Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 21 mars

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen i korthet den 21 mars

Karlstads kommun yttrar sig om resecentrum till mark- och miljööverdomstolen och ansöker om medlemskap i Stockholm Business Alliance. Det var några av ärendena på kommunstyrelsens marsmöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

KBAB bromsar byggtakten

Karlstads Bostads AB har i uppdrag att utveckla bostäder som möter karlstadsbornas behov i samverkan med berörda förvaltningar, som till exempel att bygga nya lägenheter. Mellan åren 2021-2025 har bolagets mål varit att bygga 500 nya lägenheter, nu förlängs produktionstiden för samma antal lägenheter till 2027.

Svårigheter med leveranser samt ökade materialpriser på grund av omvärldsläget har medfört förseningar, detta bidrar också till att riskerna ökar i projekten med minskad lönsamhet som följd. Kommunledningskontoret ställer sig bakom bolagets bedömning att anpassa byggtakten till marknadsläget.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Den borgerliga alliansen deltog ej i beslutet.

Årlig uppföljning av social investeringsfond

Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden beviljades 2022 2,6 miljoner kronor ur den sociala investeringsfonden för att utöka fritidsaktiviteter i samarbete med föreningslivet. Man startade det treåriga projektet Aktivitetsskolan som erbjuder fritidsaktiviteter med inriktning på kultur, förlagda i skollokaler. Aktiviteterna är riktade till elever i mellanstadiet och arrangeras av föreningar. Målet är att öka föreningsdeltagande samt förebygga psykisk ohälsa och utanförskap genom att skapa en meningsfull fritid.

I samband med beslutet gavs även uppdraget om en årlig uppföljning av såväl sociala- som ekonomiska effekter. Redovisningen visar att projektet under 2022 har svarat upp till de målsättningar som finns.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Försöksverksamhet i kommuner och regioner

Under hösten 2021 tog regeringen beslut om att tillsätta en utredare som ska främja försöksverksamheter inom kommuner och regioner. Det handlar om att kommuner och regioner behöver hitta nya arbetssätt och tekniska lösningar för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Karlstads kommun inkommer nu till utredningen med förslag om försöksverksamhet att möjliggöra för kommunala energibolag att producera och tillhandahålla vätgas för annat än kommunens egna behov.

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Sverigedemokraterna deltog ej i beslutet.

Karlstads kommun ansöker om medlemskap i Stockholm Business Alliance

Den globala konkurrensen om investeringar och etableringar är i dag hård, nu vill Karlstad bli en del av Stockholm Business Alliance (SBA). SBA är ett partnerskap mellan 54 kommuner i åtta län vars mål är att attrahera utländska investeringar till regionen och att marknadsföra regionen internationellt.

Medlemskapet kostar 400 000 kronor och föreslås tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2023.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om medlemskap i Stockholm Business Alliance.

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen angående antagande av detaljplan för resecentrum inom Tingvallastaden

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2021 att anta detaljplan för resecentrum. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för ett nytt attraktivt och välfungerande resecentrum som utgör en integrerad del av staden. Flera parter överklagade beslutet.

Mark- och miljööverdomstolen har därefter i februari 2023 upphävt detaljplanen på grund av att kommunen inte haft klara dispensbeslut kring de träd som behöver tas ned. Nu inkommer kommunen med ett yttrande i målet.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet som översänds till mark- och miljööverdomstolen. Sverigedemokraterna och den borgerliga alliansen deltog ej i beslutet.

Ny plan för kommunkoncernens digitala utveckling och innovationsarbete

Planen ska ta sikte mot en smart och hållbar stad och kunna möta kommunens och samhällets utmaningar med digitalisering och data som möjliggörare. Det är kommunledningskontoret som har tagit fram planen och arbetet med att starta upp processen är i gång – se handling för tidsplan och innehåll.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Ökad samordning av koncernens verksamhetsutveckling i en digital tid

I samband kommunfullmäktiges beslut, avseende budget och strategisk plan för perioden 2022 - 2024, fick kommunstyrelsen i uppdrag att öka samordningen av kommunkoncernens verksamhetsutveckling i en digital tid.

Målet är att ställa om till nya arbetssätt genom att använda tekniken bättre och smartare. I uppdraget ingår också att finna former för att öka Karlstadsbornas möjlighet till involvering och samskapande av nya digitala tjänster.

Kommunledningskontoret återrapporterar nu till kommunstyrelsen att uppdraget framskrider i en snabb och positiv riktning.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Upprustning av Skutbergsgården

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden och andra berörda aktörer ta fram en driftsberäkning samt en investeringskostnad för upprustning av Skutbergsgården – där innehållet ska ha fokus på barn och unga!

Nu återrapporterar kommunledningskontoret till kommunstyrelsen. Skutbergsgården har haft eftersatt underhåll under längre tid vilket gör att det finns behov av totalrenovering, bland annat måste radon åtgärdas och gården ska tillgänglighetsanpassas, investeringskostnaden beräknas landa på 17 miljoner kronor. Driftskostnaden beräknas till drygt en miljon per år.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ärenden som inkom till kommunens Kontaktcenter 2022

Kontaktcenter redovisar årligen till kommunfullmäktige vilka ärenden man hanterat. Under 2022 hanterade Kontaktcenter 151 694 ärenden, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

De uppdrag som är störst hos Kontaktcenter kommer från vård- och omsorgsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads Bostads AB och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Sammantaget utgör dessa cirka 70 procent av antalet ärenden under året.

Det har även publicerats 60 godkända e-förslag under 2022, det är 37 ärenden färre än 2021. De tre e-förslag med flest antal underskrifter under 2022 är dessa:

1. Hundrastgårdar i Karlstad, 154 underskrifter
2. Bruksparkens scen, 95 underskrifter
3. Hundrastgård Skutberget, 82 underskrifter

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen godkänns.

Central lönehantering i koncernen

I juni 2022 fick kommunledningskontoret och övriga förvaltningar i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda administrativa verksamheter för att hitta möjliga effektiviseringar inom organisationen.

Kommunledningskontoret har gemensamt med övriga förvaltningar utrett för- och nackdelar med central lönehantering. Man föreslår nu en organisationsförändring som innebär att kommunens och stadshuskoncernens lönehantering centraliseras senast under år 2025.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att en centralisering av lönehanteringen genomförs.

Motion – Gör Sessionssalen tillgänglig för ledamöter oavsett funktionsvariation

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Joakim Vennerström, Per Strömgren, Anders Hammarström, Björn Molin och Parvane Assadbegli som samtliga företräder Vänsterpartiet att det görs en utredning gällande vilka åtgärder som krävs för att tillgänglighetsanpassa Sessionssalen. Man vill att alla kommunfullmäktiges ledamöter ska kunna delta i mötena, oavsett funktionsnedsättning.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Anders Tallgren, Socialdemokraterna, 070-001 88 66
Frida Pettersson, Centerpartiet, 070-001 61 19
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Alexander Torin, Moderaterna, 072-717 58 71
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21
Robin Lennartsson, Sverigedemokraterna, 073-058 02 35
Parvane Assadbegli, Vänsterpartiet, 070-001 06 02

För mer information, kontakta:
Ylwa Svensson, ylwa.svensson@karlstad.se, 054-540 81 80

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.