Gå direkt till innehåll
Bild på planerad flerbostadshus i Herrhagen
Bild på planerad flerbostadshus i Herrhagen

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden, oktober

Över 30 ärenden behandlades av stadsbyggnadsnämnden under oktober månads möte. Bland dem fanns flera utredningar, ett antal bygglov för både småhus och flerbostadshus samt några mindre detaljplaner. En av detaljplanerna kan resultera i ett trettiotal småhus i Gräsdalen.

Utredning om möjligheten att installera solceller på kommunens mark

Kommunfullmäktige gav i samband med godkännandet av strategisk plan och budget 2023–2025 kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt relevanta bolag utreda möjligheten att på kommunkoncernens fastigheter och mark installera solceller. Stadsbyggnadsförvaltningen ser mycket positivt på en utveckling med fler solenergianläggningar på byggnader. Att använda större tak på industribyggnader och handelsbyggnader för solenergi bedöms som mycket lämpligt.

Beslut: Återrapporteringen godkänns

Handlingsplan för centrums utveckling

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2021 att Stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar, bolag och Centrum Karlstad ta fram en handlingsplan för centrums utveckling.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att uppdraget till stor del redan är genomfört genom stadsdelsvisionen för Tingvallastaden och att visionen fortfarande är aktuell.

Beslut: Avrapporteringen godkänns

Möjlighet att ställa krav på fler laddplatser

När kommunfullmäktige godkände förslaget till parkeringsnorm fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda utreda hur kommunen kan ställa krav på fler laddplatser än 20 procent. Antal laddplatser som kommunen kan kräva när bostäder och lokaler byggs styrs av plan- och bygglagen. Utöver dessa skallkrav kan kommunen rekommendera fler laddplatser men har ingen laglig rätt att kräva mer än vad som står i lagen.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningens redovisning godkänns och översänds till kommunstyrelsen för beslut.

Bygglov för skylt på padelhall

På fastigheten Briggen 17 som ligger utmed järnvägen och Hagaleden, önskar ägaren sätta upp en fasadskylt. Den planerade skylten är en LED-skylt med ungefärlig storlek på 7,5x4 meter. För att en skylt ska kunna få bygglov finns ett antal kriterier uppsatta i Plan- och bygglagen samt en skyltpolicy framtagen av Karlstads kommun.

Beslut: Bygglov lämnas inte

Bygglov för flerbostadshus i Herrhagen

Fastigheten Glasberget 23 ligger på Karlagatan i Herrhagen. På fastigheten finns idag ett flerbostadshus som nu kompletteras med ytterligare en byggnad som kommer att innehålla 68 bostäder om 1-3 rum och kök.

Beslut: Bygglov ges

Detaljplan för Gräsdalen

En detaljplan har tagits fram för Gräsdalen 1:7. Planen ska göra det möjligt att bygga bostäder på området. Detaljplanen innehåller cirka 30 nya bostäder i form av rad- och parhus.

Beslut: Detaljplanen antas

Detaljplan för Ismåsen, Löfbergs arena

Syftet med denna detaljplan är att Löfbergs arena ska kunna byggas till med en byggnad för hotelländamål. Hotellbyggnaden kommer att byggas på baksidan av arenan och får utsikt över Klarälven.

Beslut: Detaljplanen antas

Två nya broar får namn

En ny gångbro ska byggas över järnvägsspåren som en del i projektet Karlstads Resecentrum. Gångbron behöver ett namn och namnberedningen föreslår därför namnet Trädgårdslänken.

Ny gångbro ska byggas mellan Råtorp och Färjestad. Namnberedningen föreslår namnet Färjestadsbron.

Beslut: Namnen godkändes

Belysning vid Stora Torget, Tingvallagatan och Kungsgatan

Stadsbyggnadsnämnden arbetar för att staden ska upplevs som trygg och attraktiv att vistas i. Nu finns ett förslag som innebär att stadsbyggnadsnämnden använder en del av befintliga investeringsmedel för att skapa en enhetlig belysning längs hela Tingvallagatan, från Frödingsparken till Residensparken, samt Kungsgatan mellan Stora torget och Residensparken.

Beslut: Förslag godkännes

Containerkranen på Wermlandskajen analyseras

Den blå containerkranen på Wermlandskajen används inte idag. Den kan i framtiden komma att ses som ett landmärke för Karlstad som industrihistorisk hamnstad. Innan kranen rivs bör det utredas om den kan bevaras och om det har ett värde som industrisymbol.

Beslut: Förslag godkännes

Övriga ärenden

Dessa ärenden avhandlades också, bland flera andra:

  • Rapport om de elbesparande åtgärder som förvaltningen vidtagit.
  • Begäran om planändring för att kunna införa avgiftsbelagd parkering i området vid Tingvalla isstadion och Racketcenter.
  • Bygglov för gemensamt uterum på fastigheten Revison 20
  • Ändring av stadsplan för att möjliggöra en fastighetsbildning som stämmer överens med nuvarande markanvändning för kvarteret Timmermannen och Montören

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.