Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 14 december

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 14 december

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 14 december beslutades det bland annat om intern fördelning av budget för 2023, matersättning till elever samt läsårstider för 2023/2024.

Budget 2023 – Intern fördelning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit fram intern fördelning av budget för 2023. Det totala utrymmet inklusive interkommunala ersättningar och statsbidrag uppgår till 821,2 miljoner kronor varav kommunbidraget uppgår till 503 miljoner kronor. Investeringsbudgetens grundram uppgår till 5,5 miljoner kronor.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag.

Matersättning till elever

Elevers matersättning har legat på samma nivå (30 kronor per dag) sedan läsåret 2007/2008. Frågan om matersättning har aktualiserats från en av våra skolor. Den beräknade kostnadsökningen väntas bli ca 300 000 kronor totalt.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag.

Läsårstider 2023/2024

Utifrån förslag från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska läsårstider för 2023–2024 beslutas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag.

Kontaktpolitiker på Karlstad gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

Utifrån ett politiskt initiativ från Sofia Magnusson (S) beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till nämnden hur förvaltningen kan arbeta med kontaktpolitiker.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag.

Politiskt initiativ: Utreda möjligheterna att vara med i pilotutbildningen Mobilitetsprogrammet

Motorbranschen står liksom många andra branscher inför en stor förändring genom påverkan av digitalisering i kombination med andra teknikskiften. Förändringen är nära kopplad till de nya förutsättningar som växer fram för hela transportsektorn genom en accelererad teknikutveckling på tre områden – elektrifiering, uppkoppling, och automation.

Med det i åtanke har Transportföretagen genomfört en utredning som visar att utbildningen inom fordonsteknik inte är anpassad för dagens verklighet. Transportföretagen föreslår därför att starta en pilotutbildning – Mobilitetsprogrammet – där det är möjligt att plocka från befintliga kurser från till exempel el- och energiprogrammet, teknikprogrammet, industritekniska programmet och fordons- och transportprogrammet.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att Karlstads kommun kan ansöka om att vara en av kommunerna som är med i pilotutbildningen inom Mobilitetsprogrammet.

Övriga beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade även om:

 • Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor 2023
 • Interkommunala ersättningar 2023
 • Eget kapital till gymnasiesärskolan
 • Internkontrollplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023
 • Översyn av nämndmål och indikatorer inför 2023
 • Revidering av delegeringsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på grund av organisationsförändring inom vuxenutbildningen
 • Delegeringsbeslut
 • Anmälan om diskriminering och kränkande behandling
 • Protokoll central samverkan

Informationsärenden

Tjänstepersoner från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen informerade bland annat om:

 • Skolinspektionen – Beslut efter kvalitetsgranskning SFI på Folkuniversitetet
 • Ny statistik från Skolverket

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072-717 58 71

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.