Följ Karlstads kommun

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 11 november

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2020 17:06 CET

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 11 november presenterades bland annat förslag på förändring inom introduktionsprogrammen.

Förslag på förändringar inom introduktionsprogrammen Karlstads kommun

Karlstads kommun har efter en översyn av introduktionsprogrammen sett behov av förändring. Programmet har i förhållande till övriga riket en låg måluppfyllelse och ojämn fördelning av elever på de olika gymnasieskolorna. Därför föreslås ett antal förändringar som ska leda till bättre måluppfyllelse, bättre fördelning mellan olika gymnasieskolor samt bättre balans mellan de olika introduktionsprogrammen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut:

1.Antalet utbildningsplatser på programinriktat val och yrkesintroduktion utökas samt organisation inom individuellt alternativ ses över.

2.En mottagningsenhet som har huvudansvar för antagning till introduktionsprogrammen skapas.

3.IMAS verksamhet ses över och tydligare alternativ skall skapas både för IM-elever och för behöriga elever med behov av stöd inom autismspektrat.

4.Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en tidsplan för förändringarna med början ht-2021. Förändringarna genomförs inom beslutad budgetram.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslagen.

Remissvar: Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan (dnr U2020/04134/GV)

Utbildningsdepartementet har gjort en översyn av riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen anser att helheten i utredningens förslag är till fördel för Karlstads kommun, och ser positiva aspekter gällande likvärdighet och jämställdhet inom elitidrott i kombination med gymnasial utbildning. Under processen har det förts en god dialog med de fristående skolorna samt de kommunala idrottsutbildningarna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att yttrandet godkänns.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

För mer information kontakta:

Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072 717 58 71