Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 26 januari

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 26 januari

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 26 januari beslutades det bland annat om fortsatt uppdrag kring att utreda Nobelgymnasiet som ett yrkescenter samt generella villkor för auktorisation av vuxenutbildningen.

Yrkescenter på Nobelgymnasiet

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har beslutat att utreda möjlig utökning och utveckling av Yrkes-sfi och Yrkes-vux på Nobelgymnasiet.

Uppdraget innebär att belysa förutsättningar för att samla både gymnasiets och vuxenutbildningens yrkesinriktade utbildningar på Nobelgymnasiet i så stor omfattning som möjligt. Målet är att nyttja resurserna i form av lärare och annan personal, utrustning och lokaler i så hög grad som möjligt.

Lokalerna på Nobelgymnasiet erbjuder inte möjlighet till expansion utöver ordinarie, inplanerad verksamhet. Därför behövs beslut om att genomföra en mer detaljerad behovsanalys som preciserar vilka lokaler som behövs för utbyggnad. En samverkan krävs därför med kommunens långsiktiga investeringsplan och med projektansvarig inom teknik och fastighet.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt utreda och bereda ärendet.

Generella villkor för auktorisation

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 16 juni 2021 att införa auktorisation som modell för vuxenutbildning på entreprenad för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, samt för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

För att erhålla hög kvalitet på utbildningarna inom auktorisationssystemet behövs villkor som leverantörer i systemet ska efterleva för att bli godkända som utbildningsanordnare av vuxenutbildning på entreprenad.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utarbetat generella villkor för auktorisationssystemet för beslut av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att återremittera förslaget till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Förvaltningen ser över mängden villkor för auktorisation samt redaktionella ändringar av texten.

Motioner

Öka likvärdighet och kvalitet inom gymnasieskolor

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ferman Brodej (S) att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ges i uppdrag att initiera ett samarbete med Karlstads universitet i syfte att utvecklingsprocessen med ”Samverkan för bästa skola” ges möjlighet att fortsätta i hela verksamheten.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser motionen besvarad med anledning av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har samarbete med Karlstads universitet och har förbättrat arbetet i styrkedjan genom hela organisationen. Förvaltningen ska ta fram utvecklingsområden inom det systematiska kvalitetsarbetet som ska drivas inom hela verksamheten.

Övriga beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade även om:

  • Uppföljning av internkontrollplan 2021.
  • Upphandling av elevadministrativt system och delegering.

Informationsärenden

Tjänstepersoner från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen informerade om:

  • Granskning gällande styrningen och ledningen av verksamheterna UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar) samt IM (Introduktionsprogrammen) som gjorts av PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.
  • Redogörelse för nuvarande covid-situationen i verksamheterna.
  • Beviljade YH-utbildningar på Karlstads teknikcenter som innebär sju starter i höst.
  • Presentation av den utredning som gjorts kring vuxenutbildningen.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072 717 58 71

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.