Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 22 december

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen i korthet den 22 december

Strategisk plan och budgetramar för åren 2022-2024 klubbades idag i kommunstyrelsen. Ett annat ärende var extrapengar till Wermland Opera och Värmlands museum som drabbats hårt under pandemin.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Strategisk plan och budgetramar för åren 2022–2024

Kommunledningskontoret har tagit fram ett utkast till budgetramar för åren 2022–2024. Utkastet bygger på den senast beslutade treårsbudgeten och uppdaterade prognoser över bland annat kommunens skatteintäkter. Nämnderna ska nu yttra sig över förslaget.

Spridningen av coronaviruset och införandet av restriktioner har under 2020 inneburit stora påfrestningar på samhällsekonomin. Även om det ser bättre ut framåt råder det fortsatt en stor ekonomisk osäkerhet. Det är nödvändigt med en försiktighet i fråga om kostnadsutveckling och nämndernas äskanden bör därför bara röra de allra mest prioriterade områdena.

Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget fortsätter det politiska prioriteringsarbetet i kommunledningsutskottet och i kommunstyrelsen under maj och juni månad. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut om strategisk plan och budget i juni.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets utkast till ramar för budget 2022–2024 sänds ut till nämnderna för yttrande.

Ekonomiskt stöd till Värmlands museum och Wermland Opera under pandemin

I våras beslutade Karlstads kommun att de skulle stötta det lokala näringslivet ekonomiskt för att mildra effekterna av coronapandemin. Karlstads kommun avsatte tio miljoner kronor att fördela. Två som nu har drabbats hårt av pandemin med stora intäktsbortfall är Värmlands museum och Wermland Opera.

Wermland Opera uppger i sin ansökan till Karlstads kommun ett bortfall av intäkter på närmare 1,5 miljoner kronor för julshow, julvandring och julturné. För Värmlands museum är det 200 000 kronor, pengar som de har tappat genom minskade entréer, visningar, konferenser och handlande i butiken.

Karlstads kommun och Region Värmland stöttar vanligtvis de här verksamheterna ekonomiskt varje år, med en fördelning på 40 procent respektive 60 procent. Samma fördelning har nu det extrastöd som verksamheterna får i spåren av coronapandemin.

Beslut
Värmlands museum beviljas 80 000 kronor, Wermland Opera 571 000 kronor, finansieringen sker genom de pengar som avsättes i våras för att stötta företag under pandemin. Resterande intäktsbortfall för museet och operan betalas av Region Värmland. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i dialog med Region Värmland ta fram förslag till avtal mellan regionen och Karlstads kommun gällande finansiering, drift och framtida uppräkning av budget samt andra relaterade verksamhetsfrågor för Värmlands museum och Wermland opera.

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Frågor besvaras av:
Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Alexander Torin, Moderaterna, 072-717 58 71
Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Anders Tallgren, Socialdemokraterna, 070-001 88 66
Frida Pettersson, Centerpartiet, 070-001 61 19
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

För mer information, kontakta:
Kristina Ohlsson, kristina.ohlsson@karlstad.se, 054-540 80 09

Ämnen

Taggar

Regioner