Gå direkt till innehåll
Illustration av hur en vinterdag vid spängerna i dagvattenparken kan se ut. (Illustration: 02Landskap)
Illustration av hur en vinterdag vid spängerna i dagvattenparken kan se ut. (Illustration: 02Landskap)

Pressmeddelande -

Dagvattenpark med gångstråk ut i Mariebergsviken del av kommunens vision för Viken

Karlstads kommuns förslag till stadsdelsvision för Viken innehåller bland annat en bättre trafiklösning som ska avlasta Hamngatan, en ny entré till stadsträdgården från söder och en dagvattenpark som ska rena regnvatten från centrum och samtidigt skapa ett nytt gångstråk i Mariebergsviken.

Den 10 april beslutade stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun att ett förslag till stadsdelsvision för stadsdelen Viken ska gå ut på samråd. Samrådet börjar 18 april och pågår den 24 maj. Under den här perioden har allmänheten möjlighet att lämna sina synpunkter.

Sjömansgatan ska avlasta Hamngatan

I det pågående arbetet med Karlstads nya resecentrum ingår att omvandla Hamngatan från trafikled till stadsgata. Då måste trafiken minska och ett sätt är att avlasta Hamngatan är att delar av genomfartstrafiken i centrum istället ska ta Sjömansgatan genom Viken. I stadsdelsvisionen för Viken visar kommunen hur trafiklösningen ska förändras för att hantera den ökade trafiken.

Även om trafiken beräknas öka kommer förändringen inte innebära att området bara upplevs som en trafikled.

- Trafikbullret kommer bara öka 2-3 decibel och det är precis vad människan kan uppfatta. Så skillnaden från idag kommer vara väldigt liten. Det blir lätt att korsa vägen och utformningen med växter kommer innebära att det ändå blir en trevlig plats att vara på, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Nya rondeller och en bussfil som byter riktning

Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan ska förbättras genom att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbjuda vänstersvängar på vissa ställen som annars riskerar att stoppa upp trafiken. Det är även planer på en ny bussfil

- Förslaget innebär att vi skapar tre filer på Sjömansgatan och delar av Tullhusgatan. Den mittersta är till för bussar och utryckningsfordon. En trolig lösning är att bussfilen utformas reversibel vilket innebär att busstrafiken kommer att byta riktning utifrån var eventuella bilköer kan uppstå, säger Anna Pettersson, stadsbyggnadsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

- Detta är ett sätt att tydligare prioritera kollektivtrafiken och förbereda oss för Karlstadstråkets fortsatta utveckling. Det ger också en robust lösning för utryckningsfordon i högtrafik, berättar Jan Söderberg, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Dagvattenpark och gångstråk

En viktig del i stadsdelsvisionen är att skapa en hantering av dagvatten från delar av centrum. Regnvattnet behöver renas och kommunen föreslår nu en lösning som kommer skapa en dagvattenpark med spännande gångstråk ut i vattnet som kompletterar befintliga parker och promenadvägar.

- Det skulle bli en blandning av dammar med växter som renar vattnet och som binds ihop av spänger som allmänheten kan promenera på. På det sättet kommer man närmare vattnet och lite längre bort från trafiken. Jag tror det kan bli ett väldigt trevligt tillskott i området som dessutom fyller en viktig funktion för miljön säger Erik Nilsson (KD).

Skyddar från översvämning

I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer kommunen även att anlägga ett översvämningsskydd för att skydda inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern. Skyddet består i en kombination av upphöjd väg i ytterkanterna och en cirka 80 cm hög mur längs Mariebergsviken.

Parkerna bevaras och nya hus på två platser

Några av Vikens största kvaliteter är parkerna Wennbergsparken och Stadsträdgården. De kommer att bevaras och Stadsträdgården kommer dessutom att få en ny entré från sydost, i ritning mot nya bostadsområdet som kommer växa fram efter att Konsum lämnar sina fabrikslokaler.

Nybyggnation kan ske i Viken, men främst i två områden. Dels väster om Pekås och dels i öster där det gamla godsmagasinet ligger idag.

För mer information kontakta:

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tfn 054-540 12 77

Anna Pettersson, stadsbyggnadsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen, tfn 054-540 45 19

Jan Söderberg, projektledare mark- och infrastrukturprojekt, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 70 81

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.