Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 14 april

Pressmeddelande -

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 14 april

Ny belysning i en lekplats, omvandling av ett antal lekplatser och projekt som ska få konstnärlig gestaltning 2021. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Motion om möblering av kommunala grillplatser, vindskydd och friluftsområden

I en motion föreslår Karlstadspartiet Livskvalitet att kommunen ska ta fram en övergripande strategi för möbleringen av kommunens rast- och grillplatser i kommunens friluftsområden. Förvaltningen arbetar redan med att förbättra för ett rikt friluftsliv i vår kommun. I det arbete ingår att se över både grillplatser och vandringsleder, tillgänglighetsanpassa leder och ha samma standard på information vid leder med tydlig skyltning och kartor. Teknik- och fastighetsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har en friluftsgrupp som träffas ett par gånger per år för att stärka samarbetet och diskutera utvecklingsmöjligheter för friluftslivet.

Beslut: Motionen avslås med anledning att det redan pågår ett arbete med att se över utformningen för kommunens rast- och grillplatser.

Fordonsriktlinje för fler hållbara tjänsteresor

För att öka antalet hållbara tjänsteresor i kommunens och skapa ännu bättre förutsättningar för delad användning av kommunens fordon har förvaltningen tagit fram ett förslag till fordonsriktlinje. Riktlinjen handlar bland annat om att effektivisera användningen av kommunens tjänstebilar genom en god intern kontroll med tydlig miljöprofil.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förslag till ny fordonsriktlinje och skickar över till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Yttrande kring strategisk plan och budget

I december 2020 beslutade kommunstyrelsen om ett förslag till strategisk plan och budgetramar för perioden 2022–2024. Alla nämnder ska nu yttra sig om förslaget. Utifrån budgetramarna som teknik- och fastighetsnämnden fått kommer det under 2022-2044 bland annat göras satsningar på Kartbergsbron och södra förbindelsen, Trädgårdslänken, Vikenpassagen och andra delar i Karlstad resecentrum.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förslag till yttrande över strategisk plan och budgetramar 2022 - 2024 och överlämnar till kommunstyrelsen.

E-förslag om övergångsställe och farthinder på Hultsberg

En Karlstadsbo föreslår i ett e-förslag att kommunen ska bygga farthinder vid Hultsbergs infart eftersom det är otryggt där gång- och cykelbanan korsar Selma Lagerlöfs gata. 54 personer har skrivit under e-förslaget. Att ha tydliga och säkra platser där gående och cyklister korsar en gata är viktigt, särskilt på de större cykelstråken. Kommunen är generellt angelägna om att inte skapa övergångsställen på fel platser eftersom det i stället kan orsaka olycksrisker. Vid ett övergångsställe där få personer och bilar passerar kan bilister bli nonchalanta och strunta i att stanna och gående passerar utan att se sig för. Men här finns ett inarbetat gång- och cykelstråk, och tillräckligt mycket trafik, så att ett övergångsställe skulle kunna fungera. För att bilisterna ska komma ner i fart och lättare följa sin väjningsplikt är det viktigt att det skapas någon form av hastighetsdämpning. Förvaltningen har planer på att sänka hastigheten på Hagalund, Hensta och Hultsberg under 2022 och kan även anlägga övergångsstället och farthindret då.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden bifaller e-förslaget och övergångsstället och farthindret planeras att genomföras 2022.

E-förslag om belysning i lekparken vid Storkullegatan Zakrisdal

En Karlstadsbo föreslår i ett e-förslag att kommunen ska sätta upp belysning i lekparken vid Storkullegatan i Zakrisdal så att den går att vistas i även när det är mörkt. Kommunen vill främja lek och rörelse och ser att vi med ganska enkla medel kan ljussätta platsen. Genom att lysa upp lekparken kan de som bor i närheten använda lekparken mer flitigt och belysning ger känslan av en tryggare vistelsemiljö.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden bifaller e-förslaget.

Projekt för konstnärlig gestaltning

Från och med 2009 sätter kommunen av en procent av byggkostnaderna vid alla större kommunala byggprojekt till konstnärlig gestaltning. Det gäller större investeringsprojekt med en budget över fem miljoner kronor. Pengarna fördelas på ett antal lämpliga projekt där konstnärlig gestaltning anses särskilt viktigt. Under 2021 föreslår konstnärliga rådet att följande projekt ska få konstnärlig gestaltning:

 • Vikenförbindelsen
 • Skåre idrottshall
 • Orrholmsskolan
 • Resecentrum
 • Trädgårdslänken, gångbron som knyter ihop stadsdelarna norr och söder om järnvägen.
 • Skattkärrsskolan

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förslag till kommande projekt för konstuppdrag.

Avveckling av lekplatser och omvandling till lekmiljöer

I kommun har vi i nuläget 134 lekplatser som teknik-och fastighetsförvaltningen ansvarar för. Fördelningen av våra lekplatser är förhållandevis jämn i kommunen men vissa områden sticker ut. De mest centrala delarna av Karlstad har bristfällig tillgång medan yttre tätorten har väldigt god tillgång med ca 300 meter mellan lekplatserna. Många av lekplatserna är i behov av upprustning, ligger på privata bostadsgårdar, är relativt små och till för de minsta barnen.

För att kommunen fortsatt ska ha god tillgång till kvalitativa lekmiljöer och kunna satsa på utvecklingen av vissa lekplatser måste en del lekplatser avvecklas eller omvandlas till naturliga lekmiljöer utan traditionella lekredskap. Målsättningen är att satsa på ett kvalitativt lekmiljöbestånd i stället för att erbjuda många mindre lekplatser. Avvecklingen av en lekplats skulle kunna i ske i samband med att en närliggande lekplats rustas upp. Lekplatserna som avvecklas kan då omvandlas till en naturlig lekmiljö, ett grönområde som bjuder på fri lek. Det skulle kunna handla om en labyrint av stenar eller stockar för balansgång.

Under 2021 kommer följande lekplatser avvecklas eller omvandlas till naturliga lekmiljöer i samband med att en lekplats i närheten rustas upp.

 • Korsmässvägens lekplats och Mikaelmässvägens på Henstad blir naturlig lekmiljö när Olsmässvägens lekplats rustas upp.
 • Norrängens lekplats, Stora Bårums lekplats och Västerängs lekplats i Vålberg blir naturlig lekmiljö i samband med upprustning av Bäcks lekplats.
 • Franska torgets lekplats i Viken avvecklas i samband med att muren och träd återanvänds till Vikenförbindelsen. Detta görs innan området omvandlas sommaren 2022 när vi börjar bygga Vikenpassagen, som en del av Karlstads resecentrum.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner avvecklingen av lekplatserna och omvandling till lekmiljöer.

Pengar för klimatåtgärder 2022-2023

Kommunfullmäktige har gett teknik- och fastighetsnämnden 25 miljoner i investeringsmedel per år under 2022-2023 för satsningar på minskade klimatutsläpp. Nu har ett förslag tagits fram för hur pengarna kan fördelas för att ge största möjliga klimatnytta. Under 2022 ska pengarna användas till att bland annat byta gatubelysning och fasadbelysningen till en mer miljövänlig energikälla, byta ventilationsaggregat på fastigheter och sätta solceller på ett antal fastigheter. Under 2023 ska pengarna användas för att uppmuntra idéer och projekt från alla verksamheter i kommunen. Klimatsmarta idéer inom alla förvaltningar arbetas fram och analyseras. De idéerna som kan ge mest klimatnytta lyfts in som förslag till klimatåtgärder. Klimatpengarna för 2023 kan då fördelas till andra nämnder.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förslaget och fördelningen av pengarna.

Processledning för konstgräsplaner

Teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ekonomiska- och hållbara vägval vid investeringar av nya konstgräsplaner i Karlstads kommun. Syftet är att skapa riktlinjer och processvägledning för underhåll, åldersutbyte och nyanläggningar av konstgräsplaner inom kommunen. Konstgräsplaner ska inte utgöra en hälsorisk för de som nyttjar planen. Påverkan på miljö och klimat ska minimeras och förebyggas genom rätt materialval och skötsel. Samtidigt ska spelegenskaperna vara sådana att motsvarande standard för breddfotboll enligt Svenska Fotbollsförbundets kriterier uppnås.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner processvägledning för underhåll och nybyggnation av konstgräsplaner godkänns.

Övriga beslut

Här är fler ärenden som nämnden hanterade och tog beslut kring.

 • Nämnden avstod från att svara på tre motioner om motionsspår och utegym eftersom det är kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för de frågorna.
 • Nämnden beslutade att utöka VA-verksamhetens verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten så att även Busterud och Dingelsundet ingår.
 • Nämnden godkände ett yttrande till kommunstyrelsen kring en motion om parkeringssituation i centrala Karlstad och frågan om p-skiva.
 • Nämnden reviderade ett antal nämndmål och tog bort några. Förvaltningen ges även i uppdrag att ta fram ett mätbart nämndmål för att öka cyklandet i Karlstads kommun
 • Nämnden godkände förändringar i riktlinjerna för kommunala markanvisningar och förtydliganden kring överlåtelse och upplåtelse enligt markpolicyn.
 • Nämnden godkände ett samrådsyttrande om byggvision för Norsbygden och ger förvaltningen i uppdrag att ta initiativ till att utveckla Norsbyggden.
 • Kommunfullmäktige har gett teknik- och fastighetsnämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att göra en kostnadsanalys för renovering av bad- och sporthallen i Vålberg samt kostnadsförslag för en ny sporthall, alternativt allaktivitetshus, i Vålberg. Kostnadsanalysen är klar och nämnden godkände återapporteringen. Ärendet skickas nu till kommunstyrelsen.
 • Nämnden godkände val av ledamot till Karlstads kommuns råd för konstnärlig gestaltning.
 • Nämnden godkände redovisningen av 2020 års resultat på Svenskt Vattens hållbarhetsundersökning för Karlstads kommun.

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, 054- 540 12 78  

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, 054-540 65 72


Ämnen

Taggar

Regioner