Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 14 april

Pressmeddelande -

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 14 april

På aprilnämnden beslutades strategisk plan och budget för 2022-2024. Det togs även beslut om en långsiktig investeringsplan för lokaler i ålderskategorin 16-19 år.

Strategisk plan och budget för 2022-2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget 2022-2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Totalt äskas 35 200 000 kr för perioden 2022-2024. Äskandet är uppdelat på:

  • 15 800 000 kronor år 2022.
  • 11 300 000 kronor år 2023.
  • 8 100 000 kronor år 2024.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut:

1. Strategisk plan och budget 2022-2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänns.

2. 35 200 000 kronor begärs i resursförstärkning för att komma upp i nivå motsvarande större städer i Sverige samt för att möta den utbildningsskuld som uppstått med anledning av covid-19.

Långsiktig investeringsplanering 2024-2028

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har tagit fram en lokalbehovsplan för åren 2024-2028. Lokalbehovsplanen är baserad på Karlstads befolkningsprognos i ålderskategorierna 16-19 år.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut: 

Lokalbehovsplan 2024-2028 för gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden godkänns.

Systematiskt kvalitetsarbete vuxenutbildningen och yrkeshögskolan

Enligt skollagen ska huvudmannen planera, följa upp och utveckla sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt samt ta tillvara på resultaten och omsätta dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Förvaltningens sammanfattande kvalitetsuppföljning utgår från skolornas uppföljningsrapporter.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut:

Kvalitetsuppföljningen för vuxenutbildningen och yrkeshögskolan för verksamhetsåret 2020 godkänns.

Kvalitetsuppföljning gymnasie- och gymnasiesärskolan 2020

Enligt skollagen ska huvudmannen planera, följa upp och utveckla sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt samt ta tillvara på resultaten och omsätta dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Förvaltningens sammanfattande kvalitetsuppföljning utgår från skolornas uppföljningsrapporter.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut:

Kvalitetsuppföljningen för gymnasie- och gymnasiesärskolan för verksamhetsåret 2020 godkänns.

Remissvar - Ansökan från KLARA Gymnasium Kunskap AB om godkännande för utökning av KLARA Teoretiska Gymnasium Karlstad i Karlstads kommun fr o m läsåret 2022/2023

KLARA Gymnasium Kunskap AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, KLARA Teoretiska Gymnasium Karlstad i Karlstads kommun fr o m läsåret 2022/2023.

Ansökan omfattar teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap.

Skollagen erbjuds både lägeskommun och närliggande kommuner möjlighet att yttra sig över ansökan. Karlstads kommuns bedömning är att ovanstående utökning inte medför stora negativa ekonomiska konsekvenser för Karlstads kommun och befintliga skolor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut:

Remissvar godkänns.

Remissvar - Ansökan från Global Bildning AB om godkännande för utökning av Karlstads Globala Gymnasium i Karlstads kommun fr o m läsåret 2022/2023 (dnr SI 2021:822)

Global Bildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Karlstads Globala Gymnasium i Karlstads kommun fr o m läsåret 2022/2023.

Ansökan omfattar följande program och inriktningar:

  • Humanistiska programmet, inriktning Kultur (15 platser).
  • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och kommunikation (10 platser).
  • Estetiska programmet, inriktning Estetik och media (15 platser).

Skollagen erbjuds både lägeskommun och närliggande kommuner möjlighet att yttra sig över ansökan. Karlstads kommuns bedömning är att ovanstående utökning skulle kunna medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Karlstads kommun och befintliga skolor.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072 717 58 71

Ämnen

Regioner