Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 mars

Pressmeddelande -

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 mars

Upphandling för Våxnäs torg och extra pengar till tryggare utemiljöer, friluftsliv och lekmiljöer. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

E-förslag om övergångsställen i Alster

I ett e-förslag föreslår en medborgare att kommunen iordningsställer och markerar övergångsställen på Lantmannavägen och Stampvägen i Alster för att komma mellan bostadsområde och hållplats. 54 personer har skrivit under förslaget. Lantmannavägen är statlig och Trafikverket har inte sett att ett övergångsställe är aktuellt på vägen eftersom det är för lite trafik. I området precis intill Stompvägen pågår ett detaljplanearbete för nya bostäder. I det arbete kommer kommunen se över framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister.  

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslår e-förslaget i nuläget. Eventuellt framtida behov av övergångsställen kommer att utredas inom ramen för pågående detaljplaneläggning av kvarteret Brödet. 

E-förslag om park på Bryggudden

I ett e-förslag föreslår en medborgare att kommunen köper eller byter till sig en markplätt i Tyggårdsviken där det idag är en maskinverkstad. Karlstadsbons förslag är att kommunen i stället utformar ett mindre parkområde eller en lekplats på tomten. Tomten är detaljplanelagd för bostäder och kommunen har inga planer på att ändra detaljplanen eller köpa tomten. I detaljplanen för området som togs fram 2008 koncentrerades grönytorna till gårdsmiljöerna vid bostadshusen och längs Pråmkanalen.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslår e-förslaget.

Fördelning av 6 miljoner till trygga miljöer, friluftsliv och lekmiljöer

Kommunfullmäktige har gett teknik- och fastighetsnämnden en årlig förstärkning under 2021-2023 på sammanlagt sex miljoner kronor för att arbete med trygga miljöer, friluftsliv samt lekmiljöer och spontanidrott. Så här planerar kommunen att använda pengarna under 2021:

Trygga utemiljöer - två miljoner

 • Belysning och upprustning av sex olika lekplatser - Bäcks lekplats i Vålberg, Marmorvägens lekplats i Skåre, Söderängsparkens lekplats på Romstad, Lundgatans lekplats i Väse, Svaneågatans lekplats på Strand och Olsmässvägens lekplats på Henstad.
 • Extra belysning till två lekplatser och en förskola- Karmens lekplats på Våxnäs, Åstorp lekplats i Vålberg och Tallåsens förskola på Våxnäs.
 • Extra belysning på torget vid Fredricelund, vid Residensparken och cykelbanan vid Romstadsvägen.

Friluftsliv – två miljoner

 • Förstudie för ett utsiktstorn i I2-skogen.
 • Tillgänglighetsanpassning i området kring Sandbäckstjärn.
 • Fler besöksplatser vid befintliga bryggor på Rävön och Jäverön.
 • Utveckling av besöksmålet Göspiren med bland annat vindskydd och grillplats.
 • Utbyte till enhetlig skyltning vid vandringsleder.
 • Vidareutveckling av tillgänglighetsanpassade vandringsleder
 • Två fiskebryggor vid Sandbäckstjärn.

Lekmiljöer och spontanidrottsytor – två miljoner

 • Aktivitetsytan vid Bäcks lekplats i Vålberg rustas upp.
 • Aktivitetsytan vid Söderängsparkens lekplats på Romstad rustas.
 • Marmorvägens lekplats, Skåre får lekutrustning som till exempel basketkorg eller flyttbara skatehinder och ramper.
 • Olsmässvägens lekplats i Henstad rustas.
 • Lundgatans lekplats i Väse rustas.
 • Svaneågatans lekplats på Strand rustas.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner fördelningen.

Upphandling infrastruktur Östra Dingelsundet

Från att vara ett fritidshusområde planeras Dingelsundet att omvandlas till en villaidyll i naturmiljö med omkring 80 nya villatomter. Inför det behövs ny infrastruktur, bland annat ombyggnad av en del av Dingelsundsvägen och korsningen Dingelsundsvägen/Skoghallsvägen samt nya lokalgator, gång- och cykelväg och VA-ledningar.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av infrastrukturen.

Medfinansieringsavtal Hultsbergsmotet

I samband med att det ska byggas en cirkulationsplats vid Gräsdalen och planerna för utveckling i västra Karlstad behöver även trafikflödet vid Hultsbergsmotet förbättras. Kommunen och Trafikverket planerar att bygga om olika delar av vägnätet för att förbättra flödet. För att reglera kommunens och Trafikverkets åtagande och finansiella ansvar för åtgärder har ett medfinansierings- och samverkansavtal tagits fram. Kommunen ska stå för kostnaden av byggnationen i det kommunala vägnätet och Trafikverket står för kostnaden av åtgärderna i det statliga vägnätet.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner medfinansieringsavtalet.

Avgift för el vid ställplatser på Sävegatan

På en del av parkeringsområdet på Sävegatan har det skapats nio nya ställplatser för husbilar med tillgång till el. På parkeringsområdet finns även 87 vanliga parkeringsplatser, utöver ställplatserna. I dagsläget är det gratis parkering i sju dygn vilket nu kortas ned till ett dygn. Avgiften för elen till ställplatserna sätts till 50 kronor per dygn.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner avgiften för el och ändringen till parkering i max ett dygn.

Upphandling för byggnationen av Våxnäs torg

Kommunen storsatsar på Våxnäs med byggnationen av Fredricelund där det blir en ny förskola, grundskola, idrottshall, bibliotek och familjecentral. Byggnationen av Fredricelund är redan igång och nu ska byggnationen av ett nytt torg påbörjas inom kort. Våxnäs torg blir en ny knutpunkt i området och entréplats för det nya biblioteket, familjecentralen och idrottshallen. På torget blir det vistelseytor, konst, lek och angöring för bland annat varuleveranser.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Övriga beslut

Här är fler ärenden som nämnden hanterade och tog beslut kring.

 • Nämnden godkände ett remisssvar om dagvattenplan och riktlinjer för dagvattenhantering.
 • Nämnden godkände ett remissvar om en offentlig utredning från staten som handlar om tillgängliga stränder och strandskydd.
 • Nämnden utsåg ett ombud till årsmöte samt förslag till styrelseledamot och suppleant för Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening och Nedre Norsälvens fiskevårdsområdesförening. De utsåg även ett ombud till Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte 2021.
 • Nämnden godkände ett samrådsyttrande över detaljplanen Toffeln 1 på Södra Kroppkärr och detaljplan för idrottsanläggning på Rud.
 • Nämnden godkände mottagningen av slam från enskilda avlopp som Karlstads energi tömmer.
 • Nämnden godkände ett medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket för en anslutningsväxel i Välsviken.
 • Nämnden godkände ett samrådsyttrande om Vattenmyndigheten i västerhavets förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027.
 • Nämnden godkände en förlängning av inhyrning av kontorslokaler i KCCC där delar av kommunledningskontoret sitter.

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, 054- 540 12 78  

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, 054-540 65 72

Ämnen

Taggar

Regioner