Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 27 januari

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 27 januari

Politiskt initiativ om elevsamverkan i gymnasieskolan och återrapport om demokratisk delaktighet i gymnasieskolan behandlades under gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 27 januari.

Politiskt initiativ – elevsamverkan i gymnasieskolan

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fick i december 2019 i uppdrag av den styrande majoriteten att utreda och föreslå hur ett införande av kontinuerlig samverkan med elevrepresentanter från de kommunala gymnasieskolorna kan utformas och startas hösten 2020. För att utveckla dialogen mellan skolledning och elever och för att på så sätt öka elevinflytandet inom gymnasieskolorna föreslås en kontinuerlig elevsamverkan:

 • Lokal elevsamverkan
  Vid minst fyra tillfällen per läsår bjuds skolornas elevskyddsombud in till lokal elevsamverkan.
 • Central elevsamverkan
  Två gånger per år bjuds gymnasieskolornas utsedda elevskyddsombud in till central elevsamverkan för diskussion om förvaltningsövergripande frågor.

Ovanstående system börjar implementeras på huvudmannanivå från och med vårterminen 2021 och lokalt på skolnivå från och med höstterminen 2021.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget.

Återrapport: Demokratisk delaktighet i gymnasieskolan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden fick i augusti 2020 i uppdrag att redovisa hur man arbetar med demokratisk delaktighet i enlighet med kommunens strategiska plan. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har genomfört uppdraget i nära samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen.

I gymnasieskolan sker det regelbundet aktiviteter som främjar den demokratiska delaktigheten i skolan:

 • Elevråd/elevkår.
 • Ungdomsfullmäktige.
 • Skolval.
 • Bokbord.
 • Politiska paneldebatter.
 • Politiska besök.
 • LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).
 • Elevsamverkan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att återrapporten om arbetet med demokratisk delaktighet godkänns.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072 717 58 71


Ämnen

Regioner