Gå direkt till innehåll
Flygbild över Västra Eriksberg, området för detaljplanen.
Flygbild över Västra Eriksberg, området för detaljplanen.

Pressmeddelande -

Detaljplan för Västra Eriksberg antogs – beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Under dagens nämndmöte antogs detaljplanen för Västra Eriksberg som nu går vidare för slutgiltigt antagande i kommunfullmäktige. Syftet med denna plan är att göra det möjligt för olika verksamheter att etableras här. Verksamheterna kan exempelvis vara service, lager, tillverkning med tillhörande kontor, handel med skrymmande varor mm. Detaljhandel tillåts inte inom området. Utöver denna detaljplan gavs flera bygglov, planuppdrag och motioner besvarades.

Karlstads kommun har ett mycket stort behov av att skapa mer planlagd mark för verksamheter för att kunna möta efterfrågan. Kommunen har därför beslutat att arbeta fram en detaljplan för Västra Eriksberg, del av fastigheterna Fintatorp 2:1 och Eriksberg 1:1 m fl.

Detaljplanens syfte är att skapa mark för olika verksamheter att etableras. Den befintliga ladugårdsbyggnaden och en lada vid Skutbergsmotet med närmaste mark intill planläggs för att kunna användas för besöksverksamhet som t ex samlingslokal, restaurang, utställningslokal eller liknande. Gårdstomten vid före detta Eriksbergs gård utgör fornlämning och planläggs som parkmark.

Utökning av befintlig besöksparkering för naturreservatet Segerstad

Länsstyrelsen i Värmlands län har sökt bygglov för utökning av befintlig besöksparkering för naturreservatet Segerstads skärgård/Segerstadsområdet på fastigheten Landviken 3:1. Den aktuella platsen ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Beslut: Bygglov gavs

Radhus på Kroppkärr

Bygglov har sökts för att bygga radhus med tillhörande carport och förråd på fastigheten Växthuset 1 i Södra Kroppkärr. Radhusen planeras i två våningar och kommer att innehålla 22 lägenheter med vardera 5 rum och kök fördelat på 112 kvm boarea. Radhusen kommer att bli förskjutna till varandra för att skapa en livfull fasad och på så vis bilda fem hopbyggda husdelar med en egen kulör i naturnära toner.

Beslut: Bygglov gavs

Planuppdrag och planbesked

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram detaljplan för fastigheten Bottenvik 1:29, i Väse samt Väse Hammar 1:48. Dessa områden ligger i utkanten av Väse samhälle och önskemål finns att planlägga tomter för småhus här. Området bedöms vara en naturlig fortsättning av Väses utveckling mot söder och småhusbebyggelse är huvudsak förenlig med den nyligen framtagna byggvisionen för Väse.

Planbesked lämnades även för fastigheten Kymmen2, i Ruds centrum. Här finns önskemål om att bygga fler bostäder, lokaler för kontor och handel.

Motioner

Stadsbyggnadsnämnden besvarade ett flertal motioner.

  • Stärk Karlstads strategiska förmåga och proaktiva arbetssätt för företagsetableringar samt öka de strategiska markförvärven.
    Motionen avslogs då stadsbyggnadsförvaltningen aktivt arbetar med detta område utifrån nämndens uppdrag och i enighet med gällande policys, riktlinjer och beslutade planarbetsprogram.
  • Utred möjligheten till stadsvandring i Karlstad med hjälp av QR-koder.
    Sedan juni 2018 har alla som har tillgång till dator, ipad eller mobiltelefon möjlighet att genomföra en digital stadsvandring i Karlstads innerstad. Stadsbyggnadsnämnden ansåg därför att motionen är besvarad men ser gärna att den befintliga digitala stadsvandringen får ett ökat användande.
  • Ta fram en träbyggnadspolicy för att bygga mer i trä
    Även i detta fall ansåg nämnden att motionen är besvarad då det redan idag finns möjligheter att ställa krav vid markanvisning.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.