Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 24 mars

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 24 mars

På marsnämnden beslutades det om att handlingsplanen för jämställdhetsintegrering revideras efter förslag och utbildningsplan för introduktionsprogrammen fastställs. Nobelgymnasiet var inbjudna för att redogöra för en artikel i Nya Wermlandstidningen angående VVS-programmet.

Revidering av handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Karlstad kommun har antagit Council of European Municipalities and Regions (CEMR) jämställdhetsdeklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal nivå. Därmed gör kommunen ett offentligt ställningstagande för att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att kommunen avser genomföra åtaganden i enighet med deklarationen inom sina verksamhetsområden.

Varje nämnd har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering av sin verksamhet. Planen innehåller syfte och mål med jämställdhetsintegrering, roller och ansvar, kartläggning och aktivitetslista. Aktiviteterna följs upp i samband med nämndens interna kontroll. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har efter beslut i nämnden i januari 2019 sedan samma år haft en plan för jämställdhetsintegrering. Den nya planen är en revidering och uppdatering av den tidigare planen från februari 2020.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut:

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutas enligt förslaget.

Huvudmannaplan introduktionsprogrammen

Huvudmannen ska fastställa en plan för utbildning inom introduktionsprogrammen. I planen ska framgå vilka program som erbjuds och hur de bedrivs. Huvudmannen ska också besluta vid vilka gymnasieskolor programmen ska erbjudas. Introduktionsprogram erbjuds i dagsläget på samtliga gymnasieskolor; Sundsta-Älvkullegymnasiet, Nobelgymnasiet samt Tingvallagymnasiet. Av bifogat tjänsteyttrande i ärendet framgår vilka program som erbjuds på de olika skolorna, syfte, huvudsakligt innehåll, utbildningens längd och placering.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för introduktionsprogrammen.

Informationsärende: Nobelgymnasiet redogjorde för artikel i Nya Wermlandstidningen

Utifrån det som framkommit i en artikel i Nya Wermlandstidningen där en elev på VVS-programmet vittnar om en skoltid som innehållit sexuella trakasserier, ensamhet och utsatthet var Nobelgymnasiets gymnasiechef samt rektorn för VVS-programmet inbjudna till nämnden. Nämnden fick en redogörelse från Nobelgymnasiet kring vilka åtgärder som vidtagits vid händelser som varit kända, vad som planeras nu och vad som planeras att göras framgent både på skolan och i samverkan med branschen och de arbetsplatser där eleverna har sin APL (arbetsplatsförlagt lärande). Nämnden tillsammans med tjänstepersonerna var eniga om att sådant här inte får förekomma i gymnasieskolornas verksamhet och att en genomlysning av alla program med ensidig könsrepresentation är nödvändig.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072 717 58 71

Ämnen

Taggar

Regioner