Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 21 februari

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen i korthet den 21 februari

Royal Rally of Scandinavia får drygt 1,4 miljoner kronor för att genomföra ett värmländskt rally i sommar. Kommunen yttrar sig i målet om Månsberget och ny rapport visar på färre arbetslösa under 2022. Det var några av ärendena på kommunstyrelsens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunen ger bidrag till värmländsk rallyfest

Royal Rally Scandinavia vill skapa en stor rallyfest där Sverige, Norges och Europas rallyelit gör upp i European Rally Championship i Sverige. Företaget har sökt bidrag från Karlstads kommun på drygt 1,4 miljoner kronor. Tävlingen består av åtta deltävlingar i åtta länder. Sveriges tävlingsdagar är 7-8 juli och planeras hållas i Värmland med Karlstad som centralort för arrangemanget. Tanken är att Royal Rally of Scandinavia ska bli ett årligt återkommande arrangemang och SVT har köpt tv-rättigheterna fram till år 2025.

Beslut
Royal Rally of Scandinavia beviljas ett bidrag på 1 430 000 kronor för att genomföra ett värmländskt rally den 7-8 juli. Karlstads kommun beviljar bidrag under förutsättning att övrig offentlig finansiering beviljas. Kommunen ställer också krav på att arrangören lämnar in en plan för jämställdhetsarbetet och en rapport för hur evenemanget ska göras så miljövänligt som möjligt.

SD och V deltog inte i beslutet.

Kommunen yttrar sig i målet om Månsberget

I december 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Bergvik 1:37. Syftet med detaljplanen är bland annat att etablera ett handelsområde på Månsberget i direkt anslutning till Bergviksområdet. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen av flera parter. Karlstads kommun yttrar sig nu i målet.

Beslut
Kommunledningskontorets svar till yttrande godkänns och skickas till mark- och miljödomstolen.

Sting bioeconomy beviljas en miljon kronor

Karlstads kommun fortsätter att medfinansiera projektet Sting bioeconomy vars syfte är att skapa förutsättningar för etablering av tillväxtföretag inom området skoglig bioekonomi i Värmland. För projektåret 2023 får de en miljon kronor.

Den årsrapport som Sting Bioeconomy har skrivit för 2022 visar att intresset för inkubatorn är fortsatt stort och att arbetet har utvecklats med fler nationella och internationella kontakter, finansieringsmöjligheter för företag och bredd i produkter inom skoglig bioekonomi.

Beslut
Årsrapporten för 2022 för projekt Sting economy godkänns. Projektet beviljas en miljon kronor för projektåret 2023.

Missing People får 10 000 kronor i bidrag

Missing People är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. I regionens sökarregister finns 4 000 personer som har angett att de kan ställa upp som sökare om någon försvinner. Regionavdelningen för Värmland har ansökt om ett bidrag på 10 000 kronor för 2023.

Beslut
Missing Peoples regionsavdelning Värmland får 10 000 kronor i bidrag.

Kunskapsradion får 70 000 kronor i bidrag

Kunskapsradion FM 92,2 söker bidrag på 70 000 kronor för direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden under 2023. Radiokanalen bedriver närradioverksamhet och spelar bland annat in föredrag och debatter som sedan sänds som radioprogram. Sedan år 2000 har Kunskapsradion fått bidrag från kommunen för att sända från kommunfullmäktiges möten för de som saknar dator eller internet och inte kan följa webbtv-sändningarna på karlstad.se.

Beslut
Kunskapsradion beviljas bidrag på 70 000 kronor för år 2023.

Politiskt initiativ: Betala busskort för ukrainska flyktingar

Antalet ukrainska flyktingar som går kursen “Svenska från dag ett” har minskat från 57 till 15 deltagare. Orsaken ska enligt en intervju i lokalradion vara att de inte har råd att ta sig till kursen med buss. Det vill den borgerliga alliansen i Karlstad ändra på genom att betala för busskorten. Det är viktigt att flyktingar som kommer till Karlstad ska komma in i det svenska samhället, lära sig språket och få en försörjning, skriver de i initiativet. Alternativet är utanförskap vilket bidrar till höga samhällskostnader på både kort och lång sikt.

Beslut
Kommunstyrelsen avslår det politiska initiativet eftersom möjligheten redan finns för ukrainska flyktingar att få hjälp med busskort.

Politiskt initiativ: Låt Karlstadsborna skjuta upp räkningarna till kommunen

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill att Karlstadsborna ska få möjlighet att skjuta på betalningarna för vissa kommunala tjänster i och med det ekonomiska läge Karlstad och resten av omvärlden befinner sig i med bland annat höga elkostnader och matpriser. De tror att det är en åtgärd som kan vara värdefull för många familjer som just nu lever på marginalen.

Beslut
Kommunstyrelsen avslår det politiska initiativet eftersom möjligheten till anstånd och delbetalningar redan finns i kommunens verksamhet.

Planarbetsprogram 2023-2024

Varje år sammanställs ett planarbetsprogram i Karlstads kommun, programmet pekar ut vilka områden och planeringsinsatser som ska prioriteras under de kommande två åren. Det handlar om bostäder men också om områden för till exempel industri- och handelsverksamhet.

I planarbetsprogrammet listas bland annat topp tio mest prioriterade projekten under 2023-2024:

1. Västra Jakobsberg
2. Karl IX:s gata och del av Klara
3. Katrineberg
4. Byggvision Molkom
5. Ruds centrum
6. Program Ulleberg
7. Väse Helgetorp
8. Program Lungvik
9. Verksamhetsmark i Karlstad
10. Kronoparkens centrum

Det är kommunfullmäktige som slutligen tar beslut angående planarbetsprogrammet.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner planarbetsprogrammet för 2023-2024.

M, KD, L och SD deltog inte beslutet.

Kommunstyrelsens årsredovisning

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott mot budget på totalt 3,2 miljoner kronor för 2022. Resultatet är något sämre än förväntat vid delårsbokslutet.

Under året har kommunstyrelsen haft ett relativt stort nyttjande av eget kapitalt samt en underfinansierad budget vilket har påverkat resultatet negativt med närmre 24 miljoner kronor. Totalt sett har dock ett större underskott kunnat undvikas genom överskott inom andra områden.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot investeringsbudget på 30,4 miljoner kronor. Ungefär 21 miljoner kronor av överskottet avser ackumulerade överskott från tidigare år som inte har nyttjats under året. Resterande del avser avvikelser mot årets planerade insatser.

Beslut
Årsredovisningen godkänns.

Minskad kostnad för försörjningsstöd och färre arbetslösa under 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått i uppdrag att vid tre tillfällen göra tematiska rapporter över utvecklingen av försörjningsstöd, arbetsmarknad och sysselsättning. Rapporteringen ska ske till kommunstyrelsen i juni 2022, oktober 2022 och februari 2023.

Karlstads kommuns kostnad för ekonomiskt bistånd 2022 blev knappt 107 miljoner kronor och det är en negativ avvikelse mot budget på drygt fem miljoner kronor. Trots prisökningar och justering av norm är kostnaden för försörjningsstödet på lägre nivåer 2022 än 2021, då kostnaden för ekonomiskt bistånd låg på drygt 112 miljoner kronor.

I Karlstad minskar det kortvariga biståndet men trenden med det långvariga biståndet går åt motsatt håll. Det mycket långvariga biståndsberoendet ökar stadigt sedan inledningen av år 2020. Under 2022 har antalet barn i biståndshushåll totalt sett minskat från 1 048 barn år 2021 till 933 barn i 2022.

Totalt under 2022 har 1 912 hushåll fått bistånd utbetalt jämfört med 2 114 hushåll under 2021. Efter pandemin är det de yngre som i större utsträckning gått ut till egen försörjning. Nämnden har under 2022 och kommer att fortsätta under 2023 att fokusera på arbetet för stärkt samverkan med arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, regionen, kriminalvården och polisen.

Antalet inskrivna arbetslösa har fortsatt att sjunka under 2022 till en lägre nivå än innan pandemin. Arbetslösheten har minskat bland både kvinnor och män, inrikes och utrikes födda samt bland yngre och äldre. 577 personer med ekonomiskt bistånd deltog i olika arbetsmarknadsinsatser/åtgärder 2022.

Beslut
Rapporten godkänns.

Beslut inför kommunfullmäktige 

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut. 

Reviderad budget för 2023

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderad budget för 2023. I förslaget presenteras bland annat hur nämnderna ska hantera sina över- eller underskott från föregående år samt en uppdaterad resultatbudget där man tagit hänsyn till nya ekonomiska prognoser.

Kommunen visar på ett positivt resultat på 392 miljoner kronor för 2022, vilket är 169 miljoner kronor högre än budgeterat men 32 miljoner kronor lägre jämfört med den prognos som presenterades vid delårsbokslutet.

Resultatet har i stor utsträckning påverkats av olika poster som vi själva har liten påverkan på. Bland annat så har intäkterna för elproduktion och skatteintäkter förbättrats jämfört med tidigare bedömningar.

Nämnderna visar ett underskott mot budget på 18 miljoner kronor, vilket är en förbättring med nära 25 miljoner kronor jämfört med prognosen vid delårsbokslutet. Största underskottet mot budget finns hos teknik- och fastighetsnämnden kopplat till höga elpriser, rivning av byggnader inför nyinvestering, snöröjning och halkbekämpning.

Under 2022 har kommunen investerat för knappt 1,3 miljarder kronor och av investeringsbudgeten återstår 871 miljoner kronor.

Prognoserna av finansiella förutsättningar 2023 har uppdaterats. Sammantaget leder de uppdaterade förutsättningarna till att det budgeterade resultatet 2023 uppgår till 123 miljoner kronor, en förbättring med 2,5 miljoner kronor sedan budgetbeslutet i december.

Investeringsbudgeten 2023 revideras avseende det som inte upparbetats under 2022 förs över till 2023. Totalt sett uppgår 2023 års investeringsbudget till 2,1 miljarder kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att budgeten för 2023 revideras utifrån kommunledningskontorets förslag.

Koncernbudgeten visar på positivt resultat

För att ge en helhetsbild av ekonomin i de verksamheter som Karlstads kommun driver i olika former görs varje år en budget för hela koncernen. Budgeten ska godkännas av kommunfullmäktige.

Kommunkoncernen budgeterar med ett positivt resultat på cirka 193 miljoner kronor för år 2023, vilket är cirka 47 miljoner kronor lägre jämfört med 2022 års budget. Den negativa trenden grundar sig främst på ökade kostnader för insatsvaror.

Investeringarna beräknas till 651 miljoner kronor, närmare 127 miljoner kronor högre jämfört med året innan. Främst handlar det om underhåll och en hög nybyggnadstakt hos Karlstads Bostads AB.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att koncernbudgeten 2023 för Karlstads kommun godkänns.

Motion: Inkludera alla partier i aktiviteterna inför kommunvalet

I en motion föreslår Peter Sörensen att hanteringen av gemensamma tillstånd och aktiviteter i samband med valstugor inför kommunvalet i Karlstad ska hanteras av kommunfullmäktiges ordförande och att en sån ansökan ska inkludera alla representerade partier. Kommunfullmäktiges presidium och kommunledningskontoret anser att tillstånd för valstugor och andra aktiviteter kopplade till valet är en fråga för de politiska partierna och föreslår därför att motionen avslås.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Anders Tallgren, Socialdemokraterna, 070-001 88 66
Frida Pettersson, Centerpartiet, 070-001 61 19
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Alexander Torin, Moderaterna, 072-717 58 71
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21
Robin Lennartsson, Sverigedemokraterna, 073-058 02 35
Parvane Assadbegli, Vänsterpartiet, 070-001 06 02

För mer information, kontakta:
Kristina Ohlsson, kristina.ohlsson@karlstad.se, 054-540 80 09

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.