Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 27 januari

Pressmeddelande -

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 27 januari

En tävling och dubbel markanvisning för byggnationen av bostäder och upphandling av byggnation av Orrholmsskolan och idrottshall i Skåre. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Motion om att komplettera detaljplaneprocess med barnkonsekvensanalys

Socialdemokraterna föreslår i en motion att kommunens planprocess kompletteras med en barnkonsekvensanalys. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att det är en skyldighet att tillämpa ett barnrättsperspektiv. Stadsbyggnadsförvaltningen är ansvarig förvaltning för att utveckla detaljplaneprocessen vilket även innefattar att utveckla rutiner för att hantera frågor kopplade till den nya lagstiftningen. Under 2020 har stadsbyggnadsförvaltningen genomfört utbildningar inom barnrättsområdet och tagit fram metodik för barnkonsekvensbeskrivning. Avsikten är att barnkonsekvensanalyser ska genomföras i all detaljplanering och teknik- och fastighetsförvaltningen kommer medverka i genomförandet av dessa analyser med hjälp av den metodik som tagits fram.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden anser att motionen är besvarad med hänvisning till att en arbetsmetodik för barnkonsekvensanalys redan tillämpas.

Motion om att förbättra sophantering på Jäverön

Socialdemokraterna föreslår i en motion att det ska ordnas goda möjligheter till källsortering och matavfallssortering på Jäverön. Förvaltningen har iordningställt fyra nya platser där Karlstads Energi kan hämta avfallet för att förenkla för de som har stugor på Jäverön. Det pågår också en diskussion med Karlstads Energi och stugföreningen på Jäverön om att förenkla hämtningen av restavfall och matavfall ytterligare. Två alternativ har presenterats för stugföreningen som de nu ska ta ställning till. När det gäller förpackningar och tidningar får de som har stugor på Jäverön slänga det på närmsta återvinningsstation, på samma sätt som övriga Karlstadsbor.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden anser att motionen är besvarad med hänvisning till att det pågår insatser för att underlätta avfallshanteringen.

Motion om att använda musik för att skapa trygghet

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att undersöka möjligheterna att använda musik i förebyggande och trygghetsskapande syften på Kronparken och Våxnäs. Förvaltningen är positiv till förslaget om ljudet kan vara lågmält och avgränsas till centrummiljöerna. Byggnaderna där ljudanläggningar skulle kunna vara lämpliga ägs inte av kommunen. Därför behövs ett samarbete med privata fastighetsägare. Ett förstudie och pilotprojekt skulle kunna drivas av kommunens trygghetscenter.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden bifaller motionen om en förstudie som ska belysa möjligheterna till ljudinstallationer för att öka tryggheten och förebygga brott inom centrummiljöerna Våxnäs och Kronoparken.

Motion om uteservering framför Tingvallagymnasiet

Karlstadspartiet Livskvalitet har i en motion föreslagit att kommunen ska utreda möjligheterna att återigen öppna ett sommarcafé på den lilla gräsplätten framför Tingvallagymnasiet, som är vänd mot Stora torget. Caféet i stadsträdgården har blivit ett populärt inslag under sommaren i Karlstad. Där är det ett bageri som hyr en kiosk av kommunen. På samma sätt skulle det kunna fungera framför Tingvallagymnasiet men där har kommunen ingen kiosk eller lokal i närheten att hyra ut. Genom en förstudie skulle man kunna utreda om det finns något intresse från en privat aktör att driva ett café framför Tingvalla.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden bifaller motionen och en förstudie genomförs i syfte att utreda möjligheterna och intresset för att återigen öppna ett sommarcafé i parken framför Tingvallagymnasiet.

Motion om att återskapa seminarieparken

Karlstadpartiet Livskvalitet har i en motion föreslagit att i samråd med fastighetsägaren Region Värmland utreda möjligheten att återskapa och utveckla Seminarieparken. Seminarieparken ligger intill Arkivcentrum på Marieberg och två tredjedelar av parken ägs av Region Värmland. Förvaltningen är positiv till att återskapa Seminarieparken men då är det avgörande att Region Värmlands som fastighetsägare är med. Region Värmland meddelar att de planerar att starta ett förstudiearbete för seminarieparken.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslår motionen med hänvisning till att majoriteten av marken ägs av Region Värmland och då vi anser att fastighetsägaren bör vara den drivande aktören i frågan.

Motion om ljussättning i Sandgrundsparken för att öka tryggheten

Karlstadpartiet Livskvalitet har i en motion föreslagit att kommunen ska se över ljussättningen i Sandgrundsparken för att öka tryggheten och attraktivitet i området. Redan idag finns belysning i Sandgrundsparken, både traditionella lyktstolpar och även olika typer av effektbelysning. Kommunen planerar också att komplettera med sex nya belysningsstolpar på den norra delen av udden. Även tillfälliga ljusinstallationer, som den i vintras, ska diskuteras vidare med kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden bifaller motionen i de delar som avser förstärkt ljussättning i Sandgrundsparken och avslås när det gäller ljussättning av Värmlands museums byggnader, till exempel Cyrilliushuset, som ägs av Region Värmland.

Motion om kommunal drift av Skutbergets friluftsområde

Karlstadpartiet Livskvalitet har i en motion föreslagit att utreda hur kommunen på bästa sätt kan organisera en långsiktigt hållbar och effektiv drift av Skutbergets friluftsområde. Kommunen arbetar redan idag med att se över hur Skutbergets friluftsområde på bästa sätt kan skötas och utvecklas utifrån visionen och planprogrammet för området. Syftet med arbetet är att hitta en tydlig ansvarsfördelning och ett bra samarbete mellan de verksamheter som berörs av driften och utvecklingen Skutbergets friluftsområde.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslår motionen med hänvisning till att ett arbeta redan pågår för att på bästa sätt kunna sköta och utveckla Skutbergets friluftsområde.

Motion om att se över stadsmiljöprogrammet för att skapa trygga offentliga rum

I en motion föreslår Vänsterpartiet att ett nytt stadsmiljöprogram ska tas fram. Det nya stadsmiljöprogrammet bör enligt motionen omfatta fler områden samt utgå från en metod som syftar till att skapa inkluderande och trygga offentliga rum. Förvaltningen delar ambitionen att alla medborgare ska känna sig inkluderade och trygga när de vistas i det offentliga rummet. Trygghetsundersökningen som teknik- och fastighetsförvaltningen har genomfört visar på behovet av insatser för att förbättra den upplevda tryggheten på allmänna platser. Förvaltningen ser att det skulle vara en bra idé att utveckla arbetssättet med att involvera medborgare och andra aktörer för att komma fram till innovativa lösningar.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden bifaller delar av motionen som bland annat handlar om att utveckla ett nytt arbetssätt och att följa upp vilka åtgärder som genomförts inom stadsmiljöprogrammet. Nämnden anser att motionen är besvarad i den del som handlar om att ta fram ett nytt stadsmiljöprogram.

E-förslag om pumptrackbana i Stodene

En 8-åring föreslår, genom sin mamma, att kommunen bygger en pumptrackbana i närheten av Stodeneskolan. 8-åringen och hans vänner cyklar idag på sina mountainbikes på stigar och i skogsdungar i området runt skolan och tycker att det skulle passa bra med en uppbyggd bana för cyklar, skateboard, inlines och sparkcyklar. Förslaget har fått 61 underskrifter. Förvaltningen tycker att 8-åringens förslag är väldigt bra och jobbar redan idag med att se över möjligheterna till en liknande bana i Tuggelite. Eftersom en pumptrackbana är ganska kostsam att bygga och kräver en del skötsel så är det inte aktuellt med två banor som är så nära varandra som Tuggelite och Stodeneskolan.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslår motionen med hänvisning till att det redan pågår en utredning om att bygga en pumptrackbana vid Tuggelite i Skåre.

E-förslag om kallbadhus i Orrholmsviken

I ett e-förslag föreslår en Karlstadsbo ett kommunen ska bygga ett kallbadhus längst ut på den brygga som tillhör Mariebergsskogen AB. Förslagsställaren menar att ett kallbadhus där skulle öka aktiviteten i området vintertid och gynna såväl Karlstads invånare som turistnäringen. Förslaget har fått 53 underskrifter. Förvaltningen är positiv till förslaget och tror att det skulle kunna bli en populär utomhusaktivitet oavsett säsong. Bryggan där kallbadhuset föreslås ligga arrenderas av Mariebergsskogen AB som har rådighet över den framtida utvecklingen. Mariebergsskogen AB tycker att idén om ett kallbadhus i sig är bra och det finns med som en del av bolagets långsiktiga vision sedan tidigare. Men byggnationen av ett kallbadhus är inte prioriterat i dagsläget. Eftersom förslaget berör två parter inom koncernen Karlstads kommun överlämnas ärendet till kommunstyrelsen att besvara.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden överlämnar e-förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Upphandling av byggnation av Orrholmsskolan

Orrholmsskolan ska rivas för att ge plats åt en större och mer modern lärmiljö 640 elever. Även en ny fristående idrottshall ska byggas intill skolan. Karlstad växer och behovet av förskole- och grundskoleplatser i centrala Karlstad ökar. Den befintliga Orrholmsskolan byggdes 1968 och är i behov av renovering. Den nya skolan kommer vara tre våningsplan med en sammanhängande utemiljö och skolgård till största delen på den östra sidan mot vattnet i Tullholmsviken. Förhoppningen är att kunna påbörja byggnationen under hösten 2021 och inför det ska en upphandling genomföras.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen.

Tävling om dubbelmarkanvisning för bostadsbyggnation

Tomten på Tullholmen där Coop tidigare haft byggnader och livsmedelstillverkning omvandlas just nu till ett nytt attraktivt bostadsområde med omkring 1000 nya bostäder, förskola, park, kajpromenad och butiker. I området äger kommunen en del av marken där det kan byggas bostäder. Området har ett unikt läge och det finns ett stort intresse från företag att bygga på platsen. För att uppmuntra byggnationen även utanför tätorten ska det bli en dubbel markanvisning. Med dubbel markanvisning menas att markanvisning av tomter i centrala eller stadsnära lägen kopplas till markanvisning även utanför Karlstads tätort, inklusive Skåre och Alster. Därmed möjliggörs byggnation även i Karlstads kransorter, vilket behövs för att hela kommunen ska utvecklas. I en så kallad markanvisningstävling får flera företag komma med förslag på hur de vill bygga på Tullholmen och någon plats utanför tätorten. Förslagen kommer sedan utvärderas och betygsättas.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner anbudsunderlaget och upplåtelsen av marken.

Tillstånd för kajakuthyrning i Inre hamn

Ett bolag vill hyra ut kajaker på kommunens mark i Inre hamn, intill småbåtshamnen och gästhamnen. Förvaltningen tror att kajauthyrningen kommer bli ett attraktivt och trivsamt inslag i miljön i Inre Hamn. Både besökare och Karlstadsbor skulle kunna upptäcka och njuta av Karlstad från vattnet. Uthyrning kommer finnas på platsen året runt.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner ansökan om tillstånd om nyttjande av offentlig plats för kajakuthyrningen

Upphandling av byggnation av idrottshall i Skåre

Kommunen ska bygga en ny idrottshall vid Ilandavägen, mitt emot Ilandaskolan, i Skåre. Här ska det även finnas lokaler för föreningsliv och liknande. Idrottshallen ska till stora delar likna Hultsbergshallen men kommer anpassas till den specifika platsen för att smälta in i omgivningen. Byggnationen planeras starta sommaren 2021 och vara klar hösten 2022.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen.

Övriga beslut och yttranden

Här följer en lista över fler ärenden som nämnden hanterade och tog beslut kring.

  • Nämnden återremitterade ärendet om uppdatering kring byggnadsskyldighet för industrimark i riktlinjerna för kommunala markanvisningar till kommunstyrelsen.
  • Nämnden godkände granskningsyttrandet för detaljplanen Stockfallets skola.
  • Nämnden avslog två förfrågan om friköp av tomträtt eftersom marken anses vara strategiskt betydelsefull för kommunen. Enligt markpolicyn ska mark som är strategiskt eller ekonomiskt betydelsefull för kommunen upplåtas och inte överlåtas.
  • Nämnden godkände ett medfinansierings- och samverkansavtal för Universitetsmotet E18. För att det ska bli möjligt att ha ett byggvaruhus, en idrottshall och en bensinstation i Välsviken måste infrastrukturen göras om. För att reglera Trafikverkets och Karlstads kommuns ansvar för utförande och finansiering tecknas ett avtal mellan parterna.

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, 054- 540 12 78 

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, 054-540 65 72

Ämnen

Taggar

Regioner