Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 17 december

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 17 december

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 17 december beslutades det bland annat om den interna budgetfördelningen, bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor samt interkommunala ersättningar.

Budget 2021 – intern fördelning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram intern fördelning av budget för 2021. Kommunbidraget uppgår till 424,6 miljoner kronor och det totala utrymmet inklusive interkommunala ersättningar uppgår till 696,2 miljoner kronor. Elevanslaget per elev och program har i genomsnitt ökat med ca 5 %. Investeringsbudgeten uppgår till 5,5 miljoner kronor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna fördelningen.

Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor 2021

Gymnasie - och vuxenutbildningsförvaltningen har beräknat bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för år 2021.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om bidrag för ersättning till fristående gymnasieskolor 2021 finns att läsa i ärendets bilaga på karlstad.se men kommer inom kort även att skickas ut till berörda fristående huvudmän.

Interkommunala ersättningar 2021

Gymnasie - och vuxenutbildningsförvaltningen har beräknat interkommunala ersättningar för 2021.

De interkommunala ersättningarna bygger på kommunens årliga budget för respektive program och beräknas enligt samverkansavtalet inför varje budgetår. Samma princip används vid beräkningen av bidragsbelopp till fristående skolor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut om interkommunal ersättning finns att läsa i ärendets bilaga på karlstad.se.

Internkontrollplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska alla nämnder och styrelser årligen upprätta internkontrollplaner där det framgår vilka kontrollområden man avser att granska under kommande period. Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till plan för internkontroll för år 2021 innehållande fyra riskområden:

  • Risk för bristande verkställighet av bifallna motioner.
  • Risk att organisationens verksamhetsutveckling i en digital tid går miste om effekthemtagningar.
  • Risk för brister i hanteringen av allmänna handlingar.
  • Risk för brister i rutiner för hantering av riktade statsbidrag respektive EU-bidrag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen.

Revidering av nämndmål inför 2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av nämndmål inför 2021. Förvaltningen förslår att nämnden arbetar direkt mot de övergripande målen i de fall där målen stämmer bra med vår egen verksamhet. För övriga mål kompletterar vi med ett eget nämndmål som är än mer anpassat till den egna uppföljningen av verksamheten. Indikatorerna för nämnden anpassas till den egna verksamheten när det så krävs.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna revideringen av nämndmålen.

Remiss Promemoria En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn U2020/04703/GV

Karlstads kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Promemorian, En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn (U2020/04703GV). Utredaren har haft uppdraget att utreda hur gällande bestämmelser kan ändras för att öka möjligheterna för Statens skolinspektion att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som kommunala.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna remissvaret och ärendet justeras omedelbart.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072 717 58 71

Ämnen

Taggar

Regioner