Gå direkt till innehåll
Här visas de förslag som finns med i visionen/planprogrammet för utvecklingen av frilufts- och rekreationsområdet och detaljplanen för temaparken.
Här visas de förslag som finns med i visionen/planprogrammet för utvecklingen av frilufts- och rekreationsområdet och detaljplanen för temaparken.

Pressmeddelande -

Förslag till vision för Skutbergets friluftsområde och detaljplan för temapark

Nu finns det ett färdigt förslag till vision för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde och ett förslag till detaljplan för Skutbergets temapark. Nästa vecka ska kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om att låta förslagen gå ut på samråd.

- Det känns väldigt bra att vi nu har ett färdigt förslag att visa Karlstadsborna på hur Skutberget kan utvecklas. Om vi får till den här satsningen kommer Skutberget att bli attraktivare för både motionärer, barnfamiljer och andra besökare, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Det här skulle göra Skutberget till ett lockande besöksmål som attraherar både Karlstadbor och externa besökare. Temaparken skapar många nya jobb, glädje för många barnfamiljer och möjliggör samtidigt ett lyft för hela friluftsområdet, säger Linda Larsson (S), kommunalråd.

Friluftsområdet utvecklas med nya aktiviteter enligt Karlstadsbornas önskemål

Visionen för Skutbergets friluftsområde har utformats i enlighet med de önskemål som kom in från Karlstadsbor, skolan, barn, unga och föreningar i medborgardialogen.

De flesta Karlstadsbor vill utveckla Skutberget till något mer än det är idag, men att möjligheterna till motion, sol och bad som finns idag ska behållas. Inriktningen har blivit att bevara och utveckla Skutberget till en mötesplats utifrån natur och kultur, med fokus på sol och bad, motion, friluftsliv, camping och äventyr.

De delar på temaparkens område som försvinner ersätts på andra platser på Skutberget eller i andra delar av Karlstad.

Ny entréplats i väster

Visionsförslaget innebär att en helt ny entréplats görs i ordning i väster. Där ska det bli en ny badvik med sandstrand, bryggor och en vedeldad friluftsbastu. För att knyta samman den nya badviken med skogsområdena intill kan det bli träspänger längs vasskanten mot klipporna längre österut.

En ny båtramp för mindre båtar kan placeras väster om badviken.

Välkomnande entré i öster

En av de största förändringarna blir vid den östra entrén. Dagens parkeringsytor och oanvända gräsfält görs om till en ny entréplats för både camping, bad- och friluftsområdet och ängar för lek som brännboll och pulkaåkning. Lekängarna ska binda samman parken bakom Skutbergsgården med Friluftsbyn, där Anders Forsells gamla tjänstebostad ligger (används idag av friluftsfrämjandet). En ny parkering kan skapas längre norrut i höjd med dagens busshållplats.

Skutbergsgården föreslås antingen bevaras eller ersättas. Om den inte ska bevaras kan den ersättas av ett stort öppet väderskydd med tak, toaletter och sommarkiosk. Vindskyddet kan fungera som mötesplats och raststuga för skolklasser, barngrupper och föreningar.

Parkområdet kring Skutbergsgården utvecklas till en hängyta med solstolar, hängmattor, aktivitetsytor som uteschack, pingis och beachvolleyboll.

Längs hela strandkanten och i skogen skapas fler grillplatser. I skogsområdet ovanför stora badstranden föreslås även naturkonst, sagostig, ytor för naturparcour och en ny äventyrslekplats.

I norr längst upp mot Bostadsvägen bevaras fotbollsplaner och hundkapplöpningsbanor. Väster om Bomstadsvägen kan det bli plats för höghöjdsbana eller en 9-hålsfrisbeegolfbana.

Kulturhistoriska värdefulla byggnader som Fintatorps gård och tjänstebostaden (Forsellstugan) kommer att bevaras och rustas upp.

Temaparken – sagopark i naturmiljö

Att besöka temaparken Muminvärlden ska vara som att stiga in i Tove Janssons sagovärld. Naturen och närheten till vattnet är en naturlig del av sagovärlden.Parken får en egen parkering på det område som tidigare varit driving-range. Där kommer det också att finnas en cykelparkering som ska ramas in av träd, grönska och öppna vattendiken. Entrén till Muminvärlden kommer att vara söder om parkeringen.Temaparken kommer att vara inhägnad men inte längs strandlinjen. När parken har öppet kommer det att vara entréavgift för att komma in – men resten av året kommer den att vara tillgänglig för alla. Då går det att promenera ut till ön Ytterholmen där nya utsiktsplatser öppnas upp för både temaparkens besökare och allmänheten. Två bryggor kommer att byggas. Två restauranger, utomhusteater, små affärer, sagostigar och lekytor i naturen kommer att finnas i parken. Huvudbyggnad blir det blå Muminhuset som kan vara upp till fyra våningar högt. Fler träd och grönska ska planteras som skapar en barriär mot resten av friluftsområdet. På platsen för nuvarande motionscentralen blir det en restaurang. Det är möjligt att ha restaurangen öppen åt två håll – vilket möjliggör servering både för de som besöker friluftsområdet och temaparken.

Viktiga principer för temaparken:

  • Inget stängsel längs strandlinjen (eller i vattnet)
  • Inga värdefulla träd får fällas
  • Gröna buffertzoner mot omgivningen
  • Öppet för allmänheten utanför verksamhetens säsong
  • Gamla sommarstugor bevaras som är värdefulla ur kulturmiljösynpunkt

Samråd om detaljplanen och visionen/planprogrammet

Den 22 maj fattar kommunstyrelsen beslut om att gå ut med förslaget till vision på samråd. Visionen kommer att ha formen av ett planprogram. Den 23 maj kommer Stadsbyggnadsnämnden att fatta beslut om att detaljplanen för temaparken ska gå ut på samråd.

Den 24 maj startar samrådet då Karlstadsborna kan komma med synpunkter på både vision och detaljplan. Förutom att handlingar och information kommer att finnas tillgängligt på webben så kommer det att finnas en utställning i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset samt på några platser på Skutberget. Samrådet kommer pågå fram till den 30 juni.

Skutbergets utveckling i åtta punkter

Här är en grov sammanfattning av vad visionen och temaparken skulle innebära för Skutberget.

1.Tre entréer

Skutberget skulle få tre entréer istället för en – en tydlig entré till temaparken och två entréer till frilufts- och rekreationsområdet, med campingen.

2.Västra entrén – ny servicebyggnad med badvik och bryggor

Västra entrén kan utformas som en ny välkomnande entré för motion, bad och friluftsliv med en ny servicebyggnad som ska ersätta dagens motionscentral, mer parkering, ny busshållplats och cykelväg. Det kan även bli en iordningställd sandstrand med brygga ut i vattnet och en friluftsbastu.

3.Östra entrén – tydligare entré för friluftsområde och camping

Östra entrén kan byggas om och bli en ny tydligare entré för friluftsområdet och campingen med en ny busshållplats. Dagens stora parkering kan flyttas lite norrut medan den gamla parkeringen omvandlas till en äng för lek, pulkaåkning och aktiviteter.

4.Temaparken ska smälta in i naturen

Infarten till temaparken Muminvärlden skulle ligga så långt norrut som möjligt på Skutbergsvägen. Temaparken skulle bevara större delen av den befintliga naturen och de flesta nya byggnader skulle byggas på den asfalterade yta där det är parkering idag. Området skulle hållas öppet för allmänheten under den period som parken är stängd.

5.Restaurang där motionscentralen ligger

Där motionscentralen står idag föreslås en restaurang i en till två våningar. Den skulle tillhöra temaparken men det blir möjligt att ha en uteservering även mot friluftslivsområdet så att restaurangen kan servera gäster både inom och utanför parken.

6.Flera nya friluftsaktiviteter

Det kan bli flera nya friluftsaktiviteter i skogarna på Skutberget. I skogen närmast vattnet föreslås aktiviteter som till exempel äventyrslekplats, parkour, flera nya grillplatser, naturkonst med mera. Norr eller väster om Bomstadvägen föreslås höghöjdsbana, en ny 9-håls frisbeegolfbana eller en ny kortare mountainbikebana.

7.Upprustad Skutbergsgård eller nytt väderskydd

Skutbergsgården kan rustas upp eller ersättas av ett större öppet väderskydd. Om det blir ett väderskydd ska det fungera som mötesplats för skolklasser och grupper där du kan äta din matsäck. I väderskyddet skulle det kunna bli toaletter och kiosk.

8.Gräsplanerna bevaras

Gräsplanerna norr om campingen kan bevaras för att även fortsättningsvis användas för till exempel fotboll och hundkapplöpning i kombination med utställningar, bågskytte, motionsspår, skidåkning med mera. Enligt förslaget ska Fintatorps gård bevaras och rustas upp.

Fakta:

I juni 2017 gav kommunfullmäktige en rad uppdrag i syfte att utveckla Skutbergets friluftsområde. Syftet är att göra Skutberget till en attraktiv plats med upplevelser, kultur, natur och friluftsliv som lockar Karlstadsbor och besökare till platsen. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram en vision för Skutberget som reglerar markanvändningen och vilken typ av verksamheter som ska finnas i området. Arbetet skulle ske i nära dialog med Karlstadsborna. Parallellt fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplaner för ett utvecklat friluftsområde samt en temapark för Muminvärlden. Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att utreda lokalisering, driftsform och innehåll i en ny serviceanläggning. Teknik- och fastighetsförvaltningen ska utreda utformning och placering av ett kommunalt naturreservat på Skutberget.

För mer information kontakta

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande, tfn 054-540 12 88

Linda Larsson (S), kommunalråd, tfn 054-540 12 89

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.