Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 12 april

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen i korthet den 12 april

Kommunstyrelsen beslutade om 1,5 miljoner kronor i ökat stöd till de mest utsatta i samhället och extrapengar ska lindra effekterna av coronapandemin för besöksnäringen.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Ökat stöd till särskilt utsatta under coronapandemin

Pandemin har slagit hårt mot samhället och särskilt hårt mot de mest utsatta i samhället; äldre isolerade i sitt hem och på boenden, barn i sköra familjer och kvinnor i utsatta relationer.

Karlstads kommun har i samverkan med många frivilligorganisationer kunnat ge extra stöd till de här grupperna under året som har gått. Nu vill det blågröna styret och socialdemokraterna förstärka de insatserna ytterligare och även snabbutreda hur kommunen kan göra ännu mer för de som har det tuffast. För det avsätts 1,5 miljoner kronor.

Politikerna vill också att det arbetas fram ett när-nätverk där olika personer i en statsdel eller på en ort stämmer av om de ser personer som behöver hjälp eller stöd på något sätt och slussar dem vidare till aktiviteter eller olika organisationer som erbjuder gemenskap eller hjälp.

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljas 1,5 miljoner kronor i tillägg till driftsbudgeten för 2021. Nämnden ska i samverkan med kommunledningskontoret:

 • göra det möjligt för fler utsatta barn och unga att kunna delta i aktiviteter som till exempel sommarkollo, samtalsgrupper och andra stödåtgärder,
 • förstärka arbetet med utsatta kvinnor i samverkan med föreningen Alla kvinnors hus och
 • förstärka arbetet med människor i hemlöshet i samarbete med sociala föreningar.

Kommunledningskontoret ska också utreda hur när-nätverk kan skapas i olika statsdelar och på orter i kommunen.

Besöksnäringen får 750 000 kronor via Visit Karlstad Member för att lindra effekterna av pandemin

Den 18 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 4 miljoner kronor att fördela för åtgärder och omställning för föreningar och näringsliv som drabbats hårt av coronapandemin. Nu fördelas 500 000 kronor av de pengarna till Visit Karlstad Member, en förening bestående av företag verksamma inom besöksnäringen i Karlstad, för att underlätta i en fortsatt mycket ansträngd situation samt ytterligare 250 000 kronor som tas från annan budgetpost.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att Visit Karlstad Member tilldelas 750 000 kronor för att underlätta för besöksnäringen.

Kommunen yttrar sig i målet om Skutbergets temapark

Den 19 december 2019 antogs detaljplanen för Skutbergets temapark. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen. Nu yttrar sig kommunen i ärendet till domstolen. Överklagandena anger flera skäl till varför detaljplanen ska upphävas. I yttrandet bemöter kommunen de olika invändningarna.

Beslut
Kommunstyrelsen anser att förslaget till yttrande som ska skickas till mark- och miljödomstolen godkänns. S deltog inte i beslutet. V och SD lämnade in en reservation.

Karlstad vill bli en viable city

EU ska ha 100 klimatneutrala städer till år 2030, så kallade viable cities. Karlstad vill vara en av dem och miljöförvaltningen arbetar just nu med att skriva en ansökan. För att kunna kandidera krävs att kommunstyrelsen tar beslut om en så kallad avsiktsförklaring. Projektet förväntas pågå mellan 2021 och 2024.

Beslut
Avsiktsförklaringen godkänns.

Översyn av arbetet med etableringsärenden

Efter ett politiskt initiativ beslutade kommunstyrelsen om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av arbetet med etableringsärenden och hur man kan eventuellt kan förbättra det. I översynen presenteras förslag på åtgärder på kort sikt som bland annat rör dokumentation, rutiner, kommunikation och marknadsföring samt samarbete med externa nätverk.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner översynen av det interna etableringsarbetet. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med berörda förvaltningar ta fram konkreta förslag till åtgärder.

Strategisk plan och budget 2022-2024

Alla nämnder ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag till budgetramar för åren 2022-2024 och ge en beskrivning av den verksamhet som nämnden kan genomföra inom den föreslagna ramen. Kommunstyrelsen äskar om mer pengar för följande:

 • 1,5 miljoner kronor 2022 till trygghetsarbete.
 • 1 miljon kronor 2022 för arbetet med digital utveckling – införandet av ett e-arkiv.
 • 500 000 kronor 2023 för arbetet med digital utveckling ­– licenskostnader för införandet av e-arkiv.
 • 3 miljoner kronor 2022 till evenemang av nationellt intresse.
 • 500 000 kronor 2022 till genomförandet av landsbygdsutvecklingsprojekt.
 • 2 miljoner kronor 2022 för kostnader i det nya avtalet med Färjestads BK.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet över strategisk plan och budget 2022-2024.
V deltog inte i beslutet.

Uppföljning av försörjningsstödets utveckling

Kommunfullmäktige har gett arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att rapportera utvecklingen kring försörjningsstöd varje månad till kommunstyrelsen.

Efter februari månad är helårsprognosen för försörjningsstöd 113 miljoner kronor, vilket är ett underskott mot budget på 14 miljoner kronor.

Arbetslösheten i Värmland låg 2020 i genomsnitt på 8,4 procent, prognosen för 2021 är 8,9 procent. Långtidsarbetslösheten ökar främst bland ungdomar och utlandsfödda. Antalen pågående ärenden inom försörjningsstöd var 1 126 för januari, 1 068 för februari. Förra året var samma siffror 1 187 och 1 052.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av försörjningsstödets utveckling.

Återrapportering av arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck

I mars 2020 fick kommunledningskontoret i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och revidera riktlinjerna för arbetet samt fortsätta samverkan med externa aktörer i frågorna. Arbetet återrapporteras nu till kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Utredning kring placering av kommunala verksamheter och arbetsplatser på mindre tätorter

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om man kan placera fler större kommunala verksamheter samt fler kommunala arbetsplatser i bostadsområden och mindre tätorter i Karlstad. Uppdraget har avgränsats till Våxnäs/Gruvlyckan, Rud, Kronoparken, Skåre/Ilanda, Vålberg, Molkom, Väse och Skattkärr. Samtliga av kommunens förvaltningar har fått svara på en enkät där de beskriver vilka möjligheter som finns att placera verksamheter utanför centrala Karlstad. En omvärldsspaning har också genomförts genom dialog med andra kommuner.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag ta fram en modell för närarbetsplatser. De får också i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden löpande utvärdera möjligheten att flytta arbetsplatser från centrum till olika stadsdelar.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Årsredovisningen 2020 för Karlstads kommun

Kommunkoncernen visar ett positivt resultat på 456 miljoner kronor varav kommunens del är 302 miljoner kronor. Det höga resultatet hänger bland annat samman med att Karlstads kommun, liksom övriga kommuner i landet, har fått generella statsbidrag och andra ersättningar i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Dessutom kunde inte all verksamhet genomföras som planerat.

I kommunkoncernen gjordes investeringar för 1,7 miljarder kronor varav kommunens del uppgick till 1,3 miljarder kronor. Tåg-i-tid samt om- och tillbyggnaden av Sundsta och Älvkullegymnasiet är några av de större investeringarna.

Under 2020 ökade invånarantalet i kommunen med 930 personer. I slutet av året hade Karlstads kommun 94 828 invånare. Totalt föddes 997 barn.

Måluppfyllelsen för de övergripande målen i strategisk plan är god och Karlstads kommun bedöms uppnå god ekonomisk hushållning.

Några viktigare händelser under året:

 • Coronapandemin påverkade verksamheten i stor utsträckning.
 • Den digitala utvecklingen tog ett rejält kliv under pandemin.
 • Resultatet från årets Ledar- och medarbetarundersökning visade återigen att Karlstads kommuns ledare och medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och engagerande.
 • Bygglov beviljades för 1 739 bostäder.
 • Karlstad utsågs till Årets arkitekturkommun.
 • Europeiska socialfonden, ESF, beviljades bidrag för projektet Värmlands arbetskraft 2.0. Det riktar sig till unga, 15-29 år, som varken studerar eller arbetar och som inte fullföljt grund- eller gymnasieskola.
 • SM-finalerna i amerikansk fotboll, för både damer och herrar, spelades på Tingvalla IP. Karlstad stod också som värd för SM i rullstolstennis.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att årsredovisningen 2020 godkänns.

Kommunstyrelsen får beslutanderätt kring vistelseförbud för att förhindra smittspridningen

I mars gav regeringen rätten till kommunerna att vidta lokala åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt minska smittspridningen av Covid-19. Det behöver vara hög risk för smittspridning för att det ska bli aktuellt att meddela olika typer av förbud på till exempel badplatser och i parker där trängsel skulle kunna uppstå. Men om ett sådant här beslut behöver fattas, så behöver det ske med kort varsel. Därför föreslås att beslutanderätten kring vistelseförbud ska delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås få rätten att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats inom Karlstads kommun för att förhindra spridningen av Covid-19.

Digitalt lyft 2.0 i koncernen Karlstads kommun

I december förra året fick kommunstyrelsen i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för digitala arbetssätt i koncernen Karlstads kommun genom ärendet digitalt lyft 1.0. I mars i år fick kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag på ett digitalt lyft 2.0, med åtgärder som behövs för att skynda på och säkra den digitala utvecklingen.

Den digitala omställningen har påskyndats i och med coronapandemin. Ingen vet hur länge pandemin kommer att fortgå och det är därför angeläget att koncernen fortsätter sitt digitala arbete.

Kommunledningskontoret har identifierat några prioriterade områden att arbeta med under 2021. Bland annat möjligheten att signera handlingar digitalt, stärka kommunkoncernens IT-säkerhetsarbete, systemstöd för effektivare och säkrare arbetssätt och underlätta för mobilt arbetssätt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås få ett tilläggsanslag på 5,5 miljoner kronor för att skapa förutsättningar för olika digitala satsningar.

Motion - Se över möjligheten att ljussätta kulturhistoriska fastigheter för att öka attraktiviteten och tryggheten i Karlstad

I en motion föreslår Peter Sörensen (KPL) att kommen ska se över möjligheten att ljussätta ett prioriterat urval av kulturhistoriska fastigheter i Karlstad. En del av fastigheterna ägs av kommunen, medan andra ägs av privata fastighetsägare. Syftet med den ökade belysningen är att skapa ökad trygghet och trivsel bland Karlstadsborna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas och att en förstudie ska inledas.

Avgiften till krögare för försåld alkohol under 2020 slopas

I ett politiskt initiativ från arbetsmarknads- och socialnämnden via det blågröna styret föreslås att krögare som hade serveringstillstånd under 2020 ska slippa betala avgiften för försåld alkohol. Initiativet föreslås som en effekt av att restaurangbranschen befinner sig i en svår tid ekonomiskt på grund av coronapandemin.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår bifall till att avgiften till krögare för försåld alkohol under 2020 slopas och att arbetsmarknads- och socialnämnden ersätts för inkomstbortfallet om maximalt 1 400 000 kronor.

Redovisning av bifallna motioner godkänns

På uppdrag av kommunfullmäktige redovisar kommunledningskontoret årligen de motioner som fått bifall. Redovisningen består av en kort beskrivning av uppdragen i beslutet samt en kommentar kring hur långt förvaltningen har kommit i att genomföra dem. Under 2020 bifölls elva motioner i fullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av bifallna motioner.

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Alexander Torin, Moderaterna, 072-717 58 71
Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Anders Tallgren, Socialdemokraterna, 070-001 88 66
Frida Pettersson, Centerpartiet, 070-001 61 19
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

För mer information, kontakta:
Kristina Ohlsson, kristina.ohlsson@karlstad.se, 054-540 80 09

Ämnen

Regioner