Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 19 oktober

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 19 oktober

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 19 oktober beslutades det bland annat om elbesparande åtgärder och preliminär antagningsorganisation.

Remissvar av betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Karlstads kommun har mottagit en remiss av betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34) från Utbildningsdepartementet. I remissen ligger att regeringen önskar synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen yttrar sig angående 5.6.1 Yrkespaketens roll i gymnasieskolan behöver förtydligas. Om nationella yrkespaket inom gymnasieskolans introduktionsprogram ska kunna byggas på med utbildning inom Komvux enligt statens avsikter, bör det säkerställas att den möjligheten finns i praktiken. I övrigt inga synpunkter.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

Utredning – SFI-undervisning för flyktingar från Ukraina

Personer från Ukraina, som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, har inte rätt till SFI. Ett beslut att erbjuda SFI, trots att rätten inte finns, kan eventuellt strida mot likställighetsprincipen, men eftersom det inte är prövat i domstol finns inget prejudikat. Enligt Migrationsverkets uppgifter den 15 september 2022 finns det 89 ukrainska flyktingar i åldern 20–64 i Karlstad som omfattas av massflyktingdirektivet. Kostnaden för SFI under ett år blir 5 473 000 kr om alla 89 ukrainska flyktingar i åldern 20–64 år skulle söka och antas till utbildningen. Kompetenskartläggningen kan hanteras enligt de rutiner som redan finns upprättade idag.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiva till att individer som omfattas av massflyktsdirektivet erbjuds SFI-undervisning men överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Elbesparande åtgärder med anledning av omvärldsläget

Med anledning av de diskussioner som förs på EU-nivå och nationell nivå om behovet av att minska elförbrukningen i samhället behandlar samtliga större nämnder i kommunen ett ärende kring elbesparande åtgärder.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:

 1. Redovisningen godkänns.
 2. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar fortsätta arbetet och identifiera och föreslå åtgärder för minskad elförbrukning.

  Preliminär antagningsorganisation för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, årkurs 1 läsåret 2023/2024

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om programutbud och dimensionering. Den preliminära organisationen används vid budgetarbetet samt för preliminärantagningen. Efter eventuella omval och att slutbetyg från årskurs 9 finns tillgängliga beslutar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i juni om det slutliga programutbudet och dimensioneringen.

  Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag.

  Politiskt initiativ: Yrkesutbildning för vuxna

  Det finns idag stora behov av en väl fungerande vuxenutbildning och specifikt yrkesutbildning för att säkerställa kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Det saknas yrkesutbildad arbetskraft i en mängd branscher och behoven av kompetens kan även växla över tid. Detta tillsammans med arbetsförmedlingens reformering, kommunernas större uppdrag vad gäller arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt förändrade regelverk vad gäller planering och dimensionering av utbildningsutbud medför ett ökat behov av en långsiktig strategisk planering av vuxenutbildningen för kommunen.

  I Karlstad har inriktningsbeslut fattats om att utveckla Nobelgymnasiet till ett yrkescenter där sannolikt de flesta yrkesutbildningar inom gymnasieskolans utbud kommer att förläggas. I och med det beslutet krävs också en utredning av vilka samordnings- och kvalitetsvinster som kan göras genom att förlägga även vuxenutbildning inom samma yrkesutbildning där.

  Idag har gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ett stort antal utbildningar upphandlade men under den senaste mandatperioden har en diskussion förts politiskt och även i förvaltningen om att det är av vikt att utreda vilka för- och nackdelar olika driftsformer kan ha. En sådan utredning kan röra kvalitet, kontinuitet, ekonomi, samordningsvinster och andra relevanta frågeställningar.

  Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda:

  • Vilka för- och nackdelar olika driftsformer inom vuxenutbildningen kan ha utifrån relevanta perspektiv.
  • Vilka utbildningar inom ungdoms- och vuxenutbildningen som är lämpliga att samordna.
  • Hur utvecklingen av Nobelgymnasiet yrkescenter påverkar planeringen av det framtida utbudet inom yrkesutbildning för vuxna.

  Övriga beslut

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade även om:

  • Mötestider för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023.
  • Redovisning av delegeringsbeslut.
  • Anmälningar om kränkande behandling och diskriminering.
  • Protokoll central samverkan.

  Informationsärenden

  Tjänstepersoner från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen informerade bland annat om:

  • Upphandling av elevadministrativt system.
  • Kombinationsutbildning undersköterska flyttas till kommunens egenregi på Tingvalla vuxenutbildning. Likaså sker nästa start av Äldreomsorgslyftet (2) i egenregi.
  • Beslut från Skolinspektionen.

  Protokoll och handlingar

  På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

  För mer information kontakta:

  Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072-717 58 71

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kommunen med den glada solen som symbol

  I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.