Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet i stadsbyggnadsnämnden den 16 februari

Pressmeddelande -

Beslut i korthet i stadsbyggnadsnämnden den 16 februari


Nämnden fattade beslut om innehåll i överklaganden gällande lekplats och lekredskap på Skutberget, gav bygglov för bland annat en anläggning för biokolsproduktion och gav ett planbesked. Ett nytt torg i Haga fick ett namn där närheten till älven och Karlstads identitet som deltastad tas tillvara.

Överklagan till mark- och miljööverdomstolen gällande äventyrslekplats

Mark- och miljödomstolen har i sin dom beslutat att den planerande äventyrslekplatsen på Skutberget inte kan beviljas strandskyddsdispens. Denna dom har överklagats till mark- och miljööverdomstolen och överklagandet kompletteras nu med beskrivning av orsakerna till överklagan.

Stadsbyggnadsnämnden anser i första hand att lekplatsen inte kräver strandskyddsdispens eftersom lekplatsen inte hindrar allmänheten från att röra sig fritt i området och även barnen som lekplatsen är byggd för är en del av allmänheten. Nämnden anser i andra hand att lekplatsen måste ligga på den aktuella platsen för att fungera på det sätt som den är avsedd. Lekplatsens placering baserar sig bland annat på den medborgardialog som genomfördes inför utvecklingen av området. Skulle den flyttas skulle den inte längre fylla den funktion den är avsedd att fylla.

Beslut: Överklagan lämnas in

Överklagan till mark- och miljööverdomstolen gällande klätterleksak, boulder

Mark- och miljödomstolen har i en dom beslutat att den kätterleksak, boulder, som placerats framför Skutbergsgården är dispenspliktig och att stadsbyggnadsnämnden därför ska pröva dispens för leksaken. Både länsstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden har gjort en annan bedömning. Domen har överklagats och till mark- och miljööverdomstolen och överklagandet kompletteras nu med beskrivning av orsakerna till överklagan. Stadsbyggnadsnämnden anser inte att klätterleksaken hindrar allmänheten från att vistas på platsen och kräver därför inte dispens.

Beslut: Överklagan lämnas in

Biokolsproduktion vid Karlstads flygplats

På fastigheten Sofiedal 2:6 i närheten av Karlstads flygplats vill ägaren bygga en anläggning för biokolsproduktion. Byggytan för biokolsproduktionen kommer att bli 2000 kvadratmeter.

Biokol kan ersätta den fossila råvaran torv och samtidigt ge en kolsänka. Produktionen av biokol kommer att ge överskottsvärme och företaget ser sig därför om efter möjligheten att ta vara på den genom växthusodling på intilliggande fastighet. Bygglov för detta kommer att sökas i ett nästa steg.

Beslut: bygglov lämnas

Handel och padelhall i Välsviken

Bygglov söks på fastigheten Grossisten 1 i Välsviken för två byggnader. Båda byggnaderna kommer få en våning med entresolplan. Den ena byggnaden kommer innehålla en byggvaruhandel medan den andra en padelhall. Största bruttoarean som tillåts är 16500 kvadratmeter. På området kommer även en skylt att placeras som kommer att bli maximalt 35 meter.

Beslut: bygglov lämnas

Aktivitetsanläggning på Strand

På Våxnäsgatan, mellan järnvägen och E18, på fastigheten Krukan 4, har bygglov sökts för två aktivitetsbyggnader i två våningar. Den sydvästra byggnaden kommer innehålla 14 padelbanor, garage, bobutik, gym och kontor. Den nordöstra byggnaden planeras innehålla en bilhall på bottenplan och uthyrningsförråd på övervåningen.

Beslut: bygglov lämnas

Planbesked i Tyggårdsviken

På fastigheten Skonertskeppet 3 som ligger längs Bergendorffsgatan finns önskemål att bygga bostäder, handel och kontor i en ny byggnad. Platsen består idag av en mindre grönyta, parkering och utfart. Området angränsar till parkeringshus och livsmedelsbutik. Den gällande detaljplanen behöver ändras för att planerna ska kunna genomföras.

Beslut: planbesked lämnas

Nytt torg i Haga får namnet Älvstrandstorget

Ett nytt torg kommer att anläggas inom kort och behöver få ett namn. Området har ingen historisk anknytning till någon verksamhet, person eller annat som skulle kunna användas vid namnsättningen. Platsen ligger utanför det som tidigare kallades Haga och har heller aldrig tillhört östra stationsområdet. Namnberedningen har därför tagit fasta på torgets närhet till älven, Karlstads identitet som deltastad och stadens utveckling kring vattennära områden.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.