. Störst överskott redovisas inom barn- och ungdomsnämnden på 23 miljoner kronor. Det beror bland annat på statligt finansierade sjuklönekostnader och planerade aktiviteter som uteblivit.

Under 2020 har kommunen investerat för 2 078 miljoner kronor och av investeringsbudgeten återstår 928 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att budgeten för 2021 revideras utifrån kommunledningskontorets förslag.

Höjda taxor och avgifter inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden har sett över alla sina vård- och kostavgifter. De föreslår en höjning av kostavgifterna, att hälso- och sjukvårdstaxan ändras från besöksavgift till en fast månadsavgift samt vissa andra justeringar av avgifter i äldreomsorgen.

Höjningen innebär bland annat att avgiften för trygghetstjänst inklusive larm höjs med 40 kronor per månad till 280 kronor. Heldagsavgiften för kost föreslås höjas med 16 kronor till 126 kronor i månaden. De nya taxorna börjar gälla från den 1 maj 2021.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att vård- och omsorgsnämndens förslag till taxor och avgifter godkänns. De nya taxorna och avgifterna börjar gälla från den 1 maj 2021.

Förstärkning av fältenheten permanentas efter positiva resultat

Efter ett politiskt initiativ förstärktes fältenheten med fyra tjänster under hösten 2020 utifrån den oro man sett på Våxnäs och Kronoparken. Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar nu effekterna av satsningen. De ser redan efter den korta tiden stora positiva effekter, något som även polis, rektorer och vårdnadshavare vittnar om. Bland annat har polisen rapporterat om en minskad kriminalitet hos de ungdomar som varit föremål för samarbete inom Operativt ungdomsteam (OUT) och de sociala insatsgrupperna (SIG). Nämnden beskriver att arbetet med ungdomar som hamnat i missbruk och kriminalitet behöver bedrivas på lång sikt och begär 1,2 miljoner kronor årligen för att permanenta verksamheten.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att slutredovisningen av förstärkta resurser på fältenheten godkänns och att arbetsmarknads- och socialnämnden tillförs 1,2 miljoner kronor för att permanenta verksamheten.

Motion: Skapa trygghet med musik på Kronoparken och Våxnäs

I en motion föreslår Sverigedemokraterna genom Ljubica Jasic Modin och Patrik Johansson att kommunen ska undersöka möjligheterna att använda sig av musik i förebyggande och trygghetsskapande syfte i delar av områdena Våxnäs och Kronoparken. Kommunledningskontoret konstaterar att det pågår många olika insatser och förebyggande åtgärder för att öka tryggheten i kommunen för tillfället, med bland annat Ungdomar för trygghet, fler ordningsvakter, fältassistenter, trygghetsmöten och kameraövervakning på utpekade platser. Att spela musik som enskild åtgärd bidrar inte enligt bedömningen till minskad brottslighet – men möjligheten kan beaktas i det fortsatta arbetet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att en förstudie tas fram som ska belysa möjligheterna till ljudinstallationer för att öka tryggheten och förebygga brott i centrummiljöerna på Våxnäs och Kronoparken.

Motion: Förbättra sophanteringen på Jäverön

I en motion till fullmäktige föreslår Linda Larsson (S) att teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att anordna goda möjligheter till källsortering på Jäverön samt att det ges möjlighet att sortera matavfall i enlighet med kommunens målsättning.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionens första del, att teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att anordna goda möjligheter till källsortering på Jäverön, avslås med hänvisning till att det finns mer prioriterade områden att införa återvinningscentraler på. Motionens andra del, att se till att det ges möjlighet att sortera matavfall i enlighet med kommunens målsättning på Jäverön, bifalls. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att tillse att samtliga arrendatorer och tomträttsinnehavare på Jäverön tecknar sig för ett renhållningsabonnemang enligt gällande renhållningsföreskrifter.

Motion: Inför etableringslån för nyanlända

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att det bör ske en utredning kring att införa ett så kallat etableringslån för nyanlända. Det betyder att den ersättning som de nyanlända beviljas ska betalas tillbaka. Etableringslånet skulle kunna utformas som CSN-lån för studenter, skriver SD.

Så fort nyanlända aktivt deltar i en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen ersätts försörjningsstödet med etableringsersättning från Försäkringskassan. Etableringssamtalen kan ske när som helst i månaden vilket gör att första utbetalningen sällan är för en hel månad. Det gör att den nyanlände kan behöva fortsatt försörjningsstöd under en period för att komma upp till riksnormen.

Sverigedemokraterna skriver i sin motion att det därmed betalas ut “dubbla bidrag”. I praktiken innebär det två ersättningar samtidigt, men den totala summan blir inte högre, skriver kommunledningskontoret i sitt svar. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. De anser att en utredning av etableringslån är omotiverad eftersom det inte, som Sverigedemokraterna skriver, handlar om att de nyanlända får “dubbla” ersättningar. Om ekonomiskt bistånd ändå skulle ges mot återkrav så medför det administration som gör att effekterna och kostnaden inte kan stå i proportion till de återbetalningar som eventuellt görs.

Motion: Lägg driften av Skutberget i kommunens regi

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Sörensen (KPL) att kommunen ska utreda möjligheterna att samordna en hållbar och effektiv drift av Skutbergets Friluftsområde i kommunal regi. I svaret konstaterar kommunen att de redan arbetar med att se över hur Skutbergets friluftsområde på bästa sätt kan skötas och utvecklas gemensamt mellan nämnder och förvaltningar utifrån ”Vision och planprogram för Skutbergets frilufts - och rekreationsområde”. Därför vore det fel att just nu ge kommunledningskontoret ett separat uppdrag.

Beslut
Motionen föreslås få avslag eftersom det redan pågår ett arbete med att hitta en ansvarsfördelning och ett bra samarbete mellan olika aktörer.

Motion: Utveckla seminarieparken till en vacker besökspark

Karlstadspartiet Livskvalitet föreslår i en motion att kommunen i samråd med fastighetsägaren ska utreda möjligheterna att återskapa och utveckla den gamla seminarieparken. Den största delen av seminarieparken ägs av Region Värmland, endast delar av parken är kommunens mark. Kommunen ställer sig positiv till en utveckling av seminarieparken, men menar att det i så fall måste vara fastighets- och markägaren som är drivande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås.

Motion: Öppna sommarkafé framför Tingvallagymnasiet

Peter Sörensen (KPL) föreslår i en motion att kommunen i samråd med fastighetsägarna och berörda utreder möjligheten att öppna ett sommarkafé i den lilla parken framför Tingvallagymnasiet, där det på 1950- och 60-talen bedrevs uteservering.

Kommunledningskontoret konstaterar att det finns praktiska förhållanden som försvårar möjligheten att bedriva kafé på platsen. Tingvallagymnasiet är också ett utpekat kulturminne. Kommunledningskontoret konstaterar vidare att gatorna intill gymnasieskolan är prioriterade för kollektivtrafiken, vilket kan skapa problem i området eftersom det saknas en lokal för verksamheten.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås.

Motion - Se över ljussättningen i Sandgrundsparken

I en motion föreslår Peter Sörensen (KPL) att kommen ska se över ljussättningen i Sangrundsparken i syfte att öka tryggheten och attraktiviteten i området. Att utöka belysningen för att skapa ökad trygghet och trivsel ingår redan i teknik- och fastighetsförvaltningens uppdrag och planering och utöver att se över befintlig belysning kommer bland annat nya belysningsstolpar att monteras. Kommunledningskontoret konstaterar att teknik- och fastighetsförvaltningen redan har en planering för utökad belysning på Sandgrundsparken, enligt motionens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad, med hänvisning till att åtgärder för förbättrad belysning redan pågår.

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Frågor besvaras av:
Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Alexander Torin, Moderaterna, 072-717 58 71
Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Anders Tallgren, Socialdemokraterna, 070-001 88 66
Frida Pettersson, Centerpartiet, 070-001 61 19
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

För mer information, kontakta:
Kristina Ohlsson, kristina.ohlsson@karlstad.se, 054-540 80 09

Ämnen

Taggar

Regioner