Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 21 september

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 21 september

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 21 september beslutades det bland annat om delårsrapport, helårsprognos samt organisationsöversyn på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Delårsrapport och helårsprognos 2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut och helårsprognos efter åtta månader 2022. Nämnden redovisar en positiv avvikelse på 11 miljoner kronor efter augusti. Efter ett prognostiserat avdrag för demografi på 6,4 miljoner visar nämnden ett justerat utfall på 4,6 miljoner kronor för perioden.

Prognosen för helåret pekar på en positiv avvikelse på cirka 23 miljoner kronor innan demografijusteringen. Justerad prognos efter demografijustering visar på en prognos för helåret på 8 miljoner kronor i positivt resultat.

Investeringsbudgeten visar på en positiv avvikelse på 5,3 miljoner kronor efter augusti och helårsprognosen är ett positivt resultat på 4,9 miljoner kronor.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att delårsbokslut och helårsprognos 2022 godkänns.

Organisationsöversyn gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023

I februari 2022 gav gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att se över dagens organisation. I augusti 2022 hanterades ärendet i nämnd och bordlades för att kompletteras med beslutspunkter för vilka specifika beslutspunkter nämnden fattar beslut om. Förvaltningen föreslår en samlokalisering för vuxenutbildningen att samlas under en chef och få ett tydligt ägandeskap.

Beslut:

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner rapporten.

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att en ny avdelning inom förvaltningen skapas, ”Avdelningen för vuxenutbildningen” där vuxenutbildningens verksamheter samordnas under avdelningschef.

Förfrågan om ekonomiskt stöd - Karlstad i förändring, en tidsresa

Värmlandsarkiv på Region Värmland ansöker om 10 000 kronor som stöd för konvertering och bevarandet av det digitala materialet Karlstad i förändring - en tidsresa, som är en multimediaproduktion och ett studiemedel anpassat för grundskola och gymnasieskola i Karlstads kommun.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ett ekonomiskt stöd på 10 000 kronor godkänns.

Motioner

Utred skolornas förutsättningar för att öppna upp musiksalar för föreningslivet

I en motion till kommunfullmäktige den 18 november 2021 föreslår Anders Tallgren (S):

Utred förutsättningarna för att öppna upp skolornas musiksalar för föreningslivet.

Motionen har efter kommunfullmäktiges beslut skickats vidare till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och Kommunstyrelsen för beredning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet den 16 februari 2022, efter samråd med övriga ovanstående förvaltningar, att lämna bifall till att utreda motionen vidare. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2022, enligt kommunstyrelsens förslag, följande:

1. Motionen bifalls.

2. Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får, i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden, i uppdrag att inom sina respektive verksamhetsområden utreda förutsättningarna för att öppna upp skolornas musiksalar för föreningslivet.

3. Återredovisning ska ske till kommunstyrelsen i november 2022.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Övriga beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade även om:

  • Tilldelningsbeslut auktoriserade leverantörer.
  • Planerade studievägar för läsåret 2023/2024.
  • Redovisning av delegeringsbeslut.
  • Anmälningar om kränkande behandling och diskriminering.
  • Protokoll central samverkan.

Informationsärenden

Tjänstepersoner från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen informerade bland annat om:

  • Ny gymnasiechef på Tingvallagymnasiet.
  • Sommarskolan 2022.
  • Arbetet med misstanke och anmälan om trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.
  • Information från gymnasiesamverkans sammanträde.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072 717 58 71

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.